Hilde Blank, lid van de visitatiecommissie Groningen

De provincie Groningen biedt agrarische bedrijven de mogelijkheid uit te breiden mits dit een kwaliteitsverbetering oplevert voor het Groningse landschap. De afgelopen jaren zijn er diverse keukentafelgesprekken gevoerd waarbij de provincie, samen met de agrariƫr, de betrokken gemeente en een landschapsarchitect, gekeken heeft naar de mogelijkheden voor schaalvergroting. De afspraken zijn vastgelegd in een contract en, naast uitbreiding van bedrijfsgebouwen, zijn afspraken gemaakt over deinrichting van het erf en de landschappelijke inpassing.

De eerste resultaten zijn zichtbaar en Provinciale Staten willen graag de keukentafelgesprekken evalueren. De komende maanden bezoekt Hilde Blank tussen de 15 en 20 bedrijven om te beoordelen wat de keukentafelgesprekken hebben opgeleverd en wat mogelijke leerpunten zijn. Hilde doet dit vanuit de invalshoek Ruimtelijke Kwaliteit. Naast Hilde bestaat de visitatiecommissie uit Hendrik Oosterveld, voorzitter en deskundige in het landelijk gebied en Bram Prins, deskundige vanuit de agrarische sector.Medio 2014 zullen de resultaten worden gepresenteerd aan de verantwoordelijke gedeputeerde William Moorlag.