Recent Nieuws

BVR en SMC Rotterdam

Op 8 december start het LAB RUIT van Rotterdam als onderdeel van het stadmakerscongres. Bernadette Janssen zal, samen met Martin Guit, in gesprek gaan met diverse experts om te verkennen welke onderzoeksvragen aangepakt worden in het LAB. Het Lab is 6 maanden ontwerpend onderzoek rond systemen, stad maken en de emotie rond de RUIT.

Welke transformatie ruimte is denkbaar, welke systeemwijzigingen gaan ruimte geven, hoe Rotterdams in onze RUIT.

Dit alles onder het motto We love RUIT Rotterdam 2050.

Experts zijn o.a Ton Venhoeven, Ruud Reutelingsperger, Mattijs van Ruyven, Erik Verroen, Bas Govers en Michiel Duinmayer.

Bekijk het programma van SMC2020

 

 

Bewoners spreken zich uit over inrichting Haarsekade

De Haarsekade in Gorinchem wordt al jaren gezien als een gevaarlijke fietsroute. De laan is dan ook opgenomen in de recent gepubliceerde mobiliteitsvisie van de stad. De gemeente Gorinchem wil de Haarsekade snel aanpakken. BVR maakte drie scenario’s voor de herinrichting. Jaap Duenk BVR presenteerde deze aan de bewoners tijdens een online ontwerpatelier.

Enquête
De eerste stap in het ontwerpatelier Haarsekade was een online enquête onder de bewoners. Dit bracht de grootste verbeterpunten, maar ook de belangrijkste kwaliteiten naar voren. Naast het verbeteren van de fietsroute moet de snelheid van de auto’s omlaag, fietsen en parkeren veiliger en moet het vooral groen blijven, zo noemen de bewoners.

Online ontwerpatelier
Jaap werkte samen met zijn BVR collega’s aan de vertaling van de opgehaalde wensen in drie globale voorstellen voor de herinrichting. Deze scenario’s zijn tijdens een online ontwerpatelier op 25 november uitgebreid besproken met een groep aanwonenden. Gaan we een fietsstraat maken, of houden we fiets en auto gecombineerd en richten we de straat hier beter op in? Komt er een pad in de middenberm, of voegen we juist meer groen toe? Dergelijke ontwerpkeuzes waren het onderwerp van gesprek. Via een online poll hadden bewoners direct inbreng.

Het scenario waarin de groene middenberm breder wordt en aan de randen wordt voorzien van parkeervakken, viel bij een groot deel van de aanwezigen in de smaak. Positief vind men dat de wegen smaller zijn, zodat het verkeer wordt geremd. Verder krijgen fietsers er een eigen strook en zit het parkeren hen niet meer in de weg. Er moeten echter wel genoeg parkeerplaatsen blijven, aldus het merendeel van de aanwezigen.

De bewoners waren blij met de avond. Ook volgens projectleider Ron Osenga van de gemeente Gorinchem was de avond een succes. De gemeente gaat nu belangenverenigingen spreken, zodat er vervolgens een voorkeursscenario kan worden ontwikkeld. Het ontwerpatelier gaat dan verder. Wordt vervolgt dus.

Jaap Duenk, Ruimtelijk Ontwerper BVR

 

Vergroening Houtmansgracht nadert hoogtepunt

Het laatste project van Singelpark Gouda is in volle gang. Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november helpen stadsbewoners mee aan de vergroening: 10 bomen en 3000 planten gaan de grond in. BVR ontwikkelde het ruimtelijke concept van het singelpark en heeft dit deel van het plan aan de Houtmansgracht ontworpen. Het water en het groen is verbonden door een wandelroute waar ontmoeting, sporten en beleving van het Singelpark mogelijk is.

Neem ook een kijkje op de website van Singelpark Gouda.

Bekijk de andere Singelpark-projecten:

> Meer kleur en fleur in Gouda

> Een feestje in Gouda

> Singelpark Gouda in de Blauwe Kamer

 

 

Amber Nederhand Master of Science (MSc)

BVR feliciteert haar collega Amber. Met een prachtige persoonlijke presentatie op de Academie van Bouwkunst Rotterdam heeft zij de meesterproef glansrijk doorstaan. Haar afstudeerproject ‘De verborgen eilanden van IJsselmonde’, biedt een kansrijke waterbestendige toekomst voor Rotterdam zuid met een hernieuwd ultiem eilandgevoel. Het project gaat over de kansen van klimaatverandering voor het maken van een verschillende identiteiten in de archipel.

 

 

