Recent Nieuws

Bernadette Janssen spreekt op het Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op 11 februari spreekt Bernadette Janssen over gebiedsontwikkeling en het project Kanaalzone Alkmaar op het Jaarcongres Stedelijke Transformatie. Op het jaarcongres worden lessen, aanpakken en knelpunten gedeeld. En worden inspirerende voorbeelden van geslaagde projecten getoond. Hoe kunnen overheid en markt de krachten bundelen bij de ontwikkeling van vitale nieuwe wijken? Wat kunnen we doen om gebiedsontwikkelingen te versnellen? En hoe zorgen we dat binnenstedelijke transformatieprojecten passen in het stedelijk weefsel?

U kunt zich hier aanmelden voor het congres.

 

Bouwen aan een kanaal

Op vrijdag 15 januari kreeg ik de kans om in gesprek te gaan met een groep internationale studenten van de Erasmus University and Institute for Housing and Urban Development Studies over de ontwikkelingen rond het Alkmaars Kanaal. Dit gesprek was op basis van een lezing door mij over dit project en over de context en geschiedenis van gebiedsontwikkeling langs het water.
Welke kwaliteiten heeft een kanaal wél wanneer je het gaat vergelijken met de herontwikkelingskansen van spannende oude havens en romantische rivieroevers in andere steden.
Hoe kun je de gebiedsontwikkeling langs het kanaal van Alkmaar plaatsen in de context van de aanleg en het 200 jarig bestaan van het kanaal, het huidige gebruik en de nieuwe kansen voor stadmaken in de toekomst.
Van welk nationale en internationale voorbeelden kunnen we leren als het gaat over de financiering en de koppeling van opgaven rond energie/klimaat en nieuwe openbare oevers langs een kanaal?
De studenten gaan aan de slag met deze vragen en in maart gaan we opnieuw in gesprek op basis van hun onderzoek. Ik hoop op inspirerende voorbeelden. Second best wanneer excursies even nog niet tot de mogelijkheden behoren.

Bernadette Janssen 

Kanaalzone Alkmaar vergeleken met M4H in Rotterdam en NDSM in Amsterdam.

 

Economisch Perspectief 2040 Hilversum

BVR werkt samen met Ecorys aan het Economisch Perspectief 2040 voor de gemeente Hilversum. In samenwerking met stakeholders uit de gemeente worden, door middel van interactieve werksessies, economische en ruimtelijke kansen verkend om dit perspectief te laden. BVR werkt in dit onderzoek aan het opstellen van een potentiekaart met gebiedsprofielen. De kaart laat zien waar kansen liggen en hoe het economische perspectief zou kunnen landen in de stad. Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum.

 

 

West Brabant gaat voor Vitaal Buitengebied

In opdracht van de Regio West Brabant werkt BVR aan een agenda Vitaal Buitengebied. Het vertrekpunt is de agrarische kracht van West Brabant. Agrofood en biobased economy zijn daarbij een vliegwiel voor een vitaal buitengebied en sterke steden. BVR organiseert online werksessies  met deelnemers uit de zuidelijke zandgronden en oostelijke kleigronden tot de Brabantse Wal en westelijke kleigronden. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de actiegerichte agenda gepresenteerd.

Meer info: Jorick Boddeke

 

 

Natuurinclusief Medemblik

BVR werkt in opdracht van de gemeente Medemblik aan een brochure over natuurinclusief bouwen. Het doel: een uitdagend en activerend verhaal vertellen hoe inwoners kunnen bijdragen aan een natuurrijke leefomgeving. Deze brochure moet speciaal de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk op het DEK terrein informeren en uitdagen om zelf aan de slag te gaan. Stadsecoloog Wouter Moerland en redacteur Sofia Opfer ondersteunen BVR bij het maken van een prachtig product.

 

 

Hilde Blank adviseert Federatie Ruimtelijke Kwaliteit over het Inspiratieteam IJsselmeer

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam. Zij heeft daarvoor een adviesteam ingesteld. Daarin wordt gesproken over:

  • de positionering, eigenaarschap opdracht en mandaat;
  • uitsluitsel over doorwerking en maximale toegevoegde waarde;
  • vorm, samenstelling, organisatie en werkwijze

Naast Hilde Blank bestaat het adviesteam uit: voorzitter Bart Krol, Adviseur fysieke leefomgeving bij Bureau SpaarSaam, Peter Veenstra; directeur LOLA Landscape en Dorien de Wit; Organisatieadviseur De Beuk.

 

 

Hilde Blank jurylid Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

De provincie Flevoland wil initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit stimuleren. Hiervoor heeft zij de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland in het leven geroepen. ‘Ik mag plaatsnemen in de jury en de bijzondere ingediende plannen beoordelen. Heb jij een uitdagend plan voor Flevoland? Doe dan mee! Meer informatie is te vinden op www.vipflevoland.nl.’

De Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland (VIP) is door de Provincie Flevoland ingesteld om initiatieven aan te moedigen die een bijdrage leveren aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Naast Hilde bestaat de jury uit:  Eduard Plate, economisch geograaf, Eva Vriend, historicus, Jannemarie de Jonge, landschapsarchitect, Bart Buijs, landschapsarchitect en Jan de Reus, gedeputeerde.

 

 

Revolutionair waterbeheerplan

BVR maakte met Waterschap Vallei en Veluwe een waterbeheerprogramma ‘nieuwe stijl’: het BOP, ofwel Blauw Omgevingsprogramma. Het is één van de eerste waterbeheerprogramma’s in Nederland die helemaal past bij de nieuwe Omgevingswet. In het BOP staan de doelen en ambities voor de periode 2022-2027. BVR organiseerde werkateliers, maakte kaarten en gaf inhoudelijk en visueel vorm aan de gebiedsgerichte aanpak als kern van het BOP. Het verhaal is toegankelijk gemaakt via een mooi digitaal platform en een rapportage. Kijk meteen op: www.bovi2050.nl/BOP.

Aan de slag naar een duurzame en waterinclusieve samenleving
Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) was al een nieuwe koers naar een duurzame en water-inclusieve leefomgeving ingezet. Met het BOP maakt het waterschap de BOVI2050 concreet voor de periode 2022-2027. Op zoek naar de verbindingen tussen de eigen doelen en maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuur- en stikstofopgave en de verstedelijking. Dit gebeurt in de geest van de omgevingswet door het gebied centraal te stellen en door samen te werken met de partners aan geïntegreerde gebiedsopgaven. Het ontwerp BOP ligt vanaf 22 maart 2021 zes weken ter inzage, dit is gelijktijdig met de start van het Nationaal waterprogramma.

Klik hier voor de BOP rapportage