BVR werkt aan gebiedsvisie Space Campus

In vervolg op de procesbegeleiding om samen met partijen te komen tot een gedragen profiel voor de Space Campus, werkt BVR nu aan de gebiedsvisie. Het is een ruimtelijke vertaling naar het grondgebied in Noordwijk met spelregels voor de gebiedsontwikkeling en de campus gemeenschap. Inzet is een flexibele en stapsgewijze ontwikkeling parabolin, modulair opgebouwd met een concrete businesscase voor de eerste start, het centrale hart.

Het wat en het hoe

Afgelopen maand maakte ik een hattrick. Ik kreeg de eer om op het hoogste niveau aan alle vier de overheidslagen toekomstverhalen te presenteren.

Eerst een gezamenlijke online radenbijeenkomst in de RES-regio Alblasserwaard over de toekomstige energievoorziening. Daarna volgde het dagelijks bestuur én een klankbordgroep van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe over het nieuwe waterbeheerprogramma – ook op afstand. In die week eindelijk weer een fysieke presentatie voor het College van Burgemeester en Wethouders in Apeldoorn over de Omgevingsvisie en daarna een online discussie met de Gemeenteraad over drie toekomstperspectieven.
Toen weer online: het college van Gedeputeerde Staten in Zeeland over de Omgevingsagenda Zuidwest Nederland en de gebiedsopgaven voor Zeeland. En als klap op de vuurpijl een pitch hierover in het online Bestuurlijk Overleg Leefomgeving met gedeputeerden van Zeeland en Zuid-Holland, een staatssecretaris en 2 Ministers. Mijn ‘5 minutes of fame’.

Het was een ontdekkingsreis via alle verschillende web tools: GoTo Meeting, Zoom, Webex, MS Teams. Wat me verder opviel: ondanks de waan van de dag en halverwege de bestuurlijke termijn kijken de bestuurders naar de verre toekomst. Wij ontwerpers worden nadrukkelijk aangespoord om out of the box te denken, te zeggen waar het op staat, alle transitieopgaven met elkaar te verbinden en focus aan te brengen.
De vele transities inhoudelijk met elkaar verbinden is één. Het vraagt echter ook een nieuwe aanpak in samenwerken. Hoe organiseren we de opgave, hoe realiseren we doelen, hoe financieren we het, hoe vinden we een vorm van samenwerking. Die hoe-vraag is misschien wel de belangrijkste vraag, ook voor ontwerpers.

Inhoud en proces zijn onlosmakelijk verbonden. Het is al 25 jaar het DNA van BVR. Ik denk dat we daar nog weer slimmer in moeten worden. Of om het in de woorden van 2020 te zeggen: de toekomst vereist een nieuwe aanpak. Juist nu.

Bart Bomas, landschapsarchitect BVR adviseurs

Drie gebiedsopgaven voor Zeeland

Drie gebiedsgerichte opgaven voor Zeeland tot 2040 staan op de gemeenschappelijke actie agenda van het Rijk, de Provincies en de regio’s van Zuidwest Nederland:
1. North Sea Port District–Terneuzen: nu samen doorpakken en uitvoeren
2 Kust in de Delta: investeren in een gedeeld beeld van de opgaven
3. Transitie landelijk gebied in twee snelheden: gebiedsbericht samenwerken als Rijk den regio

De opgaven kregen brede steun in het Bestuurlijk Overleg voor de Leefomgeving en vormen de opmaat voor het vervolg waarin met de gemeenten en betrokken partijen naar een goede invulling wordt gezocht.
Deze opgaven zijn geformuleerd door experts en strategen van Rijk en regio in een wervelend online-werkplaats onder leiding van BVR. Zes thema’s zijn omgesmeed naar de gebiedsopgaven waar Rijk en regio elkaar nodig hebben en kunnen versterken.
De werkplaats onder leiding van ateliermeester Bernadette Janssen werd dit voorjaar online gehouden met inbreng van circa 50 experts en strategen van Rijk en regio en een Breed Directeurenoverleg.
Bart Bomas van BVR mocht de resultaten presenteren aan de verantwoordelijke bewindslieden en bestuurders in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving.
De oogst van de werkplaats is een bouwsteen voor de Omgevingsagenda Zuidwest Nederland (2021) waar Rijk en regio de samenwerking versterken. De Omgevingsagenda is één van regionale uitvoeringsinstrumenten in de NOVI.

 

 

Meer informatie: Bernadette Janssen

Drie toekomstperspectieven voor Apeldoorn

Apeldoorn als ontspannen CleanTechCity, Buitenstad van de Randstad of Hoofdstad van de Veluwe. Op 11 juni presenteerde Bart Bomas van BVR deze drie perspectieven een (informerende) Politieke Markt Apeldoorn van de gemeenteraad. BVR werkt met Lievense WSP aan de omgevingsvisie voor Apeldoorn. Op basis van de discussie over de drie perspectieven zal de omgevingsvisie vorm krijgen.

Kijk hier naar de drie perspectieven

 

 

Article about growth hormone Dom Ambala

Growth hormone article – Dom Ambala

What is growth hormone? Why does the GH level change? Benefits of GR; The positive effects of GH; Side effects of GH; When to use GR? GR reception rules; conclusions

– Side effects of GH;

– When to use GR?

– GR reception rules;

– conclusions

What is growth hormone?

Growth hormone (somatotropin, STH, somatotropic hormone, somatropin) is a peptide / somatropic hormone consisting of 191 amino acids. It is produced by the anterior pituitary gland. The main function is to actively stimulate the growth of various types of tissues (cartilage, bone and muscle). Studies have shown that GH production reaches its maximum level during childhood. With age, the concentration of somatropin decreases. To achieve high sports results, a recombinant drug has been developed that has a similar principle of action.

Why does the GH level change??

The secretion is influenced by:

Designer Steroids Exposed: Epistane, Methylstenbolone, DMZ, Mentabolan, TREST & Other Alleged “Prohormones” – What Does Science Say About Their Effects & Toxicity?

– Quality sleep (> 7 hours);

– Regular sports target your clomid in australia and clomid for sale activities;

– Stable blood glucose (3.2-5.5 mmol / L);

– Increased estrogen content;

– Hyperteriosis (a disease caused by an increased activity of the thyroid gland);

– Production of ghrelin – a hormone responsible for hunger;

– Consumption of amino acid supplements (valine, lysine, glutamine, etc.).

SA Eesti Antidoping – About Estonian Anti-Doping Agency

Suppression is affected by:

– Increased blood glucose (> 5.5 mmol / L);

– Excessive amounts of naturally occurring GH;

– Hyperlipidemia (a condition in which an abnormally high level of lipids and / or lipoproteins in the blood is diagnosed).

Benefits of GR

– High security. Observing the correct technology and dosage, it is possible to achieve high results in a short time;

– After the termination of the course, muscle volumes remain;

– The secretion of natural sex hormones is not inhibited;

– Unlike other steroid drugs, the risk of developing gynecomastia and premature baldness is leveled;

Do You Know The Popular Myths About Whey Protein?

– PCT (post cycle therapy) after the end of the course is not required.

The first course of growth hormone should be supervised by an experienced mentor / physician. If necessary, amendments are made to suit the individual characteristics of the athlete. Professionals are more sensitive to changes in their own body.

Benefits of GH

The positive effects of GH include:

blood pressure

– Lipolytic. Acceleration of the fat burning process;

– Anabolic. The growth and development of muscle tissue;

– Anti-aging. Improving the condition of internal organs, skin and hair;

– Anti-catabolic. Blocking the process of metabolic breakdown of muscle fibers;

– Regenerative. Prevention of injuries buy letrozone and reduction of the recovery period;

– General strengthening. Improving mood, strengthening the body’s immune defenses;

– Mineralizing. Prevention of osteoporosis, active support of the articular-ligamentous apparatus.

Side effects of GH

Somatropin, like any pharmacological drug, has a number of side effects. These include:

Let’s talk about male infertility

– Tunnel Syndrome. The rapid growth of the myofibril leads to nerve compression. As a result, there is discomfort and numbness in the limbs..

