Landschapsplan Nieuwe Sluis Terneuzen

Vlaanderen en Nederland investeren samen bijna een miljard euro in een nieuwe sluis in Terneuzen. De Nieuwe Sluis Terneuzen (427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep) verbetert de toegang tot de Haven van Gent en Terneuzen en zorgt voor een vlotte doortocht van binnenvaartschepen tussen Nederland, België en Frankrijk. In 2012 werd besloten tot deze megaoperatie die wordt geleid door de VNSC. Water en land worden opnieuw ingedeeld, bedrijven worden verplaatst, infrastructuur wordt aangepakt en het hele terrein op en rond de sluis wordt heringericht. Na de besluitvorming kan in 2021 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen. BVR maakte het landschapsplan voor de nieuwe sluis en directe omgeving.

Het landschapsplan
Het landschapsplan geeft inzicht in de bestaande kernkwaliteiten. Van daaruit wordt de wenselijke toekomstige ruimtelijke kwaliteit van het sluizencomplex beschreven. Het landschapsplan legt het beoogde beeld en de sfeer van de toekomstige nieuwe sluiskolk vast en het landschap op en rond het sluizencomplex. Het leidende concept is ‘bewegen en verblijven; in één groen gebied; langs een heldere verbinding; op een knooppunt van vier werelden’. Een ‘Raamwerk’ in het landschapsplan geeft aan wat moet, de ‘Illustratieve uitwerking’ geeft aan wat kan en is bedoeld als reëel voorbeeld.

De smaakmakers uit het plan:

  • De nieuwe sluis met zijn bewegende bruggen en deuren staat centraal. Deze ligt in een centrale open ruimte van het complex.
  • De oostkant van het complex is besloten en boomrijk.
  • Centraal in het complex, op de plek waar de oude Middensluis verdwijnt, komt een verhoogd terrein met uitzichtplekken en bovenop het oorlogsmonument, omringd door vijf zilverlindes.
  • De verbrede waterkering biedt hoge uitzichtpunten en er zijn recreatief interessante plekken toegevoegd met een breed fietspad aan de zeezijde.
  • Het sluizencomplex is een groene verbinding tussen Terneuzen en ommeland met natuurlijke en bloemrijke graslanden, natuurvriendelijke oevers en terreinen voor oa visdief.
  • De ruimte van het sluizencomplex met alle nautische functies en het verkeerssysteem is overzichtelijk met één familie van architectuur en buitenruimte.

Rol BVR
BVR is teamlid van het consortium onder leiding van ingenieursbureau LievenseCSO. Dit consortium werkte tussen 2013 en 2016 de voorkeursvariant uit met bijbehorend MER en Tracébesluit. Hierbij heeft BVR de technici van LievenseCSO ondersteund bij het integrale ruimtelijke ontwerp van het sluizencomplex. Voor de landschappelijke vormgeving en inpassing van de Nieuwe Sluis stelde BVR het noodzakelijke landschapsplan op – een bijlage bij het Tracébesluit. BVR heeft ook de bouw begeleid van een publieksmaquette, uitgevoerd door Made by Mistake.

Het landschapsplan is resultaat van een interactief planproces. BVR heeft dit planproces vormgegeven en de interactieve werkbijeenkomsten begeleid. Zo is met alle share- en stakeholders toegewerkt naar een integraal (referentie)ontwerp waarin de ruimtelijke kwaliteit is geborgd. De inpassingsvisie (Inpassingsvisie Grote Zeesluis Terneuzen, Bureau B+B, oktober 2013) is het kader voor het landschapsplan.

Lees verder: www.nieuwesluisterneuzen.eu