Omgevingsagenda West-Brabant

BVR heeft in opdracht van de Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant de Omgevingsagenda West-Brabant opgesteld. De regionale Omgevingsagenda brengt de visies en opgaven van de regiopartners samen en geeft daarin prioriteiten aan. De omgevingsagenda benoemt de onderwerpen waar regio en provincie elkaar, en op onderdelen ook het rijk nodig hebben. De omgevingsagenda brengt geen nieuw beleid en is gericht op uitvoering. Het geeft inzicht in de inhoudelijke samenhang en agendeert gebiedsgerichte focus.

In werksessies met de regiopartners is vanuit de thema’s wonen, energietransitie, mobiliteit, landschap, klimaatadaptatie en economie nagedacht over waar het schittert en waar het schuurt in de regio. De inzichten zijn vertaald naar kaarten om zo in de veelheid van opgaven, prioriteiten en focus aan te brengen en onderlinge verbindingen te verkennen. Daarbij was de centrale vraag: ‘wat is het verhaal waarmee de regio zich kan profileren op een hoger plan en welke prioriteiten horen daarbij?’

West-Brabant profileert zich als regio met de volgende drie, onderling verweven, verhaallijnen:

  • Sterke steden, versterken van agglomeratiekracht: fijn wonen in de groendooraderde en goed verbonden 15 minutenstad, met hoog-stedelijke voorzieningen binnen handbereik.
  • Sterk landschap, versterken van landschappelijke en recreatieve kwaliteit: een divers aanbod aan landschappen met landbouw, natuur, cultuur en erfgoed zowel onderdeel van de Zuidwestelijke delta en het hart van de innovatieve plantbased agrofood-economie.
  • Versterken van innovatiekracht van de Topsectoren: aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat door aanwezige innovatieve topsectoren en een goed gekwalificeerde beroepsbevolking.

 

West Brabant op een hoger plan

West-Brabant zet vanuit de bestaande regiokwaliteit de komende jaren in op groei van inwoners en werkgelegenheid. Daarmee wordt de regio niet automatisch sterker. Om economische stagnatie te voorkomen en de aantrekkelijkheid van de regio te behouden is het voor West-Brabant noodzakelijk om innovatiekracht en agglomeratiekracht te versterken en daarbij steeds de ruimtelijke kwaliteit van de regio centraal te stellen. Het is zaak om de komende jaren de groei te benutten voor een sprong in omgevingskwaliteit voor zowel stad als land. Verbinden, verslimmen en verduurzamen.

De regio zet in op een clustering en concentratie van investeringen. Door alle thema’s uit de Samenwerkingsagenda naar essenties terug te brengen en onderling te combineren en te clusteren, komen in West-Brabant vier focusgebieden naar voren met daarin overstijgende opgaven voor regio, provincie en Rijk. In deze gebieden liggen kansen om de innovatie- en agglomeratiekracht, in balans met ruimtelijke kwaliteit, te versterken en de regio te positioneren op een hoger plan.

Het gaat om de volgende vier gebiedsgerichte opgaven:

  • De landbouwtransitie van de agrofoodsector op de kleigronden met de uitdaging om te komen tot een innovatieve bio/plantbased sector op een gezonde bodem met ruimte voor natuur, water en klimaatadaptatie.
  • De versterking van de energie-hub Moerdijk-Amercentrale (opwek, opslag, distributie) in een aantrekkelijk circulair landschap met toekomstgerichte landbouw en via adequate netwerken verbonden met de sterke steden
  • De vorming van een goed verbonden, complementaire en groen dooraderde 15 minutenstad van Bergen op Zoom tot Oosterhout, met Breda als sterke internationale knoop.
  • De duurzame ontwikkeling van Greenport West-Brabant en vrijetijdseconomie op de zuidelijke zandgronden.