archief

Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks.

Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed.

BVR ontwikkelde met Rijkswaterstaat een begrijpelijke beeldtaal om op verschillende schaalniveaus de maatregelen te illustreren: de riviertakken, het landschap, het winterbed en het zomerbed. De meer dan 25 beelden zijn een combinatie van handtekenwerk en digitale bewerking.

Het onderzoek is een bouwsteen voor Integraal Rivier Management (IRM) wat een Programma onder de Omgevingswet wordt, als onderdeel van het Deltaprogramma.

Zie hieronder de eindrapportage van HKV en Witteveen en Bos en de losse beeldenreeks.

Eerder werkte BVR aan het Verhaal van de Maas en het Verhaal van de Rivier, het Verhaal van het Sediment en het Verhaal van de Rijntakken.

Klik hier voor: Oplegger en rapport systeemmaatregelen

 

Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

Circulaire west-as

De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

 

Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest.

 

Onderzoek woningbouwopgave Dronten

De gemeente Dronten heeft een stevige groeiopgave en ambitie. De gewenste woningbouw zal zowel binnen bestaand bebouwd gebied als in het buitengebied ontwikkeld worden. BVR adviseert de gemeente met een integrale aanpak. De woningbouwopgave gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het bouwen van woningen betekent ook het bouwen van voorzieningen en het investeren in infrastructuur en ruimte voor natuur en landschappelijke kwaliteit. Het natuurlijk fundament van de Flevopolder is een cruciale aanleiding en kans voor de nieuwe generatie woongebieden in Dronten. Vanuit kansen en beperkingen ontwikkelt BVR allereest een aantal denkrichtingen voor een integrale aanpak van de woningbouw. Mogelijke ontwikkellocaties worden vanuit verschillende thema’s, zoals nabijheid, water, landschap en hinder, beoordeeld. Het eindresultaat is een strategie voor de woningbouwopgave met relevante ontwikkellocaties en bijbehorende ontwerpopgaven.

 

Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone.

 

Propositie Provincie Utrecht

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

 

Hoogkarspel Zuid

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw.