Nieuws

Vergroening Houtmansgracht nadert hoogtepunt

Het laatste project van Singelpark Gouda is in volle gang. Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november helpen stadsbewoners mee aan de vergroening: 10 bomen en 3000 planten gaan de grond in. BVR ontwikkelde het ruimtelijke concept van het singelpark en heeft dit deel van het plan aan de Houtmansgracht ontworpen. Het water en het groen is verbonden door een wandelroute waar ontmoeting, sporten en beleving van het Singelpark mogelijk is.

Neem ook een kijkje op de website van Singelpark Gouda.

Bekijk de andere Singelpark-projecten:

> Meer kleur en fleur in Gouda

> Een feestje in Gouda

> Singelpark Gouda in de Blauwe Kamer

 

Amber Nederhand Master of Science (MSc)

BVR feliciteert haar collega Amber. Met een prachtige persoonlijke presentatie op de Academie van Bouwkunst Rotterdam heeft zij de meesterproef glansrijk doorstaan. Haar afstudeerproject ‘De verborgen eilanden van IJsselmonde’, biedt een kansrijke waterbestendige toekomst voor Rotterdam zuid met een hernieuwd ultiem eilandgevoel. Het project gaat over de kansen van klimaatverandering voor het maken van een verschillende identiteiten in de archipel.

 

Schaalsprong groen en landschap U16

De wijde regio Utrecht staat voor een schaalsprong in wonen, werken, energie en infrastructuur. Ook voor groen en landschap betekent dat een schaalsprong. In opdracht van de U16 gemeenten werkt BVR momenteel aan een wervend kaartbeeld. Het is de uitwerking van het Ontwikkelbeeld groen en landschap en een illustratieve case study, beide van BVR en gemaakt in 2019. In 2020 wordt het beeld scherper. Het ontwerpend onderzoek van BVR draagt bij aan het Integrale Ruimtelijke Perspectief van het REP najaar 2020.

>Klik hier voor het rapport Ontwikkelbeeld groen en landschap

>Klik hier voor de Illustratieve case study

 

Gebiedsvisie Space Campus unaniem door

De strategische gebiedsvisie Space Campus (BVR adviseurs in samenwerking met Stadkwadraat) is door het college van B&W van gemeente Noordwijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad voor besluitvorming in de vergadering van 15 december a.s.. Als de gemeenteraad deze gebiedsvisie op 15 december vaststelt, ontstaat er een nieuw richtinggevend kader voor de transformatie van het bedrijventerrein naar een campusomgeving. Een belangrijke stap om onze gezamenlijke ambitie, om van Space Campus een succes te maken, te kunnen gaan verwezenlijken. Door de gebiedsvisie, de spelregels en de financiële strategie te omarmen, gaat Space Campus een nieuwe fase in. Het commitment van de betrokken partijen maakt het vervolgens mogelijk om het gebied snel te activeren.

BVR heeft de afgelopen periode de gebiedsvisie opgesteld in een interactief proces met de Stichting Space Campus, de gemeente Noordwijk, de provincie Zuid-Holland, ESA ESTEC, NSO (Netherlands Space Office) en IQ (InnovationQuarter). Stakeholders binnen en buiten het gebied zijn bij de gebiedsvisie betrokken. Het belangrijkste doel was om te komen tot een gedeeld beeld en tot een eerste concrete stap voor realisatie. Voor het maken van de businesscase is BVR de samenwerking aangegaan met Stadkwadraat.

Lees hier het artikel uit het Leidsch Dagblad over de toekomst van de Space Campus

 

Bernadette Janssen lid Qteam Linge-Oevers

De stad Gorinchem gaat, samen met partners, aan de slag met de herontwikkeling van de Linge-Oevers. Van afgesloten bedrijventerreinen naar een nieuw stuk stad aan het water, dat is de ambitie.

De Linge verliest haar natuurwaarden zodra zij Gorinchem in stroomt. Maar ook daar komt verandering in. Onderdeel van de herontwikkeling is vergroening van de stad langs het water.

Het Qteam Linge-Oevers gaat helpen om de ambities waar te maken door te inspireren, te testen en uiteindelijk te toetsen. Het Qteam bestaat uit Bernadette Janssen en Robbert Snep (WUR).

BVR feliciteert Jaap Duenk

Onze collega Jaap heeft afgelopen woensdag zijn traject voor de beroepservaringsperiode met groot succes afgerond. Hij mag zich daarom vanaf nu officieel stedenbouwkundige noemen. Wij zijn erg trots op hem, van harte gefeliciteerd Jaap!

 

 

BVR werkt aan Sterke Steden

De steden Breda, Oosterhout, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom en de Regio West-Brabant willen krachtiger de belangrijke verstedelijkingsopgaven oppakken. BVR is gevraagd om op zoek te gaan naar de gezamenlijke kracht en complementariteit van de 5 steden. Dit doen we door middel van ontwerpend onderzoek naar onder andere de binnenstedelijke (stations)locaties, campussen en vestigingsmilieus, profilering voorzieningen en “15 minuten steden”. In een versnellingsweek gaan we met experts uit de regio de diepte in. Met strategen en bestuurders gaan we met deze inhoud de richting bepalen. In december wordt het resultaat als position paper gepresenteerd.
Meer weten over Sterke steden, neem contact op met Marnix de Vos.

