Spoorzone Den Bosch

Bouwen aan een nieuw verhaal voor Spoorzone Den Bosch

BVR heeft drie verschillende toekomstperspectieven ontworpen voor de zone langs het spoor van Den Bosch. Samen met de gemeente en stakeholders uit het gebied. Na een inspirerend debat is één perspectief verder uitgewerkt. Het is een kansrijk nieuw verhaal voor de spoorzone Den Bosch: ‘Den Bosch Centraal; werkplaats voor talent en ondernemerschap’.

De Spoorzone grenst aan het stadscentrum en is sinds begin jaren ‘90 succesvol ontwikkeld, waarbij het Paleiskwartier het meeste opvalt. Maar de spoorzone is groter en kent interessante rafelranden en herontwikkelingsgebieden zoals de onderwijs- en agrifoodcampus, de Brabanthallen en het stationsgebied. Ze hebben de potentie om nieuwe woon, werk en leermilieus aan Den Bosch toe te voegen. Kansen genoeg: agrofood, onderwijs, creatieve industrie, grote bedrijven, cultuur en een logistieke knoop. Met welk verhaal kan het gebied de komende decennia verder?

Spoorzone 2040
Het ontwikkelperspectief Den Bosch Centraal bouwt voort op de bijzondere gebiedskwaliteiten. Het gebied is geschikt voor modern stedelijk programma en activiteiten waar geen ruimte voor is in de klassieke binnenstad. Het gebiedsconcept is erop gericht om dit stuk stad nog stedelijker te maken en te ontwikkelen als kweekvijver voor talent en ondernemerschap. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is het creëren van interactiemilieus en een community. Den Bosch Centraal; werkplaats voor talenontwikkeling en ondernemerschap

  • Gastvrij en open voor iedereen die wil mee-ontwikkelen
  • Den Bosch wordt completer als moderne levendige stad met de spoorzone-ontwikkeling
  • Het spoorzonegebied moet ruimte bieden aan het mixen van functies en (doel)groepen.
  • Den Bosch wordt meer een ontwikkelstad dan alleen een ‘vestigingsstad’
  • Den Bosch Centraal is een brandpunt in (boven) regionale economie
  • Den Bosch Centraal heeft twee delen: formeel en informeel deel, die elkaar versterken

De verdere uitwerking en verankering van het concept vraagt om een samenspel van communicatie en branding, organisatie en ruimtelijke ontwikkeling.

Rol BVR
BVR heeft de gemeente ondersteund in haar zoektocht door te verkennen of er ruimte is voor een nieuw verhaal, en welk verhaal voldoende uitnodigend is. De kern van de aanpak is inspiratie met beelden en interactie met gebiedspartijen. Drie prikkelende scenario’s van BVR voor het gebied dagen uit om met elkaar in gesprek te gaan: Toptalent, De Verrassing en Maak de Stad. Het resultaat van de discussie over deze scenario’s zijn de ingrediënten voor het ontwikkelperspectief Den Bosch Centraal.

Het ontwikkelperspectief, het voorlopig eindresultaat, is de start voor de gemeentelijke discussie over de toekomst van het gebied. Het mobiliseert ook mogelijke partners om aan deze nieuwe toekomst te werken, samen met de gemeente. Om meteen energie en commitment te organiseren is gelijk bij het opstellen van de perspectieven gewerkt met een pioniers groep.