Toekomstbeeld Midden-Zeeland Route

In het hart van Zeeland ligt een opgave: de Midden-Zeelandroute (MZR). Deze route is de belangrijke verbinding tussen gebieden binnen Zeeland en met Zuid-Holland, West-Brabant en Vlaanderen. De MZR is een sleutel voor toekomstige ontwikkelingen in de provincie. BVR en Goudappel hebben de opdracht gekregen om een Toekomstbeeld met een bijbehorende actieagenda voor deze route te ontwikkelen.

De Provincie Zeeland en het Rijk hebben afgelopen najaar in het BO MIRT afgesproken om samen met betrokken gebiedspartners te werken aan een gedragen Toekomstbeeld voor de Midden-Zeelandroute. Dit gebeurt op basis van de scenariostudie Toekomstagenda MZR (2023).

We starten vanuit de Agenda MZR 2023, een uitgebreide verzameling ideeën en ambities die het speelveld vormen voor ons project. Deze agenda biedt een rijke bron aan bouwstenen die we gaan verfijnen tot een helder en haalbaar Toekomstbeeld. Het is aan ons om focus aan te brengen tot een geconcentreerde visie die iedereen in Zeeland vooruit helpt. Dat doen we door de veelheid aan ambities te trechteren; zorgvuldig kiezen en prioriteren. We gaan de diepte in met gebiedsgericht onderzoek, waarbij we inzoomen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van Noord-, Midden- en Zuid-Zeeland in het grensoverschrijdende mobiliteitsnetwerk. Zo schetsen we niet alleen een algemene toekomstvisie, maar ook perspectieven die aansluiten bij de lokale context.

Een visie voor de toekomst kan alleen succesvol zijn als deze breed gedragen wordt. Daarom zetten we in op participatie en samenwerking. We organiseren gebiedsateliers en voeren gesprekken met een breed scala aan belanghebbenden: van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot strategen en beleidsmakers. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat onze plannen niet alleen theoretisch haalbaar zijn, maar ook praktisch uitvoerbaar en breed geaccepteerd.

Een cruciaal onderdeel van ons werk is het definiëren van de functionele eisen voor de MZR. Dit betekent dat we de route niet alleen bekijken als een verkeersader, maar als een integraal onderdeel van het Zeeuwse landschap en leven. We analyseren de behoeften van verschillende gebruikersgroepen en de betekenis van de weg voor de omgeving en andersom. Of het nu gaat om de verkeersveiligheid, de inpassing in het landschap of de multimodale mogelijkheden – elk aspect krijgt onze volle aandacht.

Onze visie moet niet alleen een mobiliteitsoplossing bieden, maar dient ook de Brede Welvaart te bevorderen. Om keuzes daarin concreet te maken ontwikkelen we een maatschappelijke redeneerlijn die ons helpt de kosten en baten van onze plannen in kaart te brengen. Door samen te werken met Rijks- en Zeeuwse partners voeren we een realiteitscheck uit, waarbij we onze ideeën toetsen aan politieke, financiële en maatschappelijke criteria.

Zie ook het nieuwsbericht van de Provincie Zeeland over de verkenning Midden-Zeelandroute.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bart Bomas, BVR of: Kernteam Midden-Zeelandroute, Provincie Zeeland