archief

7up – Reinventig Zevenkamp

Ondanks dat de woningvoorraad in 2020 voor 85% zal bestaan uit gebouwen die nu al gebouwd zijn gaat de meeste onderzoeks- en ontwerpaandacht op het gebied van duurzaamheid uit naar nieuwbouw. De grootste opgave waar Nederland voor staat is het verduurzamen van de bestaande stad.

 

Spoorzone Den Bosch

Bouwen aan een nieuw verhaal voor Spoorzone Den Bosch

BVR heeft drie verschillende toekomstperspectieven ontworpen voor de zone langs het spoor van Den Bosch. Samen met de gemeente en stakeholders uit het gebied. Na een inspirerend debat is één perspectief verder uitgewerkt. Het is een kansrijk nieuw verhaal voor de spoorzone Den Bosch: ‘Den Bosch Centraal; werkplaats voor talent en ondernemerschap’.

De Spoorzone grenst aan het stadscentrum en is sinds begin jaren ‘90 succesvol ontwikkeld, waarbij het Paleiskwartier het meeste opvalt. Maar de spoorzone is groter en kent interessante rafelranden en herontwikkelingsgebieden zoals de onderwijs- en agrifoodcampus, de Brabanthallen en het stationsgebied. Ze hebben de potentie om nieuwe woon, werk en leermilieus aan Den Bosch toe te voegen. Kansen genoeg: agrofood, onderwijs, creatieve industrie, grote bedrijven, cultuur en een logistieke knoop. Met welk verhaal kan het gebied de komende decennia verder?

Spoorzone 2040
Het ontwikkelperspectief Den Bosch Centraal bouwt voort op de bijzondere gebiedskwaliteiten. Het gebied is geschikt voor modern stedelijk programma en activiteiten waar geen ruimte voor is in de klassieke binnenstad. Het gebiedsconcept is erop gericht om dit stuk stad nog stedelijker te maken en te ontwikkelen als kweekvijver voor talent en ondernemerschap. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is het creëren van interactiemilieus en een community. Den Bosch Centraal; werkplaats voor talenontwikkeling en ondernemerschap

  • Gastvrij en open voor iedereen die wil mee-ontwikkelen
  • Den Bosch wordt completer als moderne levendige stad met de spoorzone-ontwikkeling
  • Het spoorzonegebied moet ruimte bieden aan het mixen van functies en (doel)groepen.
  • Den Bosch wordt meer een ontwikkelstad dan alleen een ‘vestigingsstad’
  • Den Bosch Centraal is een brandpunt in (boven) regionale economie
  • Den Bosch Centraal heeft twee delen: formeel en informeel deel, die elkaar versterken

De verdere uitwerking en verankering van het concept vraagt om een samenspel van communicatie en branding, organisatie en ruimtelijke ontwikkeling.

Rol BVR
BVR heeft de gemeente ondersteund in haar zoektocht door te verkennen of er ruimte is voor een nieuw verhaal, en welk verhaal voldoende uitnodigend is. De kern van de aanpak is inspiratie met beelden en interactie met gebiedspartijen. Drie prikkelende scenario’s van BVR voor het gebied dagen uit om met elkaar in gesprek te gaan: Toptalent, De Verrassing en Maak de Stad. Het resultaat van de discussie over deze scenario’s zijn de ingrediënten voor het ontwikkelperspectief Den Bosch Centraal.

Het ontwikkelperspectief, het voorlopig eindresultaat, is de start voor de gemeentelijke discussie over de toekomst van het gebied. Het mobiliseert ook mogelijke partners om aan deze nieuwe toekomst te werken, samen met de gemeente. Om meteen energie en commitment te organiseren is gelijk bij het opstellen van de perspectieven gewerkt met een pioniers groep.

 

Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer

De uitvoeringsagenda is in opdracht van de Greenport Aalsmeer opgesteld om tot uitvoering te komen van de vastgestelde ruimtelijke visie. Bij het opstellen van de agenda is gezocht naar gemeente- en provinciegrens overstijgende gebiedsperspectieven waar de Greenport Aalsmeer op aan kan haken. De agenda daagt diverse partijen in en rond de Greenport uit..

 

Glaskracht

In 2014 is LTO Noord Glaskracht, met steun van de provincie Zuid-Holland en LTO Noord Projectenfonds, gestart met een pilotproject ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’. In dit project, uitgevoerd door BVR-adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met Jorna Advies, staat de ondernemer centraal.

 

Hoeksche Waardenmakerij

BVR werkte in opdracht van het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard een jaar lang aan dit pilotproject waarin lokale initiatiefnemers centraal staan. Hoeksche Waardenmakerij gaat over de toekomst van de zuidrand van de Hoeksche Waard.

 

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Antea, BVR en HKV werkten in 2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. BVR schetst in de visie een krachtig en aantrekkelijk beeld van de toekomst van Maastricht en Eijsden aan de Maas. Tal van ondernemers en inwoners hebben onder onze leiding meegedacht in veldwerk en ontwerpsessies.

 

Regionale Energie Strategie, Drechtsteden

De regio Drechtsteden is pilotregio in het kader van de Nationale Deal “Pilots Regionale Energie strategieën”. In een afsprakenkader hebben de partijen concrete afspraken vastgelegd als basis voor uitwerking van de Regionale Energiestrategie Drechtsteden.

 

Regio van de Toekomst

Gezonde verstedelijking betekent dat een regio op eigen kracht functioneert. Om de eigen kracht van de regio te versterken, zetten we in op een vitale economie en een hoge kwaliteit van leven. Deze toekomstvisie stelt daarom een acquisitieprofiel voor, dat uitgaat van de aanwezige kwaliteiten in de regio. Dit acquisitieprofiel bindt de regio, maar ..

 

MIRT, Eindhoven, Brainportcity

Wat is er nodig om het succes van Brainport voor de toekomst (2020-2040) vast te houden? Om antwoord te vinden op die vraag heeft het ministerie van IenM de ontwerpbenadering centraal gesteld in haar uitvraag. BVR heeft samen met een effectenteam het volgende concept opgesteld.