Toekomstperspectief Oostflank Haarlemmermeer

Atelier Oostflank Haarlemmermeer is een initiatief van de gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Opgezet om samen met experts, strategen, bestuurders en gebiedspartijen, vrij na te denken over een toekomstperspectief.

Meer dan ooit vereist de enorme dynamiek in het gebied Hoofddorp – Schiphol – Amsterdam een samenhangende visie en een gedeelde aanpak van de gebiedspartijen. Hoe zorg je dat de lokale leefomgevingskwaliteit van het gebied verbetert, de economie robuuster wordt en de kansen worden benut voor een versterking van dit deel van de MRA als internationale entree van Nederland?

Onder leiding van Ateliermeester Hilde Blank van BVR heeft ‘Atelier Oostflank’ deze vraag beantwoord. Het Atelier bestond uit ontwerpers van de opdracht gevende partijen en BVR adviseurs. Het Atelier heeft meer dan 200 betrokken experts, stakeholders en bestuurders geraadpleegd via online en fysieke bijeenkomsten. Het Toekomstperspectief is omarmd door de bestuurders van de drie organisatie als inspiratiebron om mee  te nemen in diverse lopende trajecten en nieuw te starten opgaven.

Door de inzichten van het Atelier is de Oostflank niet meer een flank of uiteinde van de MRA maar centraal gepositioneerd op de backbone tussen Maas en IJ. Het gebied heeft een eigen profiel gekregen als Geniecampus van de westelijke Randstad, waar een ontmoetingslandschap de verschillende economische clusters verbindt en ruimte wordt geboden aan zowel kennis als kunde. Het station Hoofddorp en omgeving is flink opgeschaald met kansen als (inter)nationale HUB. Schiphol is opgenomen in een groot groen blauw systeem en de verbinding met de Westeinderscheg en -plas zorgt voor een kwalitatieve en recreatieve schaalsprong.

Het Atelier agendeert van zuid naar noord drie strategische zones waar veel opgaven samenkomen en kansen ontstaan.

Het toekomstperspectief is geen plan maar bedoeld om het gesprek aan te gaan over de toekomst. Het helpt alle gebiedspartijen om samen verder te werken via vier ‘motoren’:

  • Versterken landschap, door een groots landschappelijk systeem waar Park21 en de Westeinderscheg rond de ringvaart deel van uitmaken
  • Gemengde stedelijkheid, met hoog-stedelijke verdichting rondom stationsgebied Hoofddorp en luwere metropolitane milieus in de landschappelijke delen
  • Verbrede economie van onderling verbonden ketens in de duurzame luchtvaart, de land en tuinbouw en kennisintensieve dienstverlening
  • Verbinden, verblijven en verplaatsen als 15 minuten stad met langzaam-verkeerverbindingen, een Noord-Zuidlijn, een hoofdstation Hoofddorp en meer ruimte voor ontmoeting door meer verblijfskwaliteit

De opdracht gevende partijen hebben met elkaar afgesproken er voor te zorgen dat de waardevolle inzichten van het atelier levend blijven èn verder worden gebracht. Alleen dan kan dit gebied inderdaad van bijzondere betekenis gaan worden voor Haarlemmermeer, de MRA en zelfs op landelijke schaal.