Regionale verkenning werklocaties Gooi en Vechtstreek

BVR ging in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek samen met Ecorys en Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies op zoek naar de toekomstige economische potentie van de Regio Gooi en Vechtstreek en de ruimtevraag naar werklocaties.

In de regio Gooi en Vechtstreek is de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar afgenomen. De regio heeft daarom de ambitie uitgesproken te om de ratio van werkgelegenheid en beroepsbevolking te laten groeien van 0,9 naar 1,0, dit betekent dat er opgave ligt om in de regio ruim 25.000 banen te realiseren. De gewenste groei van werkgelegenheid heeft een aanzienlijke ruimtevraag van circa 80 hectare voor (nieuwe) werklocaties. In de regio is de ruimte schaars en het aanbod nog uitgeefbare werklocaties klein (3 hectare). Ondanks de ambitie om meer werkgelegenheid te realiseren ziet de regio diverse werklocaties transformeren naar woonlocaties. Hoe kan de regio ondanks de schaarste aan ruimte toch voldoende ruimte voor werken vinden om de gewenste ambitie te realiseren?

BVR heeft daarom aan de hand van ontwerpend onderzoek zes kansrijke handelingsperspectieven verkend waarmee de regio, ondanks de schaarste aan ruimte, in potentie voldoende ruimte voor werken zou kunnen realiseren.

De zes handelingsperspectieven

  1. Herstructureren/intensiveren van bestaande werklocaties
  2. Heroverwegen van transformatielocaties
  3. Toevoegen van nieuwe werklocaties
  4. Schuifruimte creëren op bestaande werklocaties
  5. Functiemenging en intensivering in het bestaande stedelijk gebied
  6. Benutten van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s)

Met de eerste drie handelingsperspectieven kan direct worden gestart terwijl de andere handelingsperspectieven vragen om een gedragen gezamenlijke regionale strategie en nieuwe beleid. Op de lange termijn biedt de combinatie van deze handelingsperspectieven opties om in potentie voldoende ruimte voor werken in de regio te realiseren.

De handelingsperspectieven zijn door BVR vertaald naar een kansenkaart waarop alle kansrijke locaties met betrekking tot werken zijn opgenomen. Op de kansenkaart zijn tevens zes kansrijke clusters weergegeven waar meerdere handelingsperspectieven samenkomen en waar meekoppelkansen te maken zijn met andere maatschappelijke thema’s. Op deze locaties kunnen bijvoorbeeld slimme combinaties gemaakt worden tussen de opgave voor werken, wonen, klimaatadaptatie, energietransitie en de landbouwtransitie.

In een bestuurlijk overleg met 14 wethouders uit de regio werden de handelingsperspectieven voorgelegd en werd de discussie over de verhouding tussen wonen en werken in de regio Gooi en Vechtstreek gevoerd. De discussie en de rapportage zijn input voor het Koersdocument dat door de regio wordt opgesteld.

Hilde Blank Supervisor Schieoevers Noord Delft

Schieoevers Noord gaat de komende decennia veranderen van een bedrijventerrein naar een MaakSTAD waar wonen, werken en recreatie gecombineerd gaat worden. Om ervoor te zorgen dat de initiatieven in dit gebied in samenhang worden ontwikkeld en bijdragen aan de ambitie van de gemeente Delft heeft de gemeente een supervisieteam samengesteld. De supervisoren werken actief mee aan de ontwikkelkaders voor deelgebieden en zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de integrale ruimtelijke kwaliteit. Naast Hilde Blank is Albert Herder (Studio Ninedots) supervisor en maken Floris van der Zee (BURA), Laurens Engelbrecht (gemeentelijke stedenbouwkundige) en Derk van Schoten (projectdirecteur) deel uit van het kwaliteitsteam. Het StationCampus, Nieuwe Haven en Kabeldistrict zijn de eerste deelgebieden samen met een nieuw aan te leggen Gelatinebrug over de Schie, testosterone enanthate cycle for women delatestryl die StationCampus met de TUDelft verbindt.

 

Beeld: MeiArchitecten

 

BVR feliciteert RES regio Alblasserwaard

De gemeenteraden van Gorinchem en van Molenlanden hebben de Concept RES vastgesteld. We zijn trots. BVR heeft hier sinds 2018 aan gewerkt als het ‘E-Team’, met hulp van econoom Gerlof Rienstra, energie-expert Richard Ruijtenbeek en redacteur Aukje van Meeteren. We hebben samen met de RES partners gerekend, getekend, met vele gebiedspartijen gediscussieerd, gepresenteerd en geleverd.

Lees hier én hier meer over de RES Alblasserwaard:

Klik hier voor het rapport Concept-RES Alblasserwaard

Meer info: Bart Bomas