Agenda Vitaal Buitengebied West-Brabant

Why, how, what?

Het landelijk gebied van West-Brabant staat voor grote opgaven. Opgaven als klimaatverandering, de landbouwtransitie, vrijkomende agrarische bestemmingen, energietransitie, recreatie en natuur, stad-landrelaties en verstedelijking hebben impact op het ruimtegebruik in het landelijk gebied. Daarnaast wil het landelijk gebied haar economische kracht vanuit de topsectoren versterken. Dit is een complexe puzzel die vraagt om een integrale aanpak in het landelijk gebied. Wat is een krachtige aanpak voor een Vitaal Platteland? In opdracht van Regio West-Brabant gaf BVR antwoord op deze vraag.

De regio West-Brabant kiest voor een gebiedsgerichte aanpak vanuit vier gebiedscoalities om het Panorama West-Brabant concreet uit te werken. BVR maakte voor elke coalitie een actiegerichte agenda op basis van eigen kracht en gebiedseigen kwaliteiten, aangevuld met een overstijgende en gezamenlijke agenda. Dit deden we in circa drie maanden, met aan de start een reeks bestuurlijke gesprekken per coalitie, gevolgd door ambtelijke werksessies en daarna de integratie via de bestuurlijke kopgroep.

Het overstijgende toekomstperspectief voor Vitaal Platteland West-Brabant is een duurzame Plantbased economie, geworteld in een Sterk Landschap met vrijetijdseconomie dat goed verbonden is met de Sterke Steden.

Door de agenda Vitaal Platteland worden de bedrijven-ecosystemen voor de topsectoren in West-Brabant in hun omgeving versterkt. Per agendapunt zijn acties benoemd om tot een zo concreet mogelijke start van de gebiedsgerichte aanpak te komen.