uitgelichte portfolio

Flexwonen in een snelgroeiende leefomgeving

Huizen en voorzieningen bouwen voor de zeer korte termijn met een zo prettig mogelijke woon- en leefomgeving is de ambitie. In de grote woonopgave in Nederland werkt BVR aan diverse locaties voor vluchtelingen en urgente woningzoekenden.

 

Wateragenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

BVR heeft voor het Waterschap de Stichtse Rijnlanden een wateragenda voor Omgevingsvisies gemaakt. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden wil de komende jaren een proactieve rol spelen in het omgevingsbeleid. Ze willen daarbij niet zozeer vanuit de eigen waterdoelen bijdragen, maar vooral aansluiten bij de thema’s en opgaven van provincie en gemeenten. De Wateragenda is een inhoudelijk aanbod om in co-creatie met gebiedspartijen bij te dragen aan de omgevingsvisies.

 

Gebiedsvisie De Koog

BVR zet zich vol in om economische functies een plek te geven in binnenstedelijke ontwikkelingen. Een staddeel zoals de Koog, een bedrijventerrein met sportvelden en scholen, transformeren tot een gemengde stad krijg je voor elkaar met een intensief en open planproces.

 

Regio Utrecht Regiopoorten

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

 

Stapelkaarten voor VRO

BVR vervaardigde in opdracht van de nieuwe Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een reeks sprekende kaarten en begrijpelijke verhaallijnen om de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven inzichtelijk te maken.

 

Ruimtelijke strategie Circulair Zuid Holland

In lijn met de nationale doelstellingen koerst de provincie Zuid-Holland op een 100% circulaire economie in 2050. In 2030 moet al de helft minder ruwe grondstoffen gebruikt worden. Wat zijn de ruimtelijke consequenties van deze doelen en welke kansen levert het op? Als antwoord op deze vraag hebben BVR adviseurs en Ecorys in samenwerking met een team van de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een strategische verkenning naar de ruimtelijke aspecten van de circulaire economie (CE).

 

Stedenbouwkundig plan Almere Duin

Een nieuw stuk stad in een duinlandschap, dat is DUIN in Almere. De gemeente Almere heeft in 2008 een prijsvraag uitgeschreven voor de integrale gebiedsontwikkeling van het westelijk deel van Almere Poort, het gebied aan het IJmeer. Het strand is voor iedereen, dat is de belangrijkste inspiratie voor DUIN.