Waterpraatplaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschappen kunnen volgens ons sterk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en transities zoals gezondheid, een waardevolle leefomgeving en het energievraagstuk. In vervolg op de Wateragenda heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het opstellen van een Waterpraatplaat voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De Waterpraatplaat maakt gebiedsspecifieke kansen en slimme combinaties vanuit de wateropgave inzichtelijk voor thema’s als verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beslaat een gebied met een grote diversiteit aan landschappen. Variërend van de hoge gronden van de Heuvelrug tot de laag gelegen veenweidegebieden. Daarnaast ligt het stedelijke gebied van Utrecht in het beheergebied van het waterschap. De komende jaren komen er grote opgaven op de regio af. Er ligt een forse woningbouwopgave en ook de energietransitie vraagt ruimte. Het waterschap ziet kansen om op deze transities in te spelen.

BVR organiseerde een energieke werksessie met de experts van het waterschap om aan de hand van drie themakaarten (stedelijke ontwikkeling, energietransitie & klimaat en natuur & landbouw) kansen te verkennen die bijdragen aan deze transities.

De resultaten van de werksessie heeft BVR vertaald in de Waterpraatplaat. De Waterpraatplaat wordt door het Hoogheemraadschap ingezet om met gebiedspartijen het gesprek te voeren over hoe de wateropgaven kunnen bijdragen aan een robuuste regio.

Naast deze waterpraatplaat, werken wij ook aan het Blauw Omgevingsprogramma voor het waterschap Vallei en Veluwe en de Wateragenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.