West Brabant gaat voor Vitaal Buitengebied

In opdracht van de Regio West Brabant werkt BVR aan een agenda Vitaal Buitengebied. Het vertrekpunt is de agrarische kracht van West Brabant. Agrofood en biobased economy zijn daarbij een vliegwiel voor een vitaal buitengebied en sterke steden. BVR organiseert online werksessies  met deelnemers uit de zuidelijke zandgronden en oostelijke kleigronden tot de Brabantse Wal en westelijke kleigronden. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de actiegerichte agenda gepresenteerd.

Meer info: Jorick Boddeke

 

 

Natuurinclusief Medemblik

BVR werkt in opdracht van de gemeente Medemblik aan een brochure over natuurinclusief bouwen. Het doel: een uitdagend en activerend verhaal vertellen hoe inwoners kunnen bijdragen aan een natuurrijke leefomgeving. Deze brochure moet speciaal de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk op het DEK terrein informeren en uitdagen om zelf aan de slag te gaan. Stadsecoloog Wouter Moerland en redacteur Sofia Opfer ondersteunen BVR bij het maken van een prachtig product.

 

 

Hilde Blank adviseert Federatie Ruimtelijke Kwaliteit over het Inspiratieteam IJsselmeer

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam. Zij heeft daarvoor een adviesteam ingesteld. Daarin wordt gesproken over:

  • de positionering, eigenaarschap opdracht en mandaat;
  • uitsluitsel over doorwerking en maximale toegevoegde waarde;
  • vorm, samenstelling, organisatie en werkwijze

Naast Hilde Blank bestaat het adviesteam uit: voorzitter Bart Krol, Adviseur fysieke leefomgeving bij Bureau SpaarSaam, Peter Veenstra; directeur LOLA Landscape en Dorien de Wit; Organisatieadviseur De Beuk.

 

 

Hilde Blank jurylid Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

De provincie Flevoland wil initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit stimuleren. Hiervoor heeft zij de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland in het leven geroepen. ‘Ik mag plaatsnemen in de jury en de bijzondere ingediende plannen beoordelen. Heb jij een uitdagend plan voor Flevoland? Doe dan mee! Meer informatie is te vinden op www.vipflevoland.nl.’

De Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland (VIP) is door de Provincie Flevoland ingesteld om initiatieven aan te moedigen die een bijdrage leveren aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Naast Hilde bestaat de jury uit:  Eduard Plate, economisch geograaf, Eva Vriend, historicus, Jannemarie de Jonge, landschapsarchitect, Bart Buijs, landschapsarchitect en Jan de Reus, gedeputeerde.

 

 

Revolutionair waterbeheerplan

BVR maakte met Waterschap Vallei en Veluwe een waterbeheerprogramma ‘nieuwe stijl’: het BOP, ofwel Blauw Omgevingsprogramma. Het is één van de eerste waterbeheerprogramma’s in Nederland die helemaal past bij de nieuwe Omgevingswet. In het BOP staan de doelen en ambities voor de periode 2022-2027. BVR organiseerde werkateliers, maakte kaarten en gaf inhoudelijk en visueel vorm aan de gebiedsgerichte aanpak als kern van het BOP. Het verhaal is toegankelijk gemaakt via een mooi digitaal platform en een rapportage. Kijk meteen op: www.bovi2050.nl/BOP.

Aan de slag naar een duurzame en waterinclusieve samenleving
Met de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) was al een nieuwe koers naar een duurzame en water-inclusieve leefomgeving ingezet. Met het BOP maakt het waterschap de BOVI2050 concreet voor de periode 2022-2027. Op zoek naar de verbindingen tussen de eigen doelen en maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, hervorming landbouw, natuur- en stikstofopgave en de verstedelijking. Dit gebeurt in de geest van de omgevingswet door het gebied centraal te stellen en door samen te werken met de partners aan geïntegreerde gebiedsopgaven. Het ontwerp BOP ligt vanaf 22 maart 2021 zes weken ter inzage, dit is gelijktijdig met de start van het Nationaal waterprogramma.

Klik hier voor de BOP rapportage

 

BVR en SMC Rotterdam

Op 8 december start het LAB RUIT van Rotterdam als onderdeel van het stadmakerscongres. Bernadette Janssen zal, samen met Martin Guit, in gesprek gaan met diverse experts om te verkennen welke onderzoeksvragen aangepakt worden in het LAB. Het Lab is 6 maanden ontwerpend onderzoek rond systemen, stad maken en de emotie rond de RUIT.

Welke transformatie ruimte is denkbaar, welke systeemwijzigingen gaan ruimte geven, hoe Rotterdams in onze RUIT.

Dit alles onder het motto We love RUIT Rotterdam 2050.

Experts zijn o.a Ton Venhoeven, Ruud Reutelingsperger, Mattijs van Ruyven, Erik Verroen, Bas Govers en Michiel Duinmayer.

Bekijk het programma van SMC2020

 

 

Bewoners spreken zich uit over inrichting Haarsekade

De Haarsekade in Gorinchem wordt al jaren gezien als een gevaarlijke fietsroute. De laan is dan ook opgenomen in de recent gepubliceerde mobiliteitsvisie van de stad. De gemeente Gorinchem wil de Haarsekade snel aanpakken. BVR maakte drie scenario’s voor de herinrichting. Jaap Duenk BVR presenteerde deze aan de bewoners tijdens een online ontwerpatelier.

Enquête
De eerste stap in het ontwerpatelier Haarsekade was een online enquête onder de bewoners. Dit bracht de grootste verbeterpunten, maar ook de belangrijkste kwaliteiten naar voren. Naast het verbeteren van de fietsroute moet de snelheid van de auto’s omlaag, fietsen en parkeren veiliger en moet het vooral groen blijven, zo noemen de bewoners.

Online ontwerpatelier
Jaap werkte samen met zijn BVR collega’s aan de vertaling van de opgehaalde wensen in drie globale voorstellen voor de herinrichting. Deze scenario’s zijn tijdens een online ontwerpatelier op 25 november uitgebreid besproken met een groep aanwonenden. Gaan we een fietsstraat maken, of houden we fiets en auto gecombineerd en richten we de straat hier beter op in? Komt er een pad in de middenberm, of voegen we juist meer groen toe? Dergelijke ontwerpkeuzes waren het onderwerp van gesprek. Via een online poll hadden bewoners direct inbreng.

Het scenario waarin de groene middenberm breder wordt en aan de randen wordt voorzien van parkeervakken, viel bij een groot deel van de aanwezigen in de smaak. Positief vind men dat de wegen smaller zijn, zodat het verkeer wordt geremd. Verder krijgen fietsers er een eigen strook en zit het parkeren hen niet meer in de weg. Er moeten echter wel genoeg parkeerplaatsen blijven, aldus het merendeel van de aanwezigen.

De bewoners waren blij met de avond. Ook volgens projectleider Ron Osenga van de gemeente Gorinchem was de avond een succes. De gemeente gaat nu belangenverenigingen spreken, zodat er vervolgens een voorkeursscenario kan worden ontwikkeld. Het ontwerpatelier gaat dan verder. Wordt vervolgt dus.

Jaap Duenk, Ruimtelijk Ontwerper BVR

 

Vergroening Houtmansgracht nadert hoogtepunt

Het laatste project van Singelpark Gouda is in volle gang. Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november helpen stadsbewoners mee aan de vergroening: 10 bomen en 3000 planten gaan de grond in. BVR ontwikkelde het ruimtelijke concept van het singelpark en heeft dit deel van het plan aan de Houtmansgracht ontworpen. Het water en het groen is verbonden door een wandelroute waar ontmoeting, sporten en beleving van het Singelpark mogelijk is.

Neem ook een kijkje op de website van Singelpark Gouda.

Bekijk de andere Singelpark-projecten:

> Meer kleur en fleur in Gouda

> Een feestje in Gouda

> Singelpark Gouda in de Blauwe Kamer