Kennismontage circulaire economie en ruimte

In 2023 heeft BVR als kennispartners van CE-Delft en Bureau Buiten in opdracht van de ministeries van BZK en IenW de kennismontage Circulaire Economie en Ruimte uitgevoerd. Het eindrapport, gebaseerd op een analyse van meer dan 120 publicaties, geeft inzicht in de huidige kennisbasis voor de circulaire transitie. Daarnaast biedt het handvatten voor beleidsmakers om ruimtelijk-circulaire strategieën te ontwikkelen door te leren van enkele koplopers. Klik hier om het de kennismontage te bekijken.

BVR leverde als kennispartner inbreng op het gebied van ruimtebeslag, ontwerpend onderzoek en ruimtelijke strategieën. Tevens ondersteunden we 2 dialoogtafels met een groot aantal deelnemers vanuit regio en het Rijk.

Enkele vondsten uit de studie:

  • Circulaire activiteiten en de benodigde ruimtevraag zullen naar verwachting sterk toenemen, vooral op strategische locaties zoals bedrijfslocaties met een hoge milieucategorie, aan water gelegen bedrijventerreinen met milieuruimte, de 5 grote industriële clusters, bedrijventerreinen in stadsranden en bedrijfslocaties bij het openbaar vervoer, winkelcentra en in woonwijken.
  • De studie presenteert een tiental bouwstenen voor ruimtelijke strategieontwikkeling in drie fasen: inventarisatie en onderzoek, strategievorming, beleidsimplementatie. Provincie Zuid-Holland (een project van BVR en Ecorys) en gemeente Utrecht dienen als voorbeeld om te laten zien hoe ruimtelijk beleid voor de circulaire transitie ontwikkeld kan worden.
  • De studie etaleert de bestaande kennis over de ruimtelijke impact van de circulaire transitie voor vier prioritaire productketens (plastics, bouw, consumptiegoederen en biomassa).
  • Het rapport benadrukt de noodzaak van interdepartementale samenwerking en samenwerking tussen Rijk en regio’s. Coördinatie op gemeentelijk, provinciaal en (inter)nationaal niveau is cruciaal om beleid te ontwikkelen en om op optimaal ruimtelijk schaalniveau grondstofketens te sluiten.
  • De analyse van bestaande onderzoeken laat zien dat een kwantificering van de circulaire ruimtevraag nog grotendeels onbekend is en dat er een behoefte bestaat hierover meer kennis te ontwikkelen.
  • De ontwikkeling van ruimtelijk beleid voor de circulaire transitie is gebaat bij meer praktijkkennis en een sterk kennisnetwerk.

BVR werkt al jaren aan de ruimtelijke aspecten van de circulaire economie. Zie bijvoorbeeld ons project Circulaire West-as voor Metropoolregio Amsterdam (2016), een serious game over circulaire ruimte tijdens het Stadsmakerscongres Rotterdam (2018), verbeeldingen van de circulaire economie voor het Planbureau voor de Leefomgeving (2022) en de Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland.

Meer info? Jorick Boddeke