Gebiedsvisie, spelregels en financiële strategie NL Space campus

In opdracht van gemeente Noordwijk werkte BVR samen met Stadkwadraat aan de ‘Gebiedsvisie, spelregels en financiële strategie voor de NL Space Campus’. Om te komen tot een stapsgewijze en vraag gestuurde ontwikkeling van de NL Space Campus werd tijdens het proces nauw samengewerkt met de Stichting Space Campus Noordwijk en directe betrokken partijen. Een regiodeal tussen Rijk, provincie, gemeente en ESA ESTEC ligt ten grondslag aan de campusontwikkeling. De opgave was om van een Space Business Park een echte campus te maken. Met ruimte voor bedrijven uit de Space sector, nieuwe bedrijven gebaseerd op Space technologie en ruimte voor innovaties, startups en scale-ups.

Het advies van BVR is om in plaats van een allesomvattend masterplan een gefaseerde ontwikkeling te maken waarmee de NL Space Campus geleidelijk ontwikkelt, klein beginnen en in de tijd doorgroeien tot een volwaardige campus. BVR heeft een ruimtelijke gebiedsvisie ontworpen, die als eindbeeld een geïntegreerde campus ziet met ESA ESTEC als onlosmakelijk onderdeel en waarbij de open innovatie door laagdrempelig ontmoeten tot stand wordt gebracht. Daarbij horen spelregels voor de ruimtelijke ontwikkeling en voor de partijen die zich er gaan vestigen.

Om tot een echte campus te komen is een is een centraal hart bedacht, het Basecamp. Het Basecamp is een modulair opgebouwd cluster van gebouwen en openbare ruimte, aanpasbaar in de tijd. En is de plek waar kennisinstellingen, bedrijfsleven, studenten, wetenschappers en young professionals samenkomen voor kennisuitwisseling en ontmoeting. De plek waar gezamenlijke voorzieningen als horeca en test- en productieruimten met elkaar worden gedeeld. Het delen van voorzieningen en faciliteiten draagt bij aan het versterken van het community gevoel van de NL Space Campus.

Momenteel is de Space Campus nog een open veld met in de rand een aantal gebouwen waarin Space gerelateerde bedrijven zijn gehuisvest. BVR adviseert om te starten met het activateren van het open veld door een landschappelijke inrichting met sport- en spelelementen die passen bij de Space uitstraling en die uitnodigen tot ontmoeting. Tegelijk kan worden gestart met het Basecamp.

Parallel aan de gebiedsvisie is door Stadkwadraat een indicatieve businesscase voor het Basecamp opgesteld met een financiële strategie. Dit met als doel om de ontwikkeling sneller op gang te brengen, het open veld te activeren en partijen te faciliteren en stimuleren tot samenkomst en samenwerking. Daarbij wordt geadviseerd om het erfpachtmodel te omarmen. Het erfpachtmodel maakt het mogelijk om de regie op de campus in één hand te houden en de aanvangsinvesteringen voor nieuwe spelers op de campus beperkt te houden. De focus ligt op een waardeontwikkeling voor de lange termijn en het borgen van deze waardeontwikkeling voor de verdere versterking van de Campus. Zo wordt een duurzame en toekomstbestendige plek voor de Nederlandse Space sector en haar ecosysteem gecreëerd.

De gebiedsvisie is een richtinggevend kader en geeft een goed beeld van de ambitie NL Space Campus en biedt gezien de gefaseerde ontwikkeling en gewenste flexibiliteit ruimte om op nieuwe ontwikkelingen te kunnen inspelen op basis van wensen en inzichten van initiatiefnemers en stakeholders uit het gebied. De gebiedsvisie en de businesscase voor het Basecamp zijn tot stand gekomen met input van partijen uit de sector, concrete lopende initiatieven en met de direct betrokken stakeholders (ESA ESTEC, SCN, NSO, IQ, provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk), zowel ambtelijk als bestuurlijk.