archief

Agenda Toekomstvisie Midden Zeeland Route

De centrale vraag: wat is de agenda van de Midden Zeeland Route (MZR)? BVR en Goudappel hebben tussen mei en augustus 2023 in ‘Atelier MZR’ een brede inventarisatie en analyse uitgevoerd en samen met stakeholders. De studie vanuit verschillende perspectieven en beleidsthema’s agendeert acht inhoudelijke bouwstenen voor het vervolgonderzoek.

 

Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks.

Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed.

BVR ontwikkelde met Rijkswaterstaat een begrijpelijke beeldtaal om op verschillende schaalniveaus de maatregelen te illustreren: de riviertakken, het landschap, het winterbed en het zomerbed. De meer dan 25 beelden zijn een combinatie van handtekenwerk en digitale bewerking.

Het onderzoek is een bouwsteen voor Integraal Rivier Management (IRM) wat een Programma onder de Omgevingswet wordt, als onderdeel van het Deltaprogramma.

Zie hieronder de eindrapportage van HKV en Witteveen en Bos en de losse beeldenreeks.

Eerder werkte BVR aan het Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rivier, het Verhaal van het Sediment en het Verhaal van de Rijntakken.

Klik hier voor: Oplegger en rapport systeemmaatregelen

 

Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

Kennismontage circulaire economie en ruimte

In 2023 werkt BVR in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water aan een kennisproject over circulaire economie en ruimte, samen met CE-Delft en Bureau Buiten. Het project beoogt richtlijnen en beleidsaanbevelingen te verschaffen voor ruimtelijke planning en circulaire economie.

 

Circulaire west-as

De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

 

Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest.