Uitnodigende watervisies

Waterschappen zijn volop bezig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. In visies en plannen voor de leefomgeving speelt water een belangrijke rol. Het is een basisvoorwaarde bij klimaatadaptatie, stedelijke groei, landbouw en energietransitie, biodiversiteit of een gezonde leefomgeving. De Omgevingswet vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht. Vanwege de Omgevingswet zoeken waterschappen naar manieren om meer gebiedsgericht en met de partners samen te werken. BVR adviseert en ondersteunt bij hun visies en waterbeheerprogramma’s. Wij zetten samen het gebied centraal, vertalen technische kennis naar praatplaten en overzichtelijke documenten.

Hoe maak je een visie of plan waarin water verbindt en activeert? Dat is waar BVR naar op zoek is. De potentiële rol van waterschappen in gebiedsontwikkeling is groot. Hun systeemkennis van landschappen is onovertroffen. Waterschappen zijn gewilde partners bij planvorming. Vanuit hun dagelijkse beheertaken, de kracht om plannen uit te voeren en de zorg voor de lange termijn slaan waterschappen vaak bruggen tussen de werelden van stad en land. Dat zien ze zelf soms niet goed. Waterschappen mogen best wat breder opereren. Kleuren buiten de lijntjes van hun wettelijke kerntaken. We helpen waterschappen om assertiever en tijdig aan tafel te komen bij gebiedspartners. Dat doen wij met pakkende beelden die iedereen begrijpt, met kansenkaarten en vrolijke infographics, zoals voor de Wateragenda van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden of het Blauwe Omgevingsprogramma van waterschap Vallei en Veluwe. Integraal, gebiedsgericht en met de partners. De leefomgevingskwaliteit staat centraal.

Waterpraatplaat Waterschap Amstel Gooi en Vecht

In opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het tot stand komen van een waterpraatpraat. Door middel van de waterpraatplaat gaat het waterschap aan de hand van de water- en klimaatopgave het gesprek aan met externe partijen en regio partners over gebiedskwaliteiten, ontwikkelkansen en maatschappelijke thema’s als gezondheid, circulariteit en energietransitie.

BVR begeleide een aantal interactieve workshops met experts van het waterschap. Tijdens deze workshops is het beheergebied aan de hand van het watersysteem en de landschappelijke kwaliteiten opgedeeld in verschillende deelgebieden. Elk met eigen specifieke wateropgave en actiepunten. De praatplaat geeft vanuit de water- en klimaatopgave inzicht in de kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden voor ontwikkeling binnen deze deelgebieden.

De kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden in de deelgebieden zijn door BVR vertaald in een sprekende kaart met een overzicht van de belangrijkste opgaven en acties. De waterpraatplaat wordt ingezet om het gesprek met gebiedspartijen aan te gaan over de lokale wateropgaven en het samenwerken aan een toekomstbestendige regio.

Bekijk alle projecten met waterschappen van BVR: