lopende projecten

Hilde Blank kwartiermaker stadsstedenbouwkundige Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Hilde Blank wat het profiel moet zijn van de nieuwe stadsstedenbouwkundige. Den Haag heeft een traditie van stadsstedenbouwkundigen en iedere tijd vraagt weer om een andere invulling.

 

Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt.

 

Pilot langdurige opvang

De opvang voor mensen uit Oekraïne wordt voortvarend ontwikkeld op de Sporthoeklaan in Lansingerland. In een mooie samenwerking tussen vele disciplines en met bijzondere aandacht voor een sociale, kindvriendelijke en groene woonomgeving werkt BVR aan het stedenbouwkundige plan en het concept voor het landschap. De pilot gaat uit van menging van Oekraïners en woningzoekenden in Lansingerland. Dit biedt perspectief voor de korte en langere termijn. Door de inzet van flexwoningen blijft de Sporthoeklaan de komende 10 jaar een woonplek met sociale huurwoningen en blijven ook daarna nog inzetbaar.

Zie voor meer informatie: https://www.lansingerland.nl/actueel/langdurige-opvang-voor-mensen-uit-oekraine-stand-van-zaken 

 

Regio Utrecht Regiopoorten

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.

 

Stapelkaarten voor VRO

BVR werkt in opdracht van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het inzichtelijk maken van de samenhang tussen nationale ruimtelijke opgaven.

 

Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer

BVR werkt in opdracht van de gemeente Zoetermeer aan een gebiedsvisie voor het Van Tuyllpark en de noordelijke bedrijventerreinen. Het 250 ha grote gebied ligt in de oostrand van Zoetermeer tussen woonwijken en grootschalige bedrijvigheid aan de A12 zone.

 

Gebiedsvisie De Koog

In opdracht van Gemeente Purmerend werkt BVR aan de gebiedsvisie voor De Koog. Met de ontwikkeling, herstructurering en herpositionering van De Koog worden gemengde milieus voor werken, wonen, ondernemen, naar school gaan, sporten en thuis voelen toegevoegd aan de stad en regio.