portfolio

Waterschappen kunnen volgens ons sterk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en transities zoals gezondheid, een waardevolle leefomgeving en het energievraagstuk. In vervolg op de Wateragenda heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het opstellen van een Waterpraatplaat.

Project:
Waterpraatplaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Periode:
2019
Team:

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.

Project:
Almere Duin
Periode:
2008 - heden
Team:

In een relatief korte tijd van een mislukte stadion ontwikkeling naar een succesvolle integrale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Zuid, dat was de opgave voor de gebiedsvisie Stadion park Rotterdam. BVR is door de gemeente Rotterdam gevraagd om dit, in nauwe samenwerking, voor elkaar te krijgen.

Project:
Gebiedsvisie Stadion Park Rotterdam
Periode:
2015 (vastgesteld en basis voor o.a Feyenoord City)
Team:

Het waterschap Vallei & Veluwe gaat de komende maanden aan de slag om hun innovatieve Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) te vertalen naar een Blauw Omgevingsprogramma (BOP). BVR ondersteunt de omslag naar gebiedsgericht werken en helpt tot zomer 2020 om het BOP te maken.

Project:
Blauw Omgevingsprogramma waterschap Vallei & Veluwe
Periode:
2019-2020
Team:

In opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek ging BVR op zoek naar kansrijke werklocaties is de regio. Daarbij was de wens van de regio om een interactieve discussiekaart te maken waarmee het gesprek in de regio gevoerd kan worden over het belang van voldoende ruimte voor een vitale lokale economie.

Project:
Discussiekaart kansrijke werklocaties Regio Gooi en Vechtstreek
Periode:
Maart 2019 - juni 2019
Team:

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om de ambitie vorm te geven is door BVR een quickscan gemaakt waarin met behulp van tien bouwstenen een voorzet wordt gedaan op een mogelijke invulling van een energieneutraal Amsterdam Zuidoost.

Project:
Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040
Periode:
2018-2019
Team:

BVR is door het O-TEAM, bestaande uit Klaas de Boer, Ingeborg Thoral en Marcus Fernhout, gevraagd om ontwerpend onderzoekend te bekijken wat een nieuwe identiteit kan zijn voor het gebied Kop van ’t Zand – Orthenpoort Zuid. Dit gebied, met van oudsher watergebonden bedrijvigheid, wordt getransformeerd en biedt kansen voor de stad.

Project:
Nieuwe identiteit voor Den Bosch
Periode:
Januari 2019 - April 2019
Team:

Voor het formuleren van de toekomstige waterschapsagenda maakt BVR kernachtige en inspirerende beelden van de primaire doelstellingen van het hoogheemraadschap. Dit gebeurt per deelgebied. De beelden worden samen met collega’s van HDSR voorbereid en dienen als input voor de provinciale omgevingsvisie.

Project:
Wateragenda voor omgevingsvisies
Periode:
2018
Team:

Ter ondersteuning van de gebiedsdialogen tussen Rijk en Regio maakt BVR aansprekende kaarten met uitgangspunten en discussiepunten. Na de succesvolle reeks kaartbeelden voor de Utrechtse regio gaat BVR door met het Groene Hart. De kaarten helpen om de gesprekken te voeden en helpen de juiste onderwerpen mee te geven voor de Nationale Omgevingsvisie.

Project:
Gebiedsdialogen NOVI
Periode:
2018 - heden
Team:

Ten behoeve van het stadmakerscongres Rotterdam heeft BVR alle initiatieven op het gebied van afvalstromen in kaart gebracht. Middels een interactief spel is gekeken hoe initiatieven elkaar kunnen versterken en hoe je circulariteit kunt koppelen aan gebiedsontwikkeling.

Project:
Circulair Rotterdam
Periode:
Oktober 2018 - heden
Team:

Samen met 50 stadmakers werkt BVR aan de toekomstvisie Leiden 2040: wat voor een stad wil Leiden zijn. In vier interactieve werksessies wordt verkend voor welke ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven leiden staat, wat Leidse waarden zijn en wat nodig is om deze te koesteren en te versterken.

