Wateragenda Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vastgesteld

BVR heeft voor het Waterschap de Stichtse Rijnlanden een wateragenda voor Omgevingsvisies gemaakt. De Wateragenda is een inhoudelijk aanbod om in co-creatie met gebiedspartijen bij te dragen aan de omgevingsvisies. BVR maakte hiervoor een kernachtig en beeldend product waarin de maatschappelijke opgaven en de integrale benadering van gebieden centraal staan. In Werksessies met het waterschap is gebouwd aan de agenda. Met gemeenten, provincie en waterpartners is de agenda getest en aangescherpt. De Wateragenda is in februari 2019 vastgesteld door het college.

Link site HDSR + download wateragenda