Uitnodigende watervisies

Waterschappen zijn volop bezig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. In visies en plannen voor de leefomgeving speelt water een belangrijke rol. Het is een basisvoorwaarde bij klimaatadaptatie, stedelijke groei, landbouw en energietransitie, biodiversiteit of een gezonde leefomgeving. De Omgevingswet vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht. Vanwege de Omgevingswet zoeken waterschappen naar manieren om meer gebiedsgericht en met de partners samen te werken. BVR adviseert en ondersteunt bij hun visies en waterbeheerprogramma’s. Wij zetten samen het gebied centraal, vertalen technische kennis naar praatplaten en overzichtelijke documenten.

Hoe maak je een visie of plan waarin water verbindt en activeert? Dat is waar BVR naar op zoek is. De potentiële rol van waterschappen in gebiedsontwikkeling is groot. Hun systeemkennis van landschappen is onovertroffen. Waterschappen zijn gewilde partners bij planvorming. Vanuit hun dagelijkse beheertaken, de kracht om plannen uit te voeren en de zorg voor de lange termijn slaan waterschappen vaak bruggen tussen de werelden van stad en land. Dat zien ze zelf soms niet goed. Waterschappen mogen best wat breder opereren. Kleuren buiten de lijntjes van hun wettelijke kerntaken. We helpen waterschappen om assertiever en tijdig aan tafel te komen bij gebiedspartners. Dat doen wij met pakkende beelden die iedereen begrijpt, met kansenkaarten en vrolijke infographics, zoals voor de Wateragenda van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden of het Blauwe Omgevingsprogramma van waterschap Vallei en Veluwe. Integraal, gebiedsgericht en met de partners. De leefomgevingskwaliteit staat centraal.

Waterpraatplaat Waterschap Amstel Gooi en Vecht

In opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het tot stand komen van een waterpraatpraat. Door middel van de waterpraatplaat gaat het waterschap aan de hand van de water- en klimaatopgave het gesprek aan met externe partijen en regio partners over gebiedskwaliteiten, ontwikkelkansen en maatschappelijke thema’s als gezondheid, circulariteit en energietransitie.

BVR begeleide een aantal interactieve workshops met experts van het waterschap. Tijdens deze workshops is het beheergebied aan de hand van het watersysteem en de landschappelijke kwaliteiten opgedeeld in verschillende deelgebieden. Elk met eigen specifieke wateropgave en actiepunten. De praatplaat geeft vanuit de water- en klimaatopgave inzicht in de kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden voor ontwikkeling binnen deze deelgebieden.

De kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden in de deelgebieden zijn door BVR vertaald in een sprekende kaart met een overzicht van de belangrijkste opgaven en acties. De waterpraatplaat wordt ingezet om het gesprek met gebiedspartijen aan te gaan over de lokale wateropgaven en het samenwerken aan een toekomstbestendige regio.

Bekijk alle projecten met waterschappen van BVR:

 

Hilde Blank ateliermeester Atelier Oostflank Haarlemmermeer

Vanaf april 2020 is Hilde Blank ateliermeester van het ontwerpatelier Oostflank Haarlemmermeer. Het atelier bestaat o.a. uit ontwerpers van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Het atelier heeft de opdracht om op een iteratieve wijze een lange termijn perspectief voor letromina de Haarlemmermeer als onderdeel van de Zuidwestcorridor te bouwen. Het atelier heeft een onafhankelijke positie en krijgt de vrijheid om kansen te verkennen vanuit nieuwe invalshoeken. Het atelier moet partners inspireren om tot de gewenste en noodzakelijke schaalsprong te komen in denken en handelen. De druk op dit gebied, een van de meest dynamische zones van Nederland, is groot en vraagt om een robuust toekomstverhaal die de druk kan helpen te faciliteren, met behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Bart Bomas presenteert online RES Ablasserwaard

De raadsleden van de gemeenten Gorinchem en Molenlanden zijn online bijgepraat over de RES regio Alblasserwaard. BVR adviseurs werkt al geruime tijd aan deze RES en heeft met ontwerpend onderzoek verschillende scenario’s in beeld gebracht die de basis vormt voor de Regionale Energie Strategie. Een voorbeeld hoe in deze Corona tijd besluitvorming over belangrijke onderwerpen door kan gaan.