Project:
Leiden 2040 volgens stadmakers
Periode:
2018 - heden
Team:

  Vlaanderen en Nederland investeren samen bijna een miljard euro in een nieuwe sluis in Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen (427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep) verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. In 2012 werd

Project:
Landschapsplan Nieuwe Sluis Terneuzen
Periode:
2013-2016
Team:

De uitvoeringsagenda is in opdracht van de Greenport Aalsmeer opgesteld om tot uitvoering te komen van de vastgestelde ruimtelijke visie. Bij het opstellen van de agenda is gezocht naar gemeente- en provinciegrens overstijgende gebiedsperspectieven waar de Greenport Aalsmeer op aan kan haken. De agenda daagt diverse partijen in en rond de Greenport uit en zet

Project:
Uitvoeringsagenda Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer
Periode:
2015
Team:

  Nieuwe toekomst voor ondernemers, het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport In 2014 is LTO Noord Glaskracht, met steun van de provincie Zuid-Holland en LTO Noord Projectenfonds, gestart met een pilotproject ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’. In dit project, uitgevoerd door BVR-adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met Jorna Advies, staat

Project:
Glaskracht
Periode:
2015
Team:

  De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

Project:
Circulaire west-as
Periode:
2016
Team:

BVR werkte in opdracht van het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard een jaar lang aan dit pilotproject waarin lokale initiatiefnemers centraal staan. Hoeksche Waardenmakerij gaat over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard. Voor de leefbaarheid van de (zuidrand van de) Hoeksche Waard is het belangrijk dat nieuwe plannen zorgen voor economische kansen.

Project:
Hoeksche Waardenmakerij
Periode:
2013-2014
Team:

Antea, BVR en HKV werkten in 2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. BVR schetst in de visie een krachtig en aantrekkelijk beeld van de toekomst van Maastricht en Eijsden aan de Maas. Tal van ondernemers en inwoners hebben onder onze leiding meegedacht in veldwerk en ontwerpsessies.

Project:
Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal
Periode:
2017
Team:

De regio Drechtsteden is pilotregio in het kader van de Nationale Deal “Pilots Regionale Energie strategieën”. In een afsprakenkader hebben de partijen concrete afspraken vastgelegd als basis voor uitwerking van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden. Om als regio energieneutraal te worden, moeten alle zeilen worden bijgezet.

Project:
Drechtsteden Energieneutraal 2050
Periode:
2017
Team:

Midden in het maritieme hart van Nederland werkte BVR aan de ontwikkelingsmogelijkheden van Haven Zuid. Haven Zuid is het gebied aan de zuidzijde van Alblasserdam, gelegen aan het terrein van jachtbouwer Oceanco. Nu kenmerkt het gebied zich door een grote hoeveelheid aan parkeren en het gebrek aan verbinding met het dorp. BVR is aanvankelijk gevraagd

Project:
Haven Zuid, Alblasserdam
Periode:
2016-2017
Team:

BVR gaat op zoek naar de verbindende kracht in de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In het kader van de NOVI werkt BVR aan een regionaal perspectief. Het onderzoek wordt ingezet om op zoek te gaan naar slimme en innovatieve combinaties van de grote maatschappelijke opgaven uit de NOVI.

Project:
Regio van de Toekomst
Periode:
september 2018 – februari 2019
Team:

Wat is er nodig om het succes van Brainport voor de toekomst (2020-2040) vast te houden? Om antwoord te vinden op die vraag heeft het ministerie van IenM de ontwerpbenadering centraal gesteld in haar uitvraag. BVR heeft samen met een effectenteam het volgende concept opgesteld.

Project:
Brainport City
Periode:
Team:

Een creatief motorblok waar inhoudelijk de opgaves en dilemma’s worden verdiept en waar een integraal beeld geschetst wordt van de toekomstige opgaven. Zo werkt BVR in co-creatie met experts in een korte tijd aan een inhoudelijk en concreet resultaat. Dit is de atelier aanpak van BVR.

