Glasparel

De Glasparel is een vervolg op het project de Glasparel, dat BVR in 2008 in opdracht van Amvest en Volker Wessels Vastgoed uitvoerde. Op basis van de uitkomsten van het eerste project hebben Wayland Development, Amvest en Volker Wessels Vastgoed BVR gevraagd de ontwikkelingsmogelijkheden voor hun gezamenlijke kavels te verkennen, een gebied van circa 165 ha. Het plangebied ligt aan de noordzijde van de Zuidplaspolder, aan de rand van Waddinxveen en is zeer goed ontsloten vanaf de A12. De kavels zijn nu in gebruik als landbouwgrond. In het Integraal Structuurplan (ISP) voor de Zuidplaspolder is hier voorzien in glastuinbouw met woningbouw geconcentreerd in de lanen, linten en tochten. De opdrachtgevers willen de mogelijkheden voor een menging van duurzaam wonen, werken en telen op deze locatie in beeld brengen, oftewel een duurzaam woon-werk landschap creëren.

In een intensief traject met de opdrachtgevers, de gemeente Waddinxveen en Visser Smit Hannab (voor de technische uitwerking) is allereerst een droombeeld voor een aaneengesloten gebied gemaakt rondom de Plasweg, inclusief een kavel van DLG en het bestaande glas. Vervolgens is dit droombeeld vertaald naar een realistisch ontwerp dat gefaseerd kan worden uitgevoerd en waarin het bestaande glas voorlopig prima kan worden ingepast.Het plan voorziet in menging en dubbel ruimtegebruik: een deel van de kassen is gestapeld op de bedrijfsruimten en onder de niet gestapelde kassen is waterberging gepland. Dit biedt ruimte aan woningen en bedrijvigheid, zonder dat het areaal glas vermindert. Door glastuinbouw te mengen met wonen, water en groen wordt de menselijke maat teruggebracht in het polder- en glastuinbouwlandschap. Door de menging kan de glastuinbouw ook rendabel duurzame warmte leveren aan de naastgelegen woningen, bedrijven en kantoren. In de Glasparel gaan glastuinbouw en ruimtelijke kwaliteit hand in hand. Kringloopsluiting is het uitgangspunt.

De Glasparel trekt het water en groen van het Bentwoud de nu nog karig ingerichte polder in. Daar omheen wordt een woonvallei aangelegd met bijzondere bebouwing en bijzondere voorzieningen. Centraal in de woonvallei ligt de Plasweg, het historische lint. De Plasweg zorgt voor een goede verbinding met Waddinxveen. Er ontstaat een intiem woongebied tussen twee kassenclusters met voldoende afscherming naar de Westelijke Randweg. De Vredenburgzone is een recreatieve strook tussen de Glasparel en de bestaande bebouwing van Waddinxveen. met bijzondere voorzieningen. De twee efficiënte kassenclusters worden goed ontsloten. De toekomstige Westelijke Randweg loopt langs het noordelijke kassencluster en vormt de entree van de Glasparel en de Greenport Boskoop. Het zuidelijk kassencluster wordt ontsloten via de Beierincklaan.

Een duurzame inrichting van het gebied betekent een keuze voor meervoudig ruimtegebruik, energie-efficiënt bouwen, tegengaan van monofunctionaliteit en een keuze voor innovatieve technieken. De kassenwereld is volop in beweging. In de Glasparel worden zowel state of the art als zeer vernieuwende ideeën toegepast. Het ambitieniveau voor de ontwikkeling van dit gebied is erg hoog. Door de combinatie van kassen, woningen en bedrijven worden er energetisch, waterhuishoudkundig en ruimtelijk interessante combinaties gemaakt. Ook innovatieve voorzieningen en projecten, zoals een overdekte wintertuin, een (duurzaam) verwarmd openluchtzwembad of een schaatsbaan ( ook als het niet vriest) zijn mogelijk.

De gