Posts by: Manfred Martens

Boekpresentatie Hilde Blank

Hilde Blank bij boekpresentatie de kracht van 25 jaar regionaal ontwerp Zuid Holland

kracht van regionaal ontwerp

Op de foto van links naar rechts: Bart Krol, Adri Bom, Hilde Blank, Henk Ovink

De transitieopgaven vragen om een nieuwe kijk op de inrichting van stad en land. Regionaal ontwerp vanuit de stedenbouw kan dat activeren. Hilde houdt een warm pleidooi om regionaal ontwerp in te zetten om opgaven te doorgronden, verbanden te leggen en kansen te verkennen. Gebruik de diepe ondergrond en de cultuurhistorische lagen ter inspiratie en om gebieden karakter te geven maar ga er niet dogmatisch mee om. nieuwe opgaven vragen om eigentijdse ingrepen in landelijk en stedelijk gebied.

 

BVR met stadmakers Leiden aan de slag

Schets Leiden 2040 002

In het kader van de Omgevingsvisie Leiden gaat BVR met stadmakers aan de slag om te verkennen wat voor een stad Leiden wil zijn in 2040 en welke vorm van verstedelijking daar bij past. 25 april wordt het startsein gegeven van de Omgevingsvisie Leiden waarbij de stadmakers één van de participatietrajecten is. Hilde Blank, stadsstedenbouwkundige van Leiden, gaat met 30 stadmakers aan de slag.

Meer informatie en aanmelden kan via www.leiden.nl/2040.

 

Tourteam 2050 provincie Utrecht

BVR Tourteam 2050 Provincie Utrecht

In vier inspirerende werkateliers heeft BVR met een vast Tourteam van experts gebouwd aan een toekomstbeeld 2050 voor de provincie Utrecht. Het tourteam bestaat uit experts van het Rijk, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de provincie. 23 januari zijn we van start gegaan en het resultaat wordt 19 april door Marnix de Vos in het provinciehuis gepresenteerd in het Integraal Koersdebat. De resultaten zijn een belangrijke bouwstenen voor de Langetermijnvisie die uiteindelijk zal resulteren in de Provinciale Omgevingsvisie. Alle resultaten zijn terug te vinden op de website van de provincie.

 

ZuiderDUIN winnaar NEPROM-prijs

Het ontwerpteam DUIN, BVR en ZUS, feliciteert Amvest met deze prestigieuze prijs voor gebiedsontwikkeling. Deze nominatie geeft waardering aan de gemeenschappelijke inspanning om het gewaagde concept van DUIN tot realisatie te brengen. De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling kijkt met speciale aandacht naar vernieuwende oplossingen en aanpakken die aansluiten bij de opgaven van deze tijd en waarde toevoegen aan het betreffende dorp, de wijk of de stad. Denk hierbij aan elementen als herontwikkeling, consumentenwensen, klantbenadering, co-creatie, duurzaamheid en energiezuinigheid. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een woonplek
… Continue reading

 

Maak van NL een excellente Delta

BVR is mede ondertekenaar van de verklaring waarin meer aandacht wordt gevraagd voor de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse Delta. BVR werkt zelf aan diverse opgaven die gaan over de impact van de hoogwaterveiligeid op de omgeving en ontwerpt en onderzoekt de kansen voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Met het ondertekenen van de verklaring willen wij als bureau onderstrepen hoe belangrijk het is om de wateropgave te benaderen als een ruimtelijke opgave, met aandacht voor de betrokken stakeholders en de inwoners.
… Continue reading

 

Debat: Bouwstenen centrum Utrecht 2030

Op 5 maart heeft het CMU zijn Manifest ‘Bouwstenen voor de toekomst’ en het onderzoeksrapport van BVR aan de Utrechtse politieke partijen gepresenteerd. In een debat (zie website CMU) zijn alle politieke partijen uitgedaagd om zich uit te spreken over de opgaven voor het centrum van Utrecht. Utrecht is als stad sterk aan het groeien. Van de Merwedekanaalzone tot het Utrecht Science Park zal de stad flink transformeren. De stad zal een schaalsprong in stedelijkheid en een systeemsprong in zijn mobiliteit maken.
… Continue reading

 

Hilde Blank, lid van de visitatiecommissie Groningen

De provincie Groningen biedt agrarische bedrijven de mogelijkheid uit te breiden mits dit een kwaliteitsverbetering oplevert voor het Groningse landschap. De afgelopen jaren zijn er diverse keukentafelgesprekken gevoerd waarbij de provincie, samen met de agrariër, de betrokken gemeente en een landschapsarchitect, gekeken heeft naar de mogelijkheden voor schaalvergroting. De afspraken zijn vastgelegd in een contract en, naast uitbreiding van bedrijfsgebouwen, zijn afspraken gemaakt over deinrichting van het erf en de landschappelijke inpassing.
… Continue reading

 

Verwarrende signalen – Column Hilde Blank

“Van het ministerie van Wonen komt het signaal dat we ‘creatiever moeten kijken naar bouwen van woningen in de groene gebieden rondom de grote steden’. Van het ministerie van Infrastructuur moeten we ‘eerst bewegen en dan bouwen’ en ‘de bestaande infrastructuur beter benutten’. Van de grote steden moeten we vooral binnenstedelijk bouwen om het waardevolle omliggende landschap te sparen en draagvlak te vergroten voor de stedelijke voorzieningen.” “Hoogste tijd om al die signalen te ontwarren en ruimte te bieden aan het gesprek waar het eigenlijk om zou moeten gaan.” Lees hier de volledige column in de Cobouw