lopende projecten

Groen Groeit Mee

Recreatiegroen, water, natuur en landschap moeten in de provincie Utrecht evenwichtig en volwaardig meegroeien met de verstedelijking. Dit is in februari 2022 door ruim 40 partners onderschreven in het Groen Groeit Mee pact. Groen Groeit Mee is een versnellingsprogramma in de provincie Utrecht gericht op integraliteit, focus en daadkracht. Nu komt het aan op uitvoering.

 

Kennismontage circulaire economie en ruimte

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Water werkt BVR in 2023 mee aan een totaal-overzicht van de beschikbare kennis over circulaire economie en ruimte. Bij deze ‘kennismontage’ is BVR als kennispartner deel van een consortium met CE-Delft en Bureau Buiten. Dit project moet zorgen voor een inhoudelijk kompas en handvatten en aangrijpingspunten voor ruimtelijk beleid.

 

Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest.

 

Onderzoek woningbouwopgave Dronten

De gemeente Dronten heeft een stevige groeiopgave en ambitie. De gewenste woningbouw zal zowel binnen bestaand bebouwd gebied als in het buitengebied ontwikkeld worden. BVR adviseert de gemeente met een integrale aanpak. De woningbouwopgave gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het bouwen van woningen betekent ook het bouwen van voorzieningen en het investeren in infrastructuur en ruimte voor natuur en landschappelijke kwaliteit. Het natuurlijk fundament van de Flevopolder is een cruciale aanleiding en kans voor de nieuwe generatie woongebieden in Dronten. Vanuit kansen en beperkingen ontwikkelt BVR allereest een aantal denkrichtingen voor een integrale aanpak van de woningbouw. Mogelijke ontwikkellocaties worden vanuit verschillende thema’s, zoals nabijheid, water, landschap en hinder, beoordeeld. Het eindresultaat is een strategie voor de woningbouwopgave met relevante ontwikkellocaties en bijbehorende ontwerpopgaven.

 

Hilde Blank kwartiermaker stadsstedenbouwkundige Den Haag

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt Hilde Blank wat het profiel moet zijn van de nieuwe stadsstedenbouwkundige. Den Haag heeft een traditie van stadsstedenbouwkundigen en iedere tijd vraagt weer om een andere invulling.

 

Handelingsperspectief voor het buitengebied van Regio Amersfoort

In opdracht van Regio Amersfoort werkt een team van BVR aan een handelingsperspectief voor het buitengebied van de regio. Een spannende en uitdagende opdracht, in een tijd wanneer het Rijk de regie op de RO herneemt en tegelijkertijd de discussie rondom de toekomst van de agrarische sector in ons land opvlamt.

 

Pilot langdurige opvang

De opvang voor mensen uit Oekraïne wordt voortvarend ontwikkeld op de Sporthoeklaan in Lansingerland. In een mooie samenwerking tussen vele disciplines en met bijzondere aandacht voor een sociale, kindvriendelijke en groene woonomgeving werkt BVR aan het stedenbouwkundige plan en het concept voor het landschap. De pilot gaat uit van menging van Oekraïners en woningzoekenden in Lansingerland. Dit biedt perspectief voor de korte en langere termijn. Door de inzet van flexwoningen blijft de Sporthoeklaan de komende 10 jaar een woonplek met sociale huurwoningen en blijven ook daarna nog inzetbaar.

Zie voor meer informatie: https://www.lansingerland.nl/actueel/langdurige-opvang-voor-mensen-uit-oekraine-stand-van-zaken 

 

Regio Utrecht Regiopoorten

In opdracht van de regio U10 werkt een team van BVR aan de realisatie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief.