Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt. Aan BVR de taak om de ruimtelijke opgaven in het rijke en diverse buitengebied van de regio concreet te maken, te prioriteren en waar mogelijk te combineren. In samenwerking met Ecorys verkent BVR de financiële ruimte voor realisatie van plannen en ambities. Op zoek naar ruimtelijke, programmatische en financiële koppelingen in het buitengebied.

In het Handelingsperspectief worden ruimtelijke keuzes voor de combinatie en prioritering van de ruimtevragers in het buitengebied verkend én voorgelegd aan het bestuur. De creatieve en gebiedsgerichte aanpak is gericht op een eindresultaat met concrete aanknopingspunten en draagvlak voor uitvoering. Het Handelingsperspectief wordt een verhaal dat kan verleiden tot actie, met haalbare, concrete voorstellen.

Het handelingsperspectief komt in nauwe samenwerking met Regio Amersfoort, Provincie Utrecht en het waterschap Vallei en Veluwe tot stand. Vele gebiedspartijen worden betrokken, zoals Regio Foodvalley, agrarische verbonden, bewoners en gebruikers.

BVR werkt gebiedsgericht en niet vanuit bovenhangende opgaven of doelen, zoals stikstof reductie. Die nemen we wel mee en integreren ze in gebiedsspecifieke ambities. Die bouwen we op aan de hand van ruimtelijke bouwstenen, (niet persé regiodekkend), waar we direct financieringsconstructies en sturingsinstrumenten aan koppelen. De financiering komt dus vooraan in het ontwikkelproces en niet achteraf als een optelsom van investeringen. Deze methode toetsten we al in fase 1 en gaan we verder uitwerken in fase 2 en 3.

BVR toetste tijdens het ontwerpend onderzoek de voorlopige uitkomsten met stakeholders tijdens interactieve sessies, waarin participanten hun mening en visie kenbaar maakten op ‘spiegelwanden’. Hierdoor werd het voor BVR in een vroeg stadium duidelijk waar de energie en belemmeringen zitten en kwamen de transitieopgaven in de regio goed in beeld. In de volgende fase gaat BVR op tour door de regio. In gebiedsateliers gaan we met een breed scala aan partijen aan de slag met een integraal handelingsperspectief gericht op uitvoering.

BVR doet een procesvoorstel met planning, om in het najaar van 2023 te komen tot de vaststelling van het Handelingsperspectief. In een tijdlijn voor 2023 maakt BVR inzichtelijk hoe de planning van de gebiedsateliers zich verhoudt tot de terugkerende bijeenkomsten van kernteam, stuurgroep, AO en andere gelijktijdig lopende trajecten.