Project:
Tourteam en Koersdocument Utrecht 2050
Periode:
feb 2018 – juni 2018
Team:

De Metropool Regio Amsterdam maakt afspraken over de planvoorraad voor bedrijven en kantoren (PlaBeKa).
De afspraken tot nu toe waren kwantitatief en aanbod gedreven. Ze zijn onvoldoende een kompas voor de toekomst. In de nieuwe PlaBeKa moest de vraag centraal staan.

Project:
PlaBeKa
Periode:
Team:
Highlight Hoeksche Waard

Hoe krijg je mensen in beweging om hun leefomgeving energieneutraal te maken? De discussies draaien vaak om techniek en innovatie. Dat is noodzakelijk, maar minstens zo belangrijk is of nieuwe technieken worden omarmd door de samenleving. En of de voorstellen haalbaar zijn.

Project:
Hoeksche Waard energieneutraal 2040
Periode:
Team:
Numansdorp Zuidrand Impressie

Verhaallijnen over recreatie en toerisme zijn in staat om lokale initiatiefnemers als ontwikkelkracht te verbinden aan een groter geheel. Economische innovatie, landschapsontwikkeling en de versterking van dorpskernen worden in een recreatieve visie van BVR onderling verbonden.

Project:
Recreatie Zuidrand Numansdorp
Periode:
Team:

Vergroenen, verbinden en verwonderen: enthousiaste bewoners van Gouda dromen van een singelpark. Sinds 2016 werkt het burgerinitiatief onder de vlag van stichting Singelpark Gouda aan een plezierige doorlopende (groene) wandelroute langs de singels rondom de binnenstad.

Project:
Singelpark Gouda
Periode:
Team:

Beter benutten van onze goederencorridors ter ondersteuning van de logistieke sector als belangrijke economie van ons land, is de inzet van het ministerie van I en M. Onderdeel van de goederencorridors zijn de knooppunten. Dit zijn plekken met tenminste één multimodale terminal en trimodale ontsluitingen.

Project:
Onderzoek goederen-corridors
Periode:
Team:

Den Haag groeit flink, de werkgelegenheid staat onder druk en de overheid krimpt. Wil Den Haag toekomstbestendig zijn, dan moet de stad aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en kenniswerkers. BVR ontwierp een aanstekelijk gebiedsconcept: het Central Innovation District (CID).

Project:
CID Next Step
Periode:
Team:

Maak voor heel Zeeland mét de samenleving een integrale toekomstvisie 2040 en een strategie voor de lange termijn als leidraad voor het beleid van toekomstige provinciebesturen. Een complexe uitdaging waar het BVR team meteen warm van wordt en ook raad mee weet.

Project:
Toekomstvisie Zeeland 2040
Periode:
Team:

BVR heeft in een interactief proces met gebiedspartners, regio en rijk de MIRT gebiedsverkenning Utrecht Oost gemaakt. Deze gebiedsverkenning biedt een toekomstperspectief voor de ontwikkeling van de zone tussen de Merwedekanaalzone en het Utrecht Sciencepark.

Project:
Gebiedsverkenning Utrecht Oost
Periode:
2016 - 2017
Team:

Dromen over de toekomst van de best bezochte buitenattractie in van Nederland, dat is waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Nu wordt de grote groei van de bezoekersaantallen voor de Zaanse Schans vooral als een groot probleem gezien. BVR heeft dan ook een droombeeld 2030 gemaakt.

Project:
Droombeeld Zaanse Schans 2030
Periode:
Team:

Zonder rivierverruiming moeten de dijken in Venlo met meer dan een meter worden verhoogd. Met benedenstroomse rivierverruiming kan dat worden beperkt. Bovendien ontstaan er meekoppelkansen voor stad en regio. Dit is door BVR met LievenseCSO in beeld gebracht tussen voorjaar 2015 en zomer 2016 in een traject van interactieve werksessies en expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners

Project:
Koploperproject Maas Venlo
Periode:
maart 2015 tot juni 2016
Team: