Bouwmeesters gevraagd

De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit is weer helemaal terug. De druk op de woningmarkt maar ook de nieuwe opgaven op gebied van gezondheid, mobiliteit, energie en klimaat vragen een andere kijk op de inrichting van ons land. Hoe zorgen we ervoor dat er een goede integrale afweging plaats vindt en dat onze steden hun eigen kracht en identiteit behouden en tegelijkertijd inspelen op de nieuwe opgaven. Verschillende steden uiten een verlangen naar een bouwmeester die boven de partijen staat, verschillende belangen kan verbinden en partijen kan inspireren tot innovatieve en vernieuwende concepten. In Amsterdam heeft het nieuwe college de wens uitgesproken voor de terugkeer van de stadbouwmeester. Ondanks de hoog gekwalificeerde ambtelijke organisatie, de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de vele supervisoren die actief zijn, is er behoefte aan iemand die vanuit het overzicht de koers mede uitzet, inspireert en de taal spreekt van zowel de burgers, de ondernemers, de politiek, de markt en de culturele en maatschappelijke organisaties. Overigens geldt dat niet alleen voor het stedelijk gebied, ook het landelijk gebied kent de zelfde vragen.

De nieuwe omgevingswet, waar de integraliteit van beleid voorop staat en de ruimtelijke ordening wordt verbreed naar de gehele leefomgeving, is een dankbaar vehikel voor gemeentelijke en provinciale besturen om tot nieuwe visies te komen. Het Rijk geeft zelf het voorbeeld met de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) waarbij zij ontwerpend Nederland uitdaagt om tot nieuwe concepten te komen. BVR werkt op verschillende manieren hieraan mee. Voor de Stad van de Toekomst (BNA) werkt BVR aan de Alexanderknoop en voor de Regio van de Toekomst (BNSP/NVTL) is BVR teamcaptain voor de regio Arnhem/Nijmegen/Foodvalley (verstedelijking en mobiliteit). Voor de provincie Utrecht heeft BVR het Tourteam gefaciliteerd wat geleid heeft tot bouwstenen voor het Koersdocument Utrecht 2050 en voor de gemeente Leiden werkt BVR samen met Stadmakers, vertegenwoordigers van diverse partijen in de stad, aan de Toekomstvisie Leiden 2040, een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie Leiden.

Lees hier het verslag van het debat, gehouden in de Zuiderkerk Amsterdam, over het profiel van de stadsbouwmeester Amsterdam, met een bijdrage van Hilde Blank.