Via deze link kunt u de RES bijeenkomst Gorinchem waar Bart Bomas een presentatie voor heeft gehouden bekijken.

Evi Goedemans en Danique Nuiten versterken het BVR team.

BVR heeft haar team versterkt met twee ruimtelijk ontwerpers. Evi heeft haar masterstudie aan de Technische Universiteit Bouwkunde afgerond en is als stedenbouwkundig ontwerper en tekenaar aan de slag. Danique heeft haar studie aan de NHTV afgerond, tegenwoordig BUAS geheten en verrijkt BVR met haar verbeeldingskracht en liefde voor het landschap.

 

Stadsbouwmeester Hilde Blank over vestigingsklimaat Leiden

De nieuwe omgevingswet vereist een actieve inzet van partijen bij de ontwikkeling van de stad. Dat is voor veel steden wennen en oefenen op welke manier dat het beste vormgegeven kan worden. Mijn opdracht als stadsbouwmeester van Leiden is de samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen te bewaken en de verbinding te zoeken met de samenleving. Daarom organiseer ik werkplaatsen over actuele Leidse thema’s. Resultaten uit de werkplaatsen worden gebruikt voor 4iu nieuw beleid, om projecten en plannen te voorzien van nieuwe perspectieven, om initiatieven te ondersteunen en te activeren en om samenwerkingen te stimuleren. In februari stond de werkplaats in het teken van het vestigingsklimaat. 50 stadmakers gingen met elkaar in gesprek. Opvallende uitkomst was dat de gemeente Leiden wat meer lef mag tonen als het gaat om nieuwe woon- en werkmilieus, meer testabol ambitie mag tonen als het gaat om de spoorzone, partijen flink mag uitdagen om echt kwaliteit te leveren en meer specifiek beleid moet maken om de diversiteit tussen de wijken te vergroten.

Voor meer informatie: Hilde Blank

Groot Meerendonk in de Raad van ‘s-Hertogenbosch

Het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in Maart 2020 de haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Groot Meerendonk (BVR 2019) aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee is de realisatie van deze nieuwe woonwijk een stap dichterbij gekomen. In een interactief traject heeft BVR samen met de gemeente en stakeholders verschillende onderscheidende ruimtelijke – programmatische modellen ontwikkeld. Deze gaan over Sfeer, identiteit en de positionering, het planconcept en de bijbehorende ruimtelijk programmatische keuzes, een Stedenbouwkundig schetsmodel met een uitwerking van de landschapsstructuur en mobiliteitsstructuur en een advies over de ontwikkelstrategie.

Lees de raadsinformatiebrief hier

 

Kwaliteitsborging Kanaalzone Alkmaar

Bernadette Janssen werkt als adviseur kwaliteitsborging aan de Kanaalzone Alkmaar. Dit is een vervolg op haar rol als ateliermeester voor het omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar en de uitwerking in ontwikkelbeelden voor de deelgebieden Overstad, Overdie, Viaanse Molen, Oudorp en RWZI. die in 2019 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In haar rol als kwaliteitsbewaker denkt zij actief mee aan de ontwikkelstrategie voor de concrete uitwerkingen van de deelgebieden.

Mass Gain – DANABOL.SHOP – Best Online Anabolic Steroid Store

Mass Gain - DANABOL.SHOP - Best Online Anabolic Steroid Store steroid courses

Mass Gain – DANABOL.SHOP – Best Online Anabolic Steroid Store

Is this the secret to better days…..

Mass gain – DANABOL.SHOP – The best online store of anabolic steroids

AAS mass courses are used by athletes to accelerate the processes of muscle fiber hypertrophy. To solve the problem, various drugs and their combinations can be used. In our store you can profitably buy a course of steroids for bulk. When choosing them, you must proceed from the characteristics of your body and the experience of using anabolic drugs.

If your experience as a chemist is not long, you should not look for powerful courses of steroids for muscle mass. Start with lighter drugs to understand how they work and prepare your body for stronger cycles. You must remember that a beginner’s steroid cycle should be safe first and foremost. If you nevertheless decided to use strong AAS, then use them in minimal dosages.

This will allow the body to adapt to the rapid increase in muscle mass. In addition, the use of strong steroids has some peculiarities. Some of the drugs are prone to aromatization, which suggests the need to use antiestrogens directly on the course. Also keep in mind the importance of PCT after completing it. If you decide to purchase a course of steroids for mass, then along with it you will receive detailed instructions on the correct use of anabolic and auxiliary drugs.

The effectiveness of steroid mass courses

Among the main effects of such anabolic cycles, we note:

· Rapid growth of muscle tissue fibers;

How Steroids Almost Killed Me

· Acceleration of anabolic and metabolic processes;

‘Very Real Concerns’: One Million Reportedly Use Steroids for ‘Body Image’ in UK

· Increase in physical parameters;

· Fast recovery of the body after the course8

Mass Gain - DANABOL.SHOP - Best Online Anabolic Steroid Store mass courses

· Acceleration of blood flow;

· Improving the quality of oxygen supply to tissues.

These are just some of the positive effects that can be obtained by athletes using ready-made steroid weight gain courses. Most of these cycles have a high impact on the body, but there are also lighter ones that are perfect for novice builders. Recall that training on a course of steroids for weight should be properly organized, as well as nutrition. Otherwise, the AAS will not be able to give you the desired result. If you want to minimize the risks of developing side effects, we recommend that you pay attention to steroid courses on dry matter.

Hedo Turkoglu suspended 20 games for failing a steroids test

What mass courses can be considered the best?

Many athletes want to know what the best steroid courses for muscle mass are out there. There are a lot of them and the choice depends on the experience, characteristics of the body and the financial condition of the athlete. Let’s take a look at some of them.

Sustanon and turik course

This cycle can be considered safe and at the same time quite effective. The steroid courses used for mass gain allow you to get excellent results with minimal risks of side effects.

Testosterone propionate, trenbolone enanthate and turinabol course

This is a powerful course that only experienced athletes can teach. After doing it, you will gain a large amount of good quality muscle mass. Physical parameters will also watson testosterone cypionate fake increase dramatically. We can safely say that if this is not the best course of steroids for mass cheap pct, then one of them is definitely.

Turinabol, Sustanon and Boldenone course

Children taking steroids in effort to look good – The Christian Institute

This is an easier course of steroids for gaining muscle mass compared to the previous one, but also very effective. The mass you gain will be of high quality, and your strength parameters will increase dramatically. We recommend that you pay attention to novice athletes who no longer get high results from solo courses. In conclusion, I would like to note that with a well-designed training process and diet, as well as following proscalpin reviews the instructions for steroid courses, they will all be effective and safe..

Contents


dosage legal oxandrolone in usa is it the same for

testosterone cypionate cycle length scitec

oxymetholone buy in uk como tomar oxymetholone

buy legal testosterone cypionate animal buy legal muscle

stanozolol buy in usa legally how much do you love

Apeldoorn uit de startblokken

BVR maakt in opdracht van de gemeente Apeldoorn de Omgevingvisie 2030. Een activerende visie met een uitvoeringsparagraaf waarmee Apeldoorn haar ambitie als ondernemende stad, gezinsstad en toeristisch toplandschap waar wil maken. De visie helpt om richting te geven en keuzes te maken. We bouwen door op het participatietraject van de gemeente, via ateliersessies betrekken we stakeholders. BVR werkt samen met bureau Lievense die de MER voor haar rekening neemt.

Voor meer info kunt u terecht bij Bart Bomas.