– Retention of fluid in the body. Misuse of GH blocks the elimination of fluid from the body. It is important to eliminate alcohol and reduce salt intake to reduce swelling..

– High blood pressure. The blood pressure is affected by fluid retention. Taking special medications will help reduce blood pressure.

blood pressure

– Lipoatrophy. Incorrect injection leads to a local decrease in the fat layer, itching and swelling at the puncture site.

– Acromegaly. High dosages of samotropin affect the growth of the limbs, lower jaw, nose and eyebrows. A short break (3-4 months) will solve this problem.

– Weakness and drowsiness. High dosages of GH lead to morning weakness and daytime sleepiness.

When to use GR?

Not every athlete manages to gain quality muscle mass. Somatropin buy winstrol depot in australia fight away winter side effects, unlike steroid drugs, does not retain water in the body, and therefore it is possible to achieve a high-quality and recoil-free result. GH makes muscles denser and more prominent.

If the period of mass collection is over and it’s time to get rid of subcutaneous fat, then it is better not to experiment, but to use a proven option. Athletes note that 8-10 units / day will be enough to enhance lipolysis.

Somatropin is an essential supplement for weightlifters. It practically does not affect the growth of strength indicators, but it guarantees reliable prevention of injuries. The stronger the articular-ligamentous apparatus is, the faster it will be possible to reach the peak of its shape.

GR reception rules

The peptide hormone is most often given by injection. Some manufacturers offer freeze-dried powder that is diluted with bacteriostatic water. Dosages will depend on current goals, but athletes recommend starting at 3-10 units / day. Injections are given 1-3 times a day, and the duration of the course varies from 3 to 6 months.

conclusions

Top Bridge Player Suspended Under Antidoping Rules

If a sufficient level of self-tropin is not maintained in the body, then you can forget not only about developed muscles, but also good health. Every athlete faces a difficult choice: synthetic drugs or natural ways to increase.

Growth hormone is not a panacea. In inexperienced hands, a simple injection is a real danger. By resorting to the services of unqualified sellers, you can purchase a low-quality product. It is important to learn to listen to your own body. Synthetic drugs can only be used under the supervision of a professional..


Waterpraatplaat Amstel Gooi en Vecht

Samen met Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft BVR de afgelopen periode met veel plezier gewerkt aan het opstellen van een waterpraatplaat. De waterpraatplaat geeft vanuit de water- en klimaatopgave inzicht in de kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden voor ontwikkeling. BVR heeft deze inzichten vertaald in een sprekende kaart met een overzicht van de belangrijkste opgaven en acties. De waterpraatplaat wordt door het waterschap ingezet om het gesprek met gebiedspartijen aan te gaan over de lokale wateropgaven en het samenwerken aan een toekomstbestendige regio.

Bekijk de projectbeschrijving van Waterpraatplaat Amstel Gooi en Vecht.

BVR ontwerpt een nieuw strand

In opdracht van de gemeente Almere en in samenwerking met ZUS werkt BVR aan het ontwerp voor een nieuw strand in Almere Duin. Op het strand krijgen durfsporters, dieren, planten en zonaanbidders de ruimte. In deze tijd, waarin we vaak niet verder buiten komen dan onze eigen tuin of balkon, is het heerlijk om weg te dromen terwijl we tekenen aan een nieuw strand. Zijn we toch nog even op vakantie.

De toekomstige locatie van het strand.

Uitnodigende watervisies

Waterschappen zijn volop bezig om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. In visies en plannen voor de leefomgeving speelt water een belangrijke rol. Het is een basisvoorwaarde bij klimaatadaptatie, stedelijke groei, landbouw en energietransitie, biodiversiteit of een gezonde leefomgeving. De Omgevingswet vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht. Vanwege de Omgevingswet zoeken waterschappen naar manieren om meer gebiedsgericht en met de partners samen te werken. BVR adviseert en ondersteunt bij hun visies en waterbeheerprogramma’s. Wij zetten samen het gebied centraal, vertalen technische kennis naar praatplaten en overzichtelijke documenten.

