Agenda Omgevingsvisie Doetinchem

BVR heeft samen met gemeente, bewoners en ondernemers een agenda gemaakt voor de toekomst van het gebied Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak en voor Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe. De gemeente Doetinchem werkt aan haar Omgevingsvisie en kiest voor deze gebiedsgerichte aanpak.

Het deelgebied Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak ligt in het noorden van de gemeente Doetinchem, daar waar de stad grenst aan het landelijk gebied, de Kruisbergse bossen en het iets verderop gelegen woongemeenschap Langerak. Bijzonder voor dit deelgebied is dat het voor een heel groot deel bestaat uit een rustig en beschermd natuurgebied. De rand van dit prachtige natuurgebied kent juist een hoge dynamiek met veel verschillende soorten opgaven. Er zijn verouderde (rijks)monumenten, zowel bomen als gebouwen, die schreeuwen om aandacht. Er is leegkomend vastgoed, soms mooi soms juist heel lelijk. Er is sprake van een reorganisatie van het onderwijs en nieuwe toekomstbestendige zorgconcepten. Er is een gezond bedrijventerrein met de wens om vooral niet veel te veranderen.Maar, er is ook een kleine woongemeenschap omringd door groen, waar lawaai de rust soms verstoort.

Het deelgebied Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe ligt in het zuiden van de stad en is onderdeel van het landelijk gebied. Het deelgebied is te verdelen in drie verschillende soorten gebieden. Oosseld is de rustige woonwijk, waar succesvol is gerenoveerd. De school in het hart heeft een grote rol in het verbinden van de bewoners van de wijk. Er is een rijke mix aan mensen en woningen en het ligt dichtbij groen. Dit groen is het natte natuurgebied en landelijke gebied De Zumpe. De hoge natuurwaarden zijn de afgelopen jaren versterkt. De Zumpe biedt ruimte voor natuur, recreatie en de agrarische sector. Het derde gebied is het bedrijventerrein Verheulsweide, de grootste uit de regio en is dankzij de ligging aan de A18 goed bereikbaar. Het bedrijventerrein wordt opgesplitst door een doorgaande weg. In het noordelijke deel vindt er deels herstructurering plaats. Het zuidelijke deel ziet goed uit en beschikt over drie mooie, ecologisch waardvolle plassen.

Met de agenda wordt invulling gegeven aan de ruimtelijke opgaven waarvan het realistisch is dat deze opgepakt en ingevuld gaan worden binnen de termijn van de Omgevingsvisie. BVR is gestart met veldonderzoek, deskresearch, gesprekken met experts en werksessies met gebiedskenners. De uitkomsten van dit deel van het onderzoek hebben wij vertaald in huidige kwaliteiten en kansen voor de toekomst. Dit vormde de basis van het grote Atelier.

Iedereen is welkom in een BVR Atelier. We gaan in gesprek en schetsen met elkaar aan de ruimtelijk opgaven. Het resultaat hebben we vervolgens verwerkt tot de agenda.

De agenda bestaat uit  twee delen. Het deel dat vooral inhoud geeft aan de opgaven rond het behouden, beschermen en herstellen van de kwaliteiten als voortuin en het deel dat gaat over de transformatie binnen de clusters in de rand.

Zo blijft bijvoorbeeld in 2040 het beschermde landschap van Kruisberg en de Kruisbergse bossen nog steeds beschermd en gelijk in omvang, worden nieuwe ecologische verbindingen aangelegd en zijn laanstructuren van de landgoederen binnen het gebied hersteld.
Binnen zes clusters in de rand van de stad is juist volop ruimte voor ontwikkeling. Binnen deze clusters kunnen de functies, ontsluiting, het bouwvolumes en het aanzicht veranderen. Deze clusters zijn uitgewerkt in een beeld voor 2040. Een voorbeeld is het gevangenisterrein De Kruisberg. Door de sloop van een lelijk nieuw bouwdeel, het zogenaamde H-gebouw, ontstaat samen met de historisch waardevolle oude gevangenis – in een groene setting – plek voor nieuwe functies zoals, wonen, werken, zorg en horeca.

In het deelgebied Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe spelen vergroenen en versterken van de aanwezige ecologische en natuur waarden een grote rol. In Oosseld gaat in 2040 de vergroening hand in hand met het creëren van twee locaties voor ontmoeting en sporten voor de jongeren van het deelgebied. De vergroening helpt bij de opvang van water en het koelen in de warme zomer.
In de Zumpe versterkt de agrarische sector de biodiversiteit en het landschap door haar inzet op natuurinclusieve landbouw. Een waardevol gebied voor de boer en bewoners van Doetinchem.
De herstructurering van het bedrijventerrein wordt doorgezet door de verwaarloosde, oude loodsen op te knappen tot werkplaats. Een goed bereikbare locatie dankzij het naastgelegen station en aantrekkelijke locatie door de openbare verblijfsplekken aan de Oude IJssel.

Bekijk hier de opgeleverde agenda’s voor De Kruisberg, Kruisbergse bossen en Langerak en Oosseld, Verheulsweide en De Zumpe.