Gesprekskaarten voor Groen Groeit Mee

Wat betekent een schaalsprong in verstedelijking met onder andere 165.000 nieuwe woningen voor de benodigde ruimte voor recreatie, klimaatadaptatie en natuur? Groen Groeit Mee is in Utrecht het hiervoor opgezette samenwerkings- en aanjaagprogramma. Het beoogt het evenwichtig meegroeien van groen met verstedelijking in de provincie Utrecht. Hoe koppelen we eigenlijk deze groenblauwe opgaven aan toekomstige verstedelijkingsprojecten? BVR deed ontwerpend onderzoek en maakte een catalogus vol kansen.

Via ontwerpend onderzoek met de provincie, regio’s en waterschappen zijn gesprekskaarten getekend voor 17 potentiële groenblauwe gebiedsontwikkelingen. BVR tekende en berekende het mogelijke groenblauwe programma, wat Rebel vervolgens vertaalde naar investeringskosten. Elke gesprekskaart koppelt het groen en blauw aan woningbouwlocaties via onder andere de reguliere vuistregels: 75 m2 groenblauw per woning binnenplans en 500 m2 bereikbaar en geschikt gemaakt landschap per woning (buitenplans). Elke gesprekskaart legt koppelingen met bestaande beleidstrajecten zoals het Utrechts Programma Landelijk Gebied, de bossenstrategie en Groen in en om de Stad.

De catalogus biedt inspiratie en aanleiding voor gesprek met het Rijk en de gemeenten. Nu is het nog één stap naar concrete groenblauwe projecten.

Projectleider Bart Bomas vertelt over dit project

We konden vanuit onze langjarige kennis in de provincie Utrecht in korte tijd grip krijgen op de verstedelijkingsopgaven én de bijbehorende groenblauwe kansen. We zijn op zoek gegaan naar concretisering en prioritering van opgaven om écht een volgende stap te kunnen zetten. De uitwerking van de gesprekskaarten volgt uit het MIRT-overleg, waarbij gemeentelijke-, provinciale- en rijksdoelen zijn meegenomen. De uitdaging presenteerde zich vooral in het detailniveau: niet te globaal maar ook geen schijnnauwkeurigheid. De groenblauwe voorstellen grijpen in elkaar tot een logisch geheel en versterken elkaar. Het plezier in het werk zat hem in het bedenken van de mooiste groene routes, bestemmingen en verbindingen van en naar de stad. Door middel van ruimtelijke analyse in GIS en de combinatie van rekenen en tekenen staan de groenblauwe projecten op een stevig fundament en kan inzicht in kosten worden gegeven.

Meer info: Bart Bomas