Stedenbouwkundige verkenning Groot Meerendonk

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de locatie Groot Meerendonk in haar ruimtelijke structuurvisie aangemerkt als een potentiële woonlocatie en met gemengd programma. Deze globale ambitie heeft BVR vertaald in kansrijke ontwerpen en de randvoorwaarden voor ontwikkeling. BVR heeft drie onderscheidende ruimtelijke – programmatische modellen ontwikkeld om te verkennen wat de potentie is van het gebied. De modellen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met een brede groep van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In twee werkateliers en een reeks interviews is vanuit vele disciplines input geleverd en zijn concept modellen getest en doorgerekend.

De modellen zijn uitgewerkt in:
> Sfeer, identiteit en de positionering van de locatie Groot Meerendonk in ’s-Hertogenbosch
> Planconcept en de bijbehorende ruimtelijk programmatische keuzes
> Stedenbouwkundig schetsmodel voor de locatie en een uitwerking van de landschapsstructuur en mobiliteitsstructuur;
> Programma, ontwikkellocaties, investeringen en ontwikkelstrategie

Met dit resultaat heeft de gemeente ambtelijk en bestuurlijk concrete vervolgstappen kunnen nemen. Geluidsreductie (MIRT A2) en de ontsluiting van het gebied worden eerst opgepakt en Groot Meerendonk wordt opgenomen in de omgevingsvisie en woningbouwprogrammering.