Hoe maak je een visie of plan waarin water verbindt en activeert? Dat is waar BVR naar op zoek is. De potentiële rol van waterschappen in gebiedsontwikkeling is groot. Hun systeemkennis van landschappen is onovertroffen. Waterschappen zijn gewilde partners bij planvorming. Vanuit hun dagelijkse beheertaken, de kracht om plannen uit te voeren en de zorg voor de lange termijn slaan waterschappen vaak bruggen tussen de werelden van stad en land. Dat zien ze zelf soms niet goed. Waterschappen mogen best wat breder opereren. Kleuren buiten de lijntjes van hun wettelijke kerntaken. We helpen waterschappen om assertiever en tijdig aan tafel te komen bij gebiedspartners. Dat doen wij met pakkende beelden die iedereen begrijpt, met kansenkaarten en vrolijke infographics, zoals voor de Wateragenda van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden of het Blauwe Omgevingsprogramma van waterschap Vallei en Veluwe. Integraal, gebiedsgericht en met de partners. De leefomgevingskwaliteit staat centraal.

Waterpraatplaat Waterschap Amstel Gooi en Vecht

In opdracht van Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft BVR met veel plezier gewerkt aan het tot stand komen van een waterpraatpraat. Door middel van de waterpraatplaat gaat het waterschap aan de hand van de water- en klimaatopgave het gesprek aan met externe partijen en regio partners over gebiedskwaliteiten, ontwikkelkansen en maatschappelijke thema’s als gezondheid, circulariteit en energietransitie.

BVR begeleide een aantal interactieve workshops met experts van het waterschap. Tijdens deze workshops is het beheergebied aan de hand van het watersysteem en de landschappelijke kwaliteiten opgedeeld in verschillende deelgebieden. Elk met eigen specifieke wateropgave en actiepunten. De praatplaat geeft vanuit de water- en klimaatopgave inzicht in de kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden voor ontwikkeling binnen deze deelgebieden.

De kansen, kwaliteiten en randvoorwaarden in de deelgebieden zijn door BVR vertaald in een sprekende kaart met een overzicht van de belangrijkste opgaven en acties. De waterpraatplaat wordt ingezet om het gesprek met gebiedspartijen aan te gaan over de lokale wateropgaven en het samenwerken aan een toekomstbestendige regio.

Bekijk alle projecten met waterschappen van BVR:

 

POVI

BVR heeft het afgelopen jaar intensief samengewerkt met onze collega’s van de Provincie Utrecht, AEF en ontzettend veel enthousiaste experts en stakeholders uit het gebied. Wij zijn trots op het resultaat dat door deze samenwerking tot stand is gekomen. Bijna een jaar na de start van het project is de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ door de Gedeputeerde Staten vastgesteld en ligt er een aantrekkelijke toekomstvisie voor de Provincie Utrecht. In de omgevingsvisie staat hoe er de komende jaren in de provincie Utrecht wordt omgegaan met maatschappelijke thema’s als bevolkingsgroei en het opwekken van duurzame energie. Om zo een toekomstbestendige provincie te blijven.

Op de site van de Provincie Utrecht kunt u de ‘Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht’ bekijken.

 

Hilde Blank ateliermeester Atelier Oostflank Haarlemmermeer

Vanaf april 2020 is Hilde Blank ateliermeester van het ontwerpatelier Oostflank Haarlemmermeer. Het atelier bestaat o.a. uit ontwerpers van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer. Het atelier heeft de opdracht om op een iteratieve wijze een lange termijn perspectief voor letromina de Haarlemmermeer als onderdeel van de Zuidwestcorridor te bouwen. Het atelier heeft een onafhankelijke positie en krijgt de vrijheid om kansen te verkennen vanuit nieuwe invalshoeken. Het atelier moet partners inspireren om tot de gewenste en noodzakelijke schaalsprong te komen in denken en handelen. De druk op dit gebied, een van de meest dynamische zones van Nederland, is groot en vraagt om een robuust toekomstverhaal die de druk kan helpen te faciliteren, met behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.