archief

Omgevingsagenda West-Brabant

BVR heeft in opdracht van de Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant de Omgevingsagenda West-Brabant opgesteld. De regionale Omgevingsagenda brengt de visies en opgaven van de regiopartners samen en geeft daarin prioriteiten aan. De regio kent een grote dynamiek. Ontwikkelingen zoals woningbouw, landbouwtransitie, energietransitie, economie, mobiliteit, klimaatverandering en biodiversiteit vragen om een samenhangende aanpak.

 

Ontwerpend onderzoek LAB Ruit van Rotterdam

Door middel van ontwerpend onderzoek, interviews met experts, data-analyse en verkeersmodellen heeft BVR samen met de gemeente Rotterdam de opgaven en kansen verkend voor de Ruit 2050. Dit onderzoek is gestart tijdens het stadmakerscongres 2020 georganiseerd door AIR.

 

Verkenning stadsbouwmeester -team gemeente Zwolle

In opdracht van gemeente Zwolle heeft BVR onderzocht of de gemeente Zwolle een stadsbouwmeester of stadsbouwteam nodig heeft om de schaalsprong van Zwolle in goede banen te leiden. Het advies van BVR is door het college van B&W overgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

RES Alblasserwaard

BVR heeft met het E-Team een ambitieuze regionale energiestrategie gemaakt waarin gebiedskansen zijn gekoppeld aan de energietransitie. De door BVR gemaakt kansenkaart en de drie ruimtelijke scenario’s waren cruciaal voor het succes.

 

Agenda Vitaal Buitengebied West-Brabant

Het landelijk gebied van West-Brabant staat voor grote opgaven. Opgaven als klimaatverandering, de landbouwtransitie, vrijkomende agrarische bestemmingen, energietransitie, recreatie en natuur, stad-landrelaties en verstedelijking hebben impact op het ruimtegebruik in het landelijk gebied.

 

Handreiking natuurinclusief Medemblik

Natuurinclusief bouwen is een onderwerp wat wij in veel projecten tegenkomen. Veel gemeenten ontwikkelen hier beleid voor en nemen dit onderwerp op in hun omgevingsvisie. Maar hoe verleid je bewoners om ook de eigen woning en tuin natuurinclusief te maken?

 

Hilde Blank adviseert over het inspiratieteam IJsselmeer

In opdracht van de Werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied, een onderdeel van het Coördinatieteam Agenda IJsselmeergebied 2050, werkt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit aan een advies over het instrument Inspiratieteam.