45.000.000

Vijfenveertig miljoen vierkante meter nieuw recreatief groen en natuurlandschap erbij in een groot deel van de provincie Utrecht tot 2040. Vitamine G voor iedereen. Dat is wat 16 gemeenten (U16) in de Provincie Utrecht voorstellen.
Vorige week sloot ik aan bij een atelier van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van de Utrechtse U16 gemeenten. Het ging over groen en landschap. Hoe ontwikkelen we dat in samenhang met de enorme nieuwbouwopgave? Met ongeveer 20 experts namen we mogelijke verstedelijkingsopties rondom Utrecht onder de loep. Mijn bijdrage namens BVR: vijfenveertig miljoen vierkante meter groen en landschap, mee te ontwikkelen met de stedelijke schaalsprong. De inkt van het BVR-rapport is nog niet droog, of het advies wordt al in-geschetst. Dat is mooi.
En keihard nodig, want de huidige inwoners ervaren dat er te weinig groen is en dat het buitengebied vaak onbereikbaar is. De biodiversiteit loopt terug, we hebben groen nodig in de steden voor koelte en goed waterbeheer. Enfin u snapt het. Daarbij komt dat in de Utrechtse regio ruim 100.000 extra woningen zullen worden gebouwd. De bijpassende ontwikkeling van groen en landschap dient gelijke tred te houden.
Ik en mijn collega’s werkten namens BVR het afgelopen anderhalf jaar met de gemeenten, provincie, waterschappen en stakeholders aan de propositie van Groen en Landschap voor het REP. Het leverde producten op die meteen worden gebruikt: een Ontwikkelbeeld, een illustratieve casestudy en de propositie van het Programma Groen en Landschap, met die vijfenveertig miljoen vierkante meter. Dat is vergelijkbaar met voor iedere U16 inwoner een oppervlakte zo groot als een fijne tuin erbij, aanvullend op het bestaande groen en landschap.
In deelgebieden wordt het ontwerp straks uitgewerkt, van groen ingerichte fietspaden, nieuwe parken en bossen, zwemwateren, kleine landschapselementen, tot natuurgebieden en ecologisch beheerde slootkanten.
Wat me opvalt is het brede draagvlak voor de noodzaak van een schaalsprong groen en landschap onder ambtenaren en bestuurders, zowel wethouders als raden. Daarom ligt er nu ook een substantieel ‘bod’ en komt er een Provincie-breed programma Groen Groeit Mee.
Nu komt het aan op financiering en realisatie. Niet gemakkelijk, maar voor goede plannen is altijd geld zegt men dan. En de baten zijn echt veel groter dan de kosten. Meer bomen en planten, bijen, vlinders en zangvogels, vleermuizen, otters, hazen, herten, arenden en wolven. Trotse boeren, maatschappelijk bewuste concurrerende bedrijven, gezonde en gelukkige inwoners. Onbetaalbaar.

Bart Bomas, landschapsarchitect BVR

 

 

AM zet thema’s en DNA door

Van 2017 tot 2020 was Hilde Blank 3 jaar bouwmeester bij AM. Een periode waaraan zij nog steeds met veel plezier aan terug denkt. ‘’Ik ben zeer verheugd en ook trots dat de maatschappelijke thema’s die ik toen heb geïnitieerd nog steeds volop leven binnen AM. Ook de methode om bij een nieuwe ontwikkeling het DNA vast te leggen zie ik binnen veel AM projecten terug. Het DNA boekje legt de essentie van de ontwikkeling vast zodat gedurende de hele planvorming vastgehouden kan worden aan de initiële ambitie. Het is niet alleen een afspraak binnen de organisatie maar ook met de betreffende gemeente en betrokken adviseurs.” In bijgaand filmpje vertelt AM hoe zij met de thema’s verder is gegaan.

Bekijk hier het filmpje.

 

 

Gebiedsvisie Space Campus unaniem door

De strategische gebiedsvisie Space Campus (BVR adviseurs in samenwerking met Stadkwadraat) is door het college van B&W van gemeente Noordwijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming in de vergadering van 15 december a.s.. Als de gemeenteraad deze gebiedsvisie op 15 december vaststelt, ontstaat er een nieuw richtinggevend kader voor de transformatie van het bedrijventerrein naar een campusomgeving. Een belangrijke stap om onze gezamenlijke ambitie, om van Space Campus een succes te maken, te kunnen gaan verwezenlijken. Door de gebiedsvisie, de spelregels en de financiële strategie te omarmen, gaat Space Campus een nieuwe fase in. Het commitment van de betrokken partijen maakt het vervolgens mogelijk om het gebied snel te activeren.

BVR heeft de afgelopen periode de gebiedsvisie opgesteld in een interactief proces met de Stichting Space Campus, de gemeente Noordwijk, de provincie Zuid-Holland, ESA ESTEC, NSO (Netherlands Space Office) en IQ (InnovationQuarter). Stakeholders binnen en buiten het gebied zijn bij de gebiedsvisie betrokken. Het belangrijkste doel was om te komen tot een gedeeld beeld en tot een eerste concrete stap voor realisatie. Voor het maken van de businesscase is BVR de samenwerking aangegaan met Stadkwadraat.

Lees hier het artikel uit het Leidsch Dagblad over de toekomst van de Space Campus

 

 

Bernadette Janssen lid Qteam Linge-Oevers

De stad Gorinchem gaat, samen met partners, aan de slag met de herontwikkeling van de Linge-Oevers. Van afgesloten bedrijventerreinen naar een nieuw stuk stad aan het water, dat is de ambitie.

De Linge verliest haar natuurwaarden zodra zij Gorinchem in stroomt. Maar ook daar komt verandering in. Onderdeel van de herontwikkeling is vergroening van de stad langs het water.

Het Qteam Linge-Oevers gaat helpen om de ambities waar te maken door te inspireren, te testen en uiteindelijk te toetsen. Het Qteam bestaat uit Bernadette Janssen en Robbert Snep (WUR).

 

Nederland 2120

Op 3 september mocht het nog, een lezing en panelgesprek over de toekomst van Nederland met het landschap in de hoofdrol. Bernadette Janssen was als deskundige gevraagd om reflectie te geven op het onderzoek van de WUR, Nederland in 2120.  Dit optimistische verhaal over de kansen voor Nederland over 100 jaar helpt om in de praktijk het systeemdenken, over grenzen heen, te stimuleren, aldus Bernadette.

Nederland in 2120 op YouTube
Panelgesprek op YouTube