RES Alblasserwaard

BVR heeft met het E-Team een ambitieuze regionale energiestrategie gemaakt waarin gebiedskansen zijn gekoppeld aan de energietransitie. De door BVR gemaakt kansenkaart en de drie ruimtelijke scenario’s waren cruciaal voor het succes.

De Concept-RES is gemaakt in opdracht van Gemeente Molenlanden en gemeente Gorinchem die als RES-regio Alblasserwaard samenwerken. In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. In de Alblasserwaard willen de RES partners 1.150 TJ (0,32 TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Belangrijk uitgangspunt is dat zorgvuldig wordt omgegaan met de waarden en het landschappelijke karakter van de Alblasserwaard, zoals de natuur en cultuurhistorie. De concept Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard is in de zomer van 2020 vastgesteld door de beide gemeenteraden. Na consultatierondes is in 2021 de definitieve RES 1.0 vastgesteld.

BVR heeft het gehele traject inhoudelijk begeleid – zowel de organisatie van het proces, de inhoudelijke en technische berekeningen als het ontwerpend onderzoek. In 2018 hebben we hiervoor eerst een brede inventarisatie uitgevoerd en een stakeholderanalyse. In 2019 zijn vier brede ateliersessies gehouden met stakeholders en in aparte ronde tafelgesprekken konden ondernemers en maatschappelijke organisaties meedenken. De colleges en gemeenteraden zijn op gezette momenten meegenomen in het proces via dynamische werksessies en presentaties. Dit werk leidde tot een Bouwstenen-nota zomer 2019, de eerste schets van de RES. In 2020 hebben we onderdelen nader verdiept met experts en de RES-partners. Drie ruimtelijke scenario’s gaven inzicht in de ruimtelijke kansen en mogelijkheden binnen het karakteristieke landschap. Op basis daarvan kon het regionale bod worden geformuleerd en is de Concept-RES in definitieve vorm geschreven en gelayout.

Samen met: E-Team, RRR Advice, Gerlof Rienstra, Aukje van Meeteren (redactie)