BVR leidt de gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost met de visie ‘Oosterhout Oost, een levendig landschap’. Het project omvat wonen, werken, groen, beweging en duurzaamheid, met focus op lopen, fietsen en OV. Betaalbare woningen en flexibele ontwikkeling zijn prioriteiten, samen met natuurbehoud en een sterke relatie tussen stad en buitengebied.

Project:
Gebiedsontwikkeling Oosterhout Oost
Periode:
2022-heden
Team:

Huizen en voorzieningen bouwen voor de zeer korte termijn met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving is de ambitie. In de grote woonopgave in Nederland werkt BVR aan diverse locaties voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden.

Project:
Flexwonen in een snelgroeiende leefomgeving
Periode:
2022 - heden
Team:

Wat betekent een schaalsprong in verstedelijking met onder andere 165.000 nieuwe woningen voor de benodigde ruimte voor recreatie, klimaatadaptatie en natuur? Groen Groeit Mee is in Utrecht het hiervoor opgezette samenwerkings- en aanjaagprogramma. BVR deed ontwerpend onderzoek en maakte een catalogus vol kansen.

Project:
Gesprekskaarten voor Groen Groeit Mee
Periode:
2023
Team:

BVR heeft voor het Waterschap de Stichtse Rijnlanden een wateragenda voor Omgevingsvisies gemaakt. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden wil de komende jaren een proactieve rol spelen in het omgevingsbeleid. Ze willen daarbij niet zozeer vanuit de eigen waterdoelen bijdragen, maar vooral aansluiten bij de thema’s en opgaven van provincie en gemeenten. De Wateragenda is een inhoudelijk aanbod om in co-creatie met gebiedspartijen bij te dragen aan de omgevingsvisies.

Project:
Wateragenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Periode:
2018 - 2019
Team:

BVR zet zich vol in om economische functies een plek te geven in binnenstedelijke ontwikkelingen. Een staddeel zoals de Koog, een bedrijventerrein met sportvelden en scholen, transformeren tot een gemengde stad krijg je voor elkaar met een intensief en open planproces.

Project:
Gebiedsvisie De Koog
Periode:
2022 -2023
Team:

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

Project:
Regio U10 Regiopoorten
Periode:
2022 - heden
Team:

BVR vervaardigde in opdracht van de nieuwe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een reeks sprekende kaarten en begrijpelijke verhaallijnen om de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven inzichtelijk te maken.

Project:
Stapelkaarten voor VRO
Periode:
2021 - 2022
Team:

In lijn met de nationale doelstellingen koerst de provincie Zuid-Holland op een 100% circulaire economie in 2050. In 2030 moet al de helft minder ruwe grondstoffen gebruikt worden. Wat zijn de ruimtelijke consequenties van deze doelen en welke kansen levert het op?

Project:
Ruimtelijke strategie Circulair Zuid Holland
Periode:
2021 - 2022
Team:

BVR en de gemeente Rotterdam hebben samengewerkt aan een diepgaand onderzoek naar de herontwikkeling van de Rotterdamse ringweg, de Ruit. Het project onderzocht vijf belangrijke thema’s, waaronder het hergebruik van de Ruit voor stadsverkeer, ecologische kansen, slimme investeringen, verbindingen en verdichting, en het verbeteren van de bestaande stad. Deze aanpak integreert duurzaamheid, ecologie, mobiliteit en stadsontwikkeling om de Ruit te heroverwegen voor 2050 en kan dienen als inspiratie voor vergelijkbare projecten wereldwijd.

Project:
Atelier Ruit
Periode:
2020-2021
Team: