2e prijs voor Dutch Water Mining

Met de inzending Dutch Water Mining heeft BVR in een prijsvraagteam de 2e prijs van de Delta Water Award gewonnen. In het prijswinnende concept Dutch Water Mining wordt voorgesteld om fosfaat te winnen uit wateren met een te hoge voedselrijkdom zoals het Volkerak Zoommeer via de kweek van waterplanten en schelpdieren. Hierdoor worden blauwalgen teruggedrongen en verbetert de water- en omgevingskwaliteit.
… Continue reading

 

Visie op recreatie in Cromstrijen

BVR Panorama Hollands Diep

In de zuidrand van de gemeente Cromstrijen spelen diverse initiatieven op het gebied van recreatie, cultuurhistorisch landschap en energie. Binnen project Hoeksche waardenmakerij is door BVR in 2013 de aanzet gegeven tot een verbindend verhaal: ‘Blauwe Hart van de Zuidrand’. In de gemeente is nu behoefte aan een concretisering van dit verhaal in de vorm van een ruimtelijke en economische visie die gedragen wordt door de verschillende gebiedspartijen.

BVR plaatst met de visie de initiatieven in ruimtelijke samenhang en beschrijft hoe ze samen een recreatief sterk netwerk vormen. Dit gebeurt in een interactieve atelieraanpak samen met de belangrijkste initiatiefnemers en de gemeente Cromstrijen, het SOHW, het waterschap en de provincie Zuid-Holland.

Voor dit project wordt BVR ondersteund door recreatie-expert Jan Oosterman en de planeconomen van Planmaat. De visie zal in april 2018 worden afgerond.