Uitvoeringsagenda Greenport Aalsmeer

De uitvoeringsagenda is in opdracht van de Greenport Aalsmeer opgesteld om tot uitvoering te komen van de vastgestelde ruimtelijke visie. Bij het opstellen van de agenda is gezocht naar gemeente- en provinciegrens overstijgende gebiedsperspectieven waar de Greenport Aalsmeer op aan kan haken. De agenda daagt diverse partijen in en rond de Greenport uit en zet in het gebied aan tot beweging.

Voor het opstellen van de agenda zijn ondernemers in de verschillende gebieden bezocht en hebben inhoudelijke bijeenkomsten plaatsgevonden. Bestaand materiaal is doorgrond en kansen zijn verkend door de cross-overs te zoeken met andere agenda’s en beleidsterreinen op verschillende schaalniveaus. In een werkatelier met diverse stakeholders van binnen en buiten het gebied en de sector, zijn de kansen nader verkend en mensen uitgedaagd om met concrete acties te komen. In verdiepende gesprekken met de duurzaamheidsmakelaar, innovatieve ondernemers, contactpersonen van gemeenten en interessante partners in de omgeving, zoals SADC en Schiphol The Grounds, zijn de eerste inzichten getoetst en verrijkt.

Het resultaat levert zeven acties op die van toepassing zijn op de gehele Greenport. Daarnaast is voor de verschillende gebiedscategorieën aangegeven wat er de komende periode moet gebeuren en door wie.

Zie ook het project Glaskracht.