Gebiedsverkenning Utrecht Oost

BVR heeft in korte tijd en in een interactief proces met gebiedspartners, regio en rijk de MIRT gebiedsverkenning Utrecht Oost gemaakt. In de gebiedsverkenning heeft BVR:

  • De opgave scherp benoemd
  • Een kansrijk perspectief geschetst
  • Een adaptief ontwikkel pad gemaakt

De gebiedsverkenning Utrecht Oost biedt een kansrijk toekomstperspectief voor de ontwikkeling van de zone tussen de Merwedekanaalzone, het Utrecht Sciencepark en de regio. In dit gebied vinden de belangrijkste stedelijke ontwikkelingen plaats die het meest bijdragen aan de economische groei van de regio en van Nederland als geheel. Een adequaat mobiliteitsnetwerk ondersteunt de economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Dit netwerk wordt uitgebreid met stedelijke multimodale knooppunten aan de randen van de stad, nieuwe en verbeterde tram en fietslijnen, beter benutte regionale OV-stations, verbeterde af- en aansluitingen op de snelwegen en nieuwe mobiliteitsconcepten.

De gebiedsverkenning is geen blauwdruk. Het biedt wel een oriëntatie voor de stappen die nu op korte termijn al moeten worden gezet. Alle partners van de gebiedsverkenning Utrecht Oost hebben afgesproken hun samenwerking te versterken. In een programma organisatie wordt de komende jaren uitvoering geven aan de ambitie om.
kansrijk perspectief

In 2040 heeft Utrecht zowel een schaalsprong in stedelijkheid als systeemsprong in mobiliteit gemaakt. Met het profiel Healthy Urban Living is dit op een Utrechtse manier gebeurd. De regio Utrecht groeit als attractieve vestigingslocatie om te wonen, te werken en te ontmoeten. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan zeven opgaven:

  • Maken van interactiemilieus·
  • Ontwikkelen van ‘smartware’
  • Het bouwen aan een ‘open community’
  • Uitbreiden van de keten Healthy Urban Living
  • Transformeren van de stad naar 400.000+
  • Groeien naar netwerk van stedelijke multimodale knopen
  • Opschalen van het mobiliteitsnetwerk

Langs deze weg kan Utrecht doorgroeien én tegelijkertijd de huidige, hooggewaardeerde kwaliteit van leven in stand houden.

Zie ook de projecten: Campusvisie Utrecht Science Park en Ruimtelijke bouwstenen centrum Utrecht.