lopende projecten

Bernadette Janssen lid van de adviescommissie: culturele infrastructuur en stedelijke ontwikkeling Rotterdam

De RRKC werkt aan een advies over de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. De verdichting en groei van de stad vraagt om een nieuwe visie op de toegankelijkheid en spreiding van plekken voor makers en culturele instellingen. De RRKC verkent hoe de culturele infrastructuur structureel kan worden ingebed in het stedelijke ontwikkelingsbeleid zodat het bijdraagt aan een sterke kunst- en cultuursector en vitale stad voor alle Rotterdammers.

De kunst- en cultuursector zorgt voor een aantrekkelijke, levendige en creatieve stad. Cultuur is een doorslaggevende factor in de populariteit van de stad. De RRKC wil ondersteunen dat ook in de toekomst Rotterdam een rijke voedingsbodem behoudt voor makers en culturele initiatieven. De groeiende en verdichtende stad vraagt om een nieuwe vormgeving van de culturele infrastructuur in zowel het centrum als de wijken. De RRKC zoekt een oplossing voor de druk op de fysieke ruimte voor kunst en cultuur en verkent mogelijkheden om cultuur beter te integreren in stedelijke ontwikkelingsvraagstukken en gebiedsontwikkeling. Hierbij moet rekening worden gehouden met het soort plekken die in de toekomst nodig zijn gezien demografische ontwikkelingen en veranderingen in de wijze waarop mensen cultuur produceren en consumeren. De inzet is dat alle Rotterdammers toegang moeten hebben tot fysieke plekken om cultuur te beoefenen en ervaren.

Voor dit advies is een commissie samengesteld met expertise op het vlak van onder meer stedelijke ontwikkeling, vastgoedbeleid en de ontwikkeling van culturele huisvesting. De commissie bestaat uit de volgende leden: Hamit Karakus (voorzitter commissie), Rinske Brand, Bert Determann, Ingrid Huisman-van Baaren, Bernadette Janssen, Jan Oosterman (raadslid RRKC) en Marjolein Vlaming (raadslid RRKC). De commissie gaat de komende maanden in gesprek met onder andere kunstenaars, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de vastgoed- en cultuursector om de langetermijnvisie op de culturele infrastructuur vorm te geven. De beoogde publicatiedatum van het advies is rond september.

Dit aankomende advies sluit aan bij de eerdere aandacht die de RRKC gaf aan de fysieke ruimte voor kunst en cultuur. In 2018 deed de RRKC een verkenning van werk- en presentatieruimte in Rotterdam en vorig jaar riep de Raad op tot een betere verankering van plekken voor cultuur in de omgevingsvisie. Ook bracht de RRKC de zorgen over de culturele infrastructuur onder de aandacht in het politieke cultuurdebat en in een brief aan de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Contactpersoon voor dit advies is beleidsmedewerker Arno van der Hoeven (avdhoeven@rrkc.nl) (foto bron: De Wasserij)

 

Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone.

 

Gebiedsvisie De Koog

In opdracht van Gemeente Purmerend werkt BVR aan de gebiedsvisie voor De Koog. Met de ontwikkeling, herstructurering en herpositionering van De Koog worden gemengde milieus voor werken, wonen, ondernemen, naar school gaan, sporten en thuis voelen toegevoegd aan de stad en regio.

 

Propositie Provincie Utrecht

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

 

Hoogkarspel Zuid

BVR werkt de komende maanden aan een toekomstperspectief voor Hoogkarspel Zuid. Deze locatie staat op het netvlies van overheden en grondeigenaren als een kansrijke locatie voor woningbouw.

 

Buitenruimte Bolwerk Gouda

In opdracht van Gemeente Gouda werkt BVR aan een schetsontwerp voor het Bolwerk bij het Pottersplein te Gouda. Het Bolwerk is een beeldbepalende en historische plek aan de singel van Gouda. Na jaren van stilstand wordt deze locatie her-ontwikkeld. Hier verrijst Huize Ter Gouwe, een verzorgingshuis van Compartijn voor dementerende ouderen.

 

Visie bedrijventerrein Goidschalxoord

Centraal in Goidschalxoord (Heinenoord) ligt een klein bedrijventerrein waar hout wordt verhandeld. Het transport van en naar het terrein levert overlast op de smalle historische dijkwegen. BVR zoekt samen met aanwonenden en andere belanghebbenden naar oplossingen.