Wateragenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

BVR heeft voor het Waterschap de Stichtse Rijnlanden een wateragenda voor Omgevingsvisies gemaakt. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden wil de komende jaren een proactieve rol spelen in het omgevingsbeleid. Ze willen daarbij niet zozeer vanuit de eigen waterdoelen bijdragen, maar vooral aansluiten bij de thema’s en opgaven van provincie en gemeenten. De Wateragenda is een inhoudelijk aanbod om in co-creatie met gebiedspartijen bij te dragen aan de omgevingsvisies.

BVR maakte hiervoor een kernachtig en beeldend product waarin de maatschappelijke opgaven en de integrale benadering van gebieden centraal staan. Een Wateragenda 2030 die illustreert hoe het waterschap bijvoorbeeld kan bijdragen aan gezonde verstedelijking, duurzame energie of kansrijke perspectieven voor het veenweidegebied. In Werksessies met het waterschap is gebouwd aan de agenda. Met gemeenten, provincie en waterpartners is de agenda getest en aangescherpt. De Wateragenda is in februari 2019 vastgesteld door het college.