Stapelkaarten voor VRO

BVR vervaardigde in opdracht van de nieuwe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een reeks sprekende kaarten en begrijpelijke verhaallijnen om de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven inzichtelijk te maken.

Nederland verandert snel en ruimtelijke opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Op veel terreinen zijn grote veranderingen gaande die strijden om ruimte, zoals woningbouw, landbouw en natuur, water en klimaatverandering, economie, energietransitie, circulariteit. Om dit in samenhang te ontwikkelen herneemt het Rijk de regie op de ruimtelijke ordening.

Stapelkaart is een project om met kaartbeelden de complexiteit van vele beleidsterreinen inzichtelijk te maken en via eenvoudige beeldverhalen hanteerbaar te maken. Direct bij de start van kabinet Rutte IV is interdepartementaal gewerkt en zijn betrokken bewindslieden van EZK, LNV, IenW en BZK meegenomen dankzij een reeks beeldende en begrijpelijke verhaallijnen. De verhaallijnen vertaalde BVR in drie perspectieven met de mogelijke nationale ruimtelijke hoofdkeuzes en integrale transitiegebieden. De vereenvoudigde versies hiervan zijn mei 2022 opgenomen in de Kamerbrief RO.

De heldere kaarten in BVR-stijl worden dankbaar gebruikt. Als basis zijn inter-departementale ‘essentiekaarten’ vervaardigd door collega-bureaus Vereniging Deltametropool, Fabrications, GenEnergy en D.EFAC.TO.

Stapelkaart is een onderdeel van het Rijksprogramma Mooi Nederland over de toekomst van Nederland en ontwerpkracht.

Meer info: Hilde Blank