Posts by: Manfred Martens

Expertmeeting Hoogbouw Haarlem

BVR directeur Hilde Blank was te gast in de expertmeeting ‘Hoogbouw zonder emotie’ van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Met Thijs Asselbergs, Caro van de Venne, Diederik Dam, Minouche Besters, Friso de Zeeuw en Willem Hein Schenk. Kijk naar een impressie van het online debat. Hilde Blank hield vooral een pleidooi om hoogbouw niet te veel afhankelijk te maken van meningsvorming. Vooral in steden met een sterke traditie voor aandacht van het culturele erfgoed, verwacht je net zoveel liefde voor het toekomstige erfgoed. Hoogbouw is zeer bepalend voor het beeld van de stad en vraagt om een vakmanschap.

 

Sterke Steden West-Brabant pakken door

De vijf steden in West-Brabant gaan samen bouwen aan een sterke stedelijke regio. Dit doen ze vanuit hun gezamenlijke kracht en bouwend op hun unieke kwaliteiten. De sterke steden gaan ontwikkelruimte benutten in de steden voor woningbouw en voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De afspraken staan in de position paper die momenteel ter besluitvorming voorligt bij de bestuurders. Met het concept stuk in de hand zijn de gesprekken binnen de gemeenten en met de provincie al wel in volle gang. In de pers worden de eerste contouren al uitgelicht. Het Position paper Sterke steden is opgesteld door BVR in nauwe samenwerking met de regio West-Brabant en de vijf steden. We zijn trots dat er in de afgelopen maanden een gedeelde ambitie tot stand is gekomen en dat de steden met daadkracht doorpakken.

Op de website van de regio West-Brabant zal binnenkort meer bekend worden gemaakt.

Kijk voor actuele berichtgeving ook op de linkedin pagina van de regio.

Voor meer informatie: Marnix de Vos

 

 

De Ruit van Rotterdam

BVR werkt in opdracht van de gemeente Rotterdam aan de Ruit van Rotterdam. Door middel van ontwerpend onderzoek, facts & figures en nieuwe invalshoeken verkennen we de kansen en opgaven die spelen rond de Ruit in relatie tot de ontwikkelingen van de stad. Waar zit dynamiek en energie, waar wordt ontwikkeld en waar juist niet. Hoe beleef je de stad vanaf de Ruit? En wat is de toegevoegde waarden van de Ruit voor natuur en ecologie? Aan de hand van dit soort vragen gaan we op zoek naar het verhaal van de Ruit 2050 en verkennen we aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling.

 

 

Bernadette Janssen spreekt op het Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op 11 februari spreekt Bernadette Janssen over gebiedsontwikkeling en het project Kanaalzone Alkmaar op het Jaarcongres Stedelijke Transformatie. Op het jaarcongres worden lessen, aanpakken en knelpunten gedeeld. En worden inspirerende voorbeelden van geslaagde projecten getoond. Hoe kunnen overheid en markt de krachten bundelen bij de ontwikkeling van vitale nieuwe wijken? Wat kunnen we doen om gebiedsontwikkelingen te versnellen? En hoe zorgen we dat binnenstedelijke transformatieprojecten passen in het stedelijk weefsel?

U kunt zich hier aanmelden voor het congres.

 

Bouwen aan een kanaal

Op vrijdag 15 januari kreeg ik de kans om in gesprek te gaan met een groep internationale studenten van de Erasmus University and Institute for Housing and Urban Development Studies over de ontwikkelingen rond het Alkmaars Kanaal. Dit gesprek was op basis van een lezing door mij over dit project en over de context en geschiedenis van gebiedsontwikkeling langs het water.
Welke kwaliteiten heeft een kanaal wél wanneer je het gaat vergelijken met de herontwikkelingskansen van spannende oude havens en romantische rivieroevers in andere steden.
Hoe kun je de gebiedsontwikkeling langs het kanaal van Alkmaar plaatsen in de context van de aanleg en het 200 jarig bestaan van het kanaal, het huidige gebruik en de nieuwe kansen voor stadmaken in de toekomst.
Van welk nationale en internationale voorbeelden kunnen we leren als het gaat over de financiering en de koppeling van opgaven rond energie/klimaat en nieuwe openbare oevers langs een kanaal?
De studenten gaan aan de slag met deze vragen en in maart gaan we opnieuw in gesprek op basis van hun onderzoek. Ik hoop op inspirerende voorbeelden. Second best wanneer excursies even nog niet tot de mogelijkheden behoren.

Bernadette Janssen 

Kanaalzone Alkmaar vergeleken met M4H in Rotterdam en NDSM in Amsterdam.

 

Economisch Perspectief 2040 Hilversum

BVR werkt samen met Ecorys aan het Economisch Perspectief 2040 voor de gemeente Hilversum. In samenwerking met stakeholders uit de gemeente worden, door middel van interactieve werksessies, economische en ruimtelijke kansen verkend om dit perspectief te laden. BVR werkt in dit onderzoek aan het opstellen van een potentiekaart met gebiedsprofielen. De kaart laat zien waar kansen liggen en hoe het economische perspectief zou kunnen landen in de stad. Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor het opstellen van de Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum.

 

 

West Brabant gaat voor Vitaal Buitengebied

In opdracht van de Regio West Brabant werkt BVR aan een agenda Vitaal Buitengebied. Het vertrekpunt is de agrarische kracht van West Brabant. Agrofood en biobased economy zijn daarbij een vliegwiel voor een vitaal buitengebied en sterke steden. BVR organiseert online werksessies  met deelnemers uit de zuidelijke zandgronden en oostelijke kleigronden tot de Brabantse Wal en westelijke kleigronden. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de actiegerichte agenda gepresenteerd.

Meer info: Jorick Boddeke

 

 

Natuurinclusief Medemblik

BVR werkt in opdracht van de gemeente Medemblik aan een brochure over natuurinclusief bouwen. Het doel: een uitdagend en activerend verhaal vertellen hoe inwoners kunnen bijdragen aan een natuurrijke leefomgeving. Deze brochure moet speciaal de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk op het DEK terrein informeren en uitdagen om zelf aan de slag te gaan. Stadsecoloog Wouter Moerland en redacteur Sofia Opfer ondersteunen BVR bij het maken van een prachtig product.

 

 

Hilde Blank adviseert Federatie Ruimtelijke Kwaliteit over het Inspiratieteam IJsselmeer

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam. Zij heeft daarvoor een adviesteam ingesteld. Daarin wordt gesproken over:

  • de positionering, eigenaarschap opdracht en mandaat;
  • uitsluitsel over doorwerking en maximale toegevoegde waarde;
  • vorm, samenstelling, organisatie en werkwijze

Naast Hilde Blank bestaat het adviesteam uit: voorzitter Bart Krol, Adviseur fysieke leefomgeving bij Bureau SpaarSaam, Peter Veenstra; directeur LOLA Landscape en Dorien de Wit; Organisatieadviseur De Beuk.