Nota van Uitgangspunten stationsgebied Heemskerk

De gemeente Heemskerk heeft haar stationsgebied aangewezen als ontwikkellocatie. Heemskerk kent een grote woningbouwopgave en wil met de ontwikkeling van het stationsgebied een bijdrage leveren aan het vergroten van haar woningvoorraad. De opgave van het plangebied is om de zone rond de treinhalte en de aanliggende groene zone langs het spoor te transformeren naar een aantrekkelijk en aanvullend woonmilieu, met ruimte voor commerciƫle en/of maatschappelijke voorzieningen passend bij Heemskerk.

Om een goede uitvraag te doen aan marktpartijen is BVR, in opdracht van het college, gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en Randvoorwaarden (NUR). BVR heeft hierin de kwalitatieve uitgangspunten van de NUR op zich genomen. Hierin staan kaders en richtlijnen voor de herontwikkeling van het stationsgebied. In het gebied komen ongeveer 225 tot 300 woningen in een doorlopend landschap. De gemeenteraad heeft deze Nota vastgesteld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 december 2022.

In een interactief proces samen met grondeigenaren, de directe omwonenden en experts van de gemeente onderzoekt BVR ontwerpend welk programma en ruimtelijk concept het beste past op deze plek. Het tekenen gaat direct samen met het rekenen waarvoor de gemeente het bureau Modcity heeft ingeschakeld. Op basis van de teken- en rekenmodellen zijn uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd in de NUR. In de nota staan uitgangspunten over bijvoorbeeld bouwhoogten, type woningen, inrichting van het openbaar gebied en parkeren. In dit plan is er speciale aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters en voor ouderen. En aandacht voor nieuwe woonconcepten zoals collectieve woonvormen of medegebruik van faciliteiten. De NUR sluit aan op de gebiedskenmerken van Heemskerk en aangrenzende groenblauwe structuren.

De gemeente wil het project versnellen door niet meer zelf een plan uit te werken, maar dit over te laten aan marktpartijen. In het eerste kwartaal van 2023 wil de gemeente starten met het selectieproces van projectontwikkelaars. Om de ambities van de NUR te bewaken maakt Hilde Blank onderdeel uit van de selectiecommissie.

Bekijk hier het filmpje over de herontwikkeling van het stationsgebied: