archief

Ontwerpend onderzoek circulair en ruimte GMR

In opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werkt Ecorys in samenwerking met BVR aan een onderzoek over de (ruimtelijke) kansen van de circulaire economie op bedrijventerreinen met een hoge milieucategorie.

 

Agenda Toekomstvisie Midden Zeeland Route

De centrale vraag: wat is de agenda van de Midden Zeeland Route (MZR)? BVR en Goudappel hebben tussen mei en augustus 2023 in ‘Atelier MZR’ een brede inventarisatie en analyse uitgevoerd en samen met stakeholders. De studie vanuit verschillende perspectieven en beleidsthema’s agendeert acht inhoudelijke bouwstenen voor het vervolgonderzoek.

 

Ontwerpend onderzoek Wegen naar Welzijn

Hoe kan de verandering van mobiliteit bijdragen aan het welzijn. Dat is de vraag die het Stimuleringsfonds heeft gesteld in een open oproep. Het doel van de oproep is om tot fundamentele nieuwe denk- en oplossingsrichtingen te komen.

 

Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks.

Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed.

BVR ontwikkelde met Rijkswaterstaat een begrijpelijke beeldtaal om op verschillende schaalniveaus de maatregelen te illustreren: de riviertakken, het landschap, het winterbed en het zomerbed. De meer dan 25 beelden zijn een combinatie van handtekenwerk en digitale bewerking.

Het onderzoek is een bouwsteen voor Integraal Rivier Management (IRM) wat een Programma onder de Omgevingswet wordt, als onderdeel van het Deltaprogramma.

Zie hieronder de eindrapportage van HKV en Witteveen en Bos en de losse beeldenreeks.

Eerder werkte BVR aan het Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rivier, het Verhaal van het Sediment en het Verhaal van de Rijntakken.

Klik hier voor: Oplegger en rapport systeemmaatregelen

 

Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

Kennismontage circulaire economie en ruimte

In 2023 werkt BVR in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water aan een kennisproject over circulaire economie en ruimte, samen met CE-Delft en Bureau Buiten. Het project beoogt richtlijnen en beleidsaanbevelingen te verschaffen voor ruimtelijke planning en circulaire economie.