archief

Circulaire west-as

De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

 

Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest.

 

Onderzoek woningbouwopgave Dronten

De gemeente Dronten heeft een stevige groeiopgave en ambitie. De gewenste woningbouw zal zowel binnen bestaand bebouwd gebied als in het buitengebied ontwikkeld worden. BVR adviseert de gemeente met een integrale aanpak. De woningbouwopgave gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het bouwen van woningen betekent ook het bouwen van voorzieningen en het investeren in infrastructuur en ruimte voor natuur en landschappelijke kwaliteit. Het natuurlijk fundament van de Flevopolder is een cruciale aanleiding en kans voor de nieuwe generatie woongebieden in Dronten. Vanuit kansen en beperkingen ontwikkelt BVR allereest een aantal denkrichtingen voor een integrale aanpak van de woningbouw. Mogelijke ontwikkellocaties worden vanuit verschillende thema’s, zoals nabijheid, water, landschap en hinder, beoordeeld. Het eindresultaat is een strategie voor de woningbouwopgave met relevante ontwikkellocaties en bijbehorende ontwerpopgaven.

 

Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

BVR voerde ontwerpend onderzoek uit en ontwikkelde in een participatief traject 2 ruimtelijke modellen, een reeks bouwstenen en een voorkeursmodel. Voor het maken van de gebiedsvisie zijn ideeën opgehaald bij lokale ondernemers, bewoners en gebruikers van de gebieden. De verzamelde wensen bieden een rijkdom aan mogelijke ingrepen.

 

Hilde Blank kwartiermaker stadsstedenbouwkundige Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Hilde Blank wat het profiel moet zijn van de nieuwe stadsstedenbouwkundige. Den Haag heeft een traditie van stadsstedenbouwkundigen en iedere tijd vraagt weer om een andere invulling.

 

Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt.

 

Propositie Provincie Utrecht

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

 

Hoogkarspel Zuid

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw.