methandienone 10mg

archief

Op 8 december start het LAB RUIT van Rotterdam als onderdeel van het stadmakerscongres. Bernadette Janssen zal, samen met Martin Guit, in gesprek gaan met diverse experts om te verkennen welke onderzoeksvragen aangepakt worden in het LAB.

Project:
BVR en SMC Rotterdam
Periode:
2020
Team:

Het klimaat verandert en gebieden moeten zich daarop instellen. In regionale adaptatie strategieën  wordt uitgelegd hoe dat kan. Elk gebied kan anders omgaan met droogte, wateroverlast, hitte en kans op overstroming. Best een technisch en complex verhaal. Maar hoe maak je dit belangrijke onderwerp communicatief?

Project:
Streefbeeld Regionale Adaptatie Strategie
Periode:
2020
Team:

BVR ging in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek samen met Ecorys en Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies op zoek naar de toekomstige economische potentie van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ruimtevraag naar werklocaties.

Project:
Regionale verkenning werklocaties Gooi en Vechtstreek
Periode:
2020
Team:

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Er komen ruim 100.000 woningen bij tot 2040. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong.

Project:
Schaalsprong groen en landschap U16
Periode:
2020
Team:

In opdracht van gemeente Noordwijk werkte BVR samen met Stadkwadraat aan de ‘Gebiedsvisie, spelregels en financiële strategie voor de NL Space Campus’. Met ruimte voor bedrijven uit de Space sector, nieuwe bedrijven gebaseerd op …

Project:
Gebiedsvisie, spelregels en financiële strategie NL Space campus
Periode:
2020
Team:

De steden Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom en de Regio West-Brabant willen krachtiger de belangrijke verstedelijkingsopgaven oppakken. BVR is gevraagd om op zoek te gaan naar de gezamenlijke kracht en complementariteit van de 5 steden.

Project:
Sterke Steden
Periode:
2020 - heden
Team:

Welke gebiedsgerichte opgaven tot 2040 staan op de gemeenschappelijke actie agenda van het Rijk, de Provincies en de regio’s van Zuidwest Nederland. Dat is de centrale vraag van het Atelier waar BVR, samen met de partners, inhoud en vorm aan gaat geven dit voorjaar. Dit door middel van Ontwerpend Onderzoek.

Project:
Atelier Agenda Zuidwest Nederland
Periode:
2020
Team:

Waterschappen kunnen volgens ons sterk bijdragen aan maatschappelijke opgaven en transities zoals gezondheid, een waardevolle leefomgeving en het energievraagstuk. In vervolg op de Wateragenda heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het opstellen van een Waterpraatplaat voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Project:
Waterpraatplaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Periode:
2019
Team:

In opdracht van de gemeente Noordwijk helpt BVR mee om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen beeld te komen over de Space Campus Noordwijk. BVR heeft een werksessie inhoudelijk begeleidt met de gemeente, provincie, stichting Space Campus, NSO, IQ en ESTEC en helpt mee om te komen tot een gebiedsvisie met spelregels voor de gebiedsontwikkeling.

Project:
Ruimtelijke ontwikkelvisie Space Campus Noordwijk
Periode:
2020
Team:

Het Centrum Management Utrecht heeft BVR gevraagd om bouwstenen aan te dragen voor de Utrechtse binnenstad in 2030. Het advies dat we hebben meegegeven aan het CMU en de stad is om de kracht te kapitaliseren en in te zetten op twee bouwstenen voor de toekomst.

Project:
Ruimtelijke bouwstenen centrum Utrecht
Periode:
2017
Team:

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de locatie Groot Meerendonk in haar ruimtelijke structuurvisie aangemerkt als een potentiële woonlocatie en met gemengd programma. Deze globale ambitie heeft BVR vertaald in kansrijke ontwerpen en de randvoorwaarden voor ontwikkeling.

Project:
Stedenbouwkundige verkenning Groot Meerendonk
Periode:
2019
Team:

BVR heeft samen met gemeente, bewoners en ondernemers een agenda gemaakt voor de toekomst van het gebied Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak. Met de agenda wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke opgaven waarvan het realistisch is dat deze opgepakt en ingevuld gaan worden..

Project:
Doetinchem Omgevingsvisie: De Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak
Periode:
2019
Team:

Voor het voorzieningencentrum van de kern Zwartewaal bij Brielle maakte BVR drie gebiedsconcepten. De optelsom van verouderde gebouwen, bouwprojecten, uiteenlopende wensen en een aantal bijzondere gebiedskwaliteiten werden vertaald naar een overtuigend ontwerp en concept.

Project:
Gebiedsconcept Christinalaan Zwarte Waal
Periode:
2017
Team:

Voor het waterschap Rivierenland maakt BVR een set inspirerende en aantrekkelijke visualisaties ter verlevendiging en ondersteuning van de eigen watervisie. Door middel van infographics, een kwaliteitskaart en drie toekomstgerichte sfeerbeelden richting 2050, draagt BVR bij aan de watervisie.

Project:
Visualisatie Watervisie Rivierenland 2050
Periode:
2020
Team:

In navolging van de RES Alblasserwaard (BVR: 2019) werkt BVR schetsmatig drie scenario’s uit ten behoeve van de net-impactanalyse door Stedin. De scenario’s gaan uit van verschillende voorstellen voor grootschalige elektriciteitsopwekking door zon en wind.

Project:
Concept RES Alblasserwaard
Periode:
2020
Team:

Als vervolg op de Mobiliteitsvisie 2040 werkt BVR aan de uitwerking in maatregelen. Maatregelen zijn verkeerstechnische ingrepen en/of ruimtelijke ingrepen die een positieve bijdrage leveren in het verwezenlijken van de visie. De maatregelen worden benoemd, met elkaar in verband gebracht, verkeerskundig getest..

Project:
Gorinchem Maatregelen mobiliteitsvisie 2040
Periode:
2020
Team:

Gebaseerd op een eigentijdse manier van ontwikkelen heeft BVR een robuust ruimtelijk raamwerk neergelegd, geïnspireerd door de verborgen en zichtbare kwaliteiten van het gebied. Het masterplan stuurt vooral op kwaliteiten en sfeer en geeft daarmee vrijheid aan toekomstige initiatieven. Het masterplan biedt ruimte voor duurzame technieken en wordt energieneutraal.

Project:
Masterplan Locatie Valkenburg
Periode:
2008 - 2013
Team:

Hoe reageert Zeist op de transitieopgaven, wensen en ruimtevragers voor de toekomst? De gemeente Zeist werkt als actief partner binnen de REP, POVI en MIRT Uned aan haar toekomst. Vanuit de vijf thema’s van het REP (wonen, werken, bereikbaarheid, landschap en energie) heeft de gemeente een position paper opgesteld op basis van bestaand beleid.

Project:
Zeister propositie
Periode:
2020
Team:

BVR maakte met Waterschap Vallei en Veluwe een waterbeheerprogramma ‘nieuwe stijl’: het BOP, ofwel Blauw Omgevingsprogramma. Het is één van de eerste waterbeheerprogramma’s in Nederland die helemaal past bij de nieuwe Omgevingswet.

Project:
Blauwe Omgevingsplan Vallei en Veluwe
Periode:
2020 - heden
Team:

In opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek ging BVR op zoek naar kansrijke werklocaties is de regio. Daarbij was de wens van de regio om een interactieve discussiekaart te maken waarmee het gesprek in de regio gevoerd kan worden over het belang van voldoende ruimte voor een vitale lokale economie.

Project:
Discussiekaart kansrijke werklocaties Regio Gooi en Vechtstreek
Periode:
2019
Team:

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Om de ambitie vorm te geven is door BVR een quickscan gemaakt waarin met behulp van tien bouwstenen een voorzet wordt gedaan op een mogelijke invulling van een energieneutraal Amsterdam Zuidoost.

Project:
Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040
Periode:
2018 - 2019
Team:

BVR is door het O-TEAM, bestaande uit Klaas de Boer, Ingeborg Thoral en Marcus Fernhout, gevraagd om ontwerpend onderzoekend te bekijken wat een nieuwe identiteit kan zijn voor het gebied Kop van ’t Zand – Orthenpoort Zuid. Dit gebied, met van oudsher watergebonden bedrijvigheid, wordt getransformeerd en biedt kansen voor de stad.

Project:
Nieuwe identiteit voor Den Bosch
Periode:
2019
Team:

Om de CO2-uitstoot te beperken zullen we anders met onze beschikbare energie om moeten gaan. Het vereist energiebesparingen, het overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen en het opwekken van hernieuwbare energie. Dat is de ‘energietransitie’. Een uitdaging voor iedereen.

Project:
RES Alblasserwaard: een atelieraanpak van BVR
Periode:
2018 - 2019
Team:

Voor het formuleren van de toekomstige waterschapsagenda maakt BVR kernachtige en inspirerende beelden van de primaire doelstellingen van het hoogheemraadschap. Dit gebeurt per deelgebied. De beelden worden samen met collega’s van HDSR voorbereid en dienen als input voor de provinciale omgevingsvisie.

Project:
Wateragenda voor omgevingsvisies
Periode:
2018
Team:

Ter ondersteuning van de gebiedsdialogen tussen Rijk en Regio maakt BVR aansprekende kaarten met uitgangspunten en discussiepunten. Na de succesvolle reeks kaartbeelden voor de Utrechtse regio gaat BVR door met het Groene Hart. De kaarten helpen om de gesprekken te voeden en helpen de juiste onderwerpen mee te geven voor de Nationale Omgevingsvisie.

Project:
Gebiedsdialogen NOVI
Periode:
2018
Team:

Ten behoeve van het stadmakerscongres Rotterdam heeft BVR alle initiatieven op het gebied van afvalstromen in kaart gebracht. Middels een interactief spel is gekeken hoe initiatieven elkaar kunnen versterken en hoe je circulariteit kunt koppelen aan gebiedsontwikkeling.

Project:
Circulair Rotterdam
Periode:
2018
Team:

Als bouwmeester van AM werkt Hilde Blank met alle AM-ers aan relevante maatschappelijke thema’s. Wat is de rol van een projectontwikkelaar bij ‘Inclusieve stad’, ‘Healthy urban living & working,’ ‘Gelukkig leven’, ‘Stad en gebiedsmaker’ en ‘Gedurfde duurzaamheid’. Via de prijsvraag AM I Included daagt AM ontwerpers uit op het thema ‘Inclusieve stad’.

Project:
Thematische agenda AM
Periode:
2017 - 2019
Team:

De gemeente Vlissingen heeft ‘het Eiland’ aangedragen als casus voor een ‘Proeftuin’ in het kader van het Deltaprogramma ‘Nieuwbouw en Herstructurering’. In de periode van het najaar 2011 tot het voorjaar 2012 heeft BVR samen met Blondel stedenbouw ontwerpend onderzoek gedaan voor dit gebied. In een interactieve ‘Proeftuin’ zijn klimaatopgaven en ruimtelijke opgaven verbonden.

Project:
Proeftuin Vlissingen
Periode:
2011 - 2012
Team:

De Nederlandse regering ziet de urgentie van het stimuleren van een sterke kenniseconomie. De ontwikkeling van de FoodValley regio geeft vorm aan de ambitie om Oost-Nederland wereldwijd tot de top 5 te laten behoren van innovatieve topregio’s op het gebied van voeding, gezondheid en technologie Het is één van de meest kansrijke regio’s in Nederland waar een gerichte aanpak kan leiden tot een versterking van een thematisch kenniscluster.

Project:
FoodValley 
Periode:
2008
Team:

Ondanks dat de woningvoorraad in 2020 voor 85% zal bestaan uit gebouwen die nu al gebouwd zijn gaat de meeste onderzoeks- en ontwerpaandacht op het gebied van duurzaamheid uit naar nieuwbouw. De grootste opgave waar Nederland voor staat is het verduurzamen van de bestaande stad.

Project:
7up – Reinventig Zevenkamp
Periode:
2010
Team:

In 2014 is LTO Noord Glaskracht, met steun van de provincie Zuid-Holland en LTO Noord Projectenfonds, gestart met een pilotproject ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’. In dit project, uitgevoerd door BVR-adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met Jorna Advies, staat de ondernemer centraal.

Project:
Glaskracht
Periode:
2015
Team:

Antea, BVR en HKV werkten in 2017 samen aan een ontwikkelingsvisie voor het zuidelijk Maasdal. BVR schetst in de visie een krachtig en aantrekkelijk beeld van de toekomst van Maastricht en Eijsden aan de Maas. Tal van ondernemers en inwoners hebben onder onze leiding meegedacht in veldwerk en ontwerpsessies.

Project:
Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal
Periode:
2017
Team:

Midden in het maritieme hart van Nederland werkte BVR aan de ontwikkelingsmogelijkheden van Haven Zuid. Haven Zuid is het gebied aan de zuidzijde van Alblasserdam, gelegen aan het terrein van jachtbouwer Oceanco. Nu kenmerkt het gebied zich door een grote hoeveelheid aan parkeren en het gebrek aan verbinding met het dorp. BVR is aanvankelijk gevraagd

Project:
Haven Zuid, Alblasserdam
Periode:
2016 - 2017
Team:

Gezonde verstedelijking betekent dat een regio op eigen kracht functioneert. Om de eigen kracht van de regio te versterken, zetten we in op een vitale economie en een hoge kwaliteit van leven. Deze toekomstvisie stelt daarom een acquisitieprofiel voor, dat uitgaat van de aanwezige kwaliteiten in de regio. Dit acquisitieprofiel bindt de regio, maar ..

Project:
Regio van de Toekomst
Periode:
2018 - 2019
Team:

Publieke bijeenkomsten worden gebruikelijk vertaald in een verslag. BVR heeft dit anders aangepakt. De resultaten van de locatiegesprekken in Utrecht zijn namelijk in een oogopslag te lezen. Er zijn vier grote bijeenkomsten vertaald in mindmaps, ook wel omschreven als ‘aantrekkelijke praatplaten’.

Project:
Mindmaps Locatiegesprekken
Periode:
2018
Team:

De Metropool Regio Amsterdam maakt afspraken over de planvoorraad voor bedrijven en kantoren (PlaBeKa).
De afspraken tot nu toe waren kwantitatief en aanbod gedreven. Ze zijn onvoldoende een kompas voor de toekomst. In de nieuwe PlaBeKa moest de vraag centraal staan.

Project:
PlaBeKa
Periode:
2016
Team:
Numansdorp Zuidrand Impressie

Verhaallijnen over recreatie en toerisme zijn in staat om lokale initiatiefnemers als ontwikkelkracht te verbinden aan een groter geheel. Economische innovatie, landschapsontwikkeling en de versterking van dorpskernen worden in een recreatieve visie van BVR onderling verbonden.

Project:
Recreatie Zuidrand Numansdorp
Periode:
2018
Team:

Beter benutten van onze goederencorridors ter ondersteuning van de logistieke sector als belangrijke economie van ons land, is de inzet van het ministerie van I en M. Onderdeel van de goederencorridors zijn de knooppunten. Dit zijn plekken met tenminste één multimodale terminal en trimodale ontsluitingen.

Project:
Onderzoek goederen-corridors
Periode:
2016
Team:

Den Haag groeit flink, de werkgelegenheid staat onder druk en de overheid krimpt. Wil Den Haag toekomstbestendig zijn, dan moet de stad aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en kenniswerkers. BVR ontwierp een aanstekelijk gebiedsconcept: het Central Innovation District (CID).

Project:
CID: de Next Step voor Den Haag
Periode:
2016
Team:

Dromen over de toekomst van de best bezochte buitenattractie in van Nederland, dat is waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. Nu wordt de grote groei van de bezoekersaantallen voor de Zaanse Schans vooral als een groot probleem gezien. BVR heeft dan ook een droombeeld 2030 gemaakt.

Project:
Droombeeld Zaanse Schans 2030
Periode:
2016
Team:

BVR heeft in opdracht van de Universiteit Utrecht een kansenkaarten gemaakt voor de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Vernieuwing van het USP De Uithof is essentieel voor het voortbestaan van de Universiteit Utrecht en voor het succes van het gehele gebied.

Project:
Campusvisie Utrecht Science Park
Periode:
2017
Team:

Ons klimaat verandert. Het wordt warmer, natter en soms droger in Nederland. Wat betekent dit voor onze steden en bestaande gebouwen? Om het publieke debat over de gevolgen van klimaatverandering te stimuleren, zijn andere toekomstbeelden nodig dan abstracte technische systemen en kaarten. BVR is door het Ministerie van I&M gevraagd om die beelden te ontwerpen.

Project:
Ambitie 2050: klimaatbestendige stad
Periode:
2012 – 2013
Team:

Wat zijn de meest innovatieve en kansrijke maatregelen voor het robuust en flexibel maken van het IJsselmeergebied? Het antwoord op deze vraag is vastgelegd in een beeldend Maatregelenboek IJsselmeergebied. Het Maatregelenboek is opgesteld als inspiratieboek en naslagwerk voor de strategieontwikkeling van het IJsselmeergebied.

Project:
Maatregelenboek IJsselmeergebied
Periode:
2011
Team:

De Glasparel is een vervolg op het project de Glasparel, dat BVR in 2008 in opdracht van Amvest en Volker Wessels Vastgoed uitvoerde. Op basis van de uitkomsten van het eerste project hebben Wayland Development, Amvest en Volker Wessels Vastgoed BVR gevraagd de ontwikkelingsmogelijkheden voor hun gezamenlijke kavels te verkennen, een gebied van circa 165

Project:
Glasparel
Periode:
2009 - 2010 
Team:

Als een van de eerste waterschappen van Nederland bezint waterschap Velt en Vecht zich op de landschappelijke opgave. Nieuwe wetgeving en beleid bieden een nieuw kader voor water en RO opgaven, waarin iedere overheid inclusief het waterschap, haar eigen rol zal moeten invullen. De landschapsvisie is door BVR in nauw overleg met de opdrachtgever en stakeholders gemaakt.

Project:
Landschapsvisie Velt en Vecht
Periode:
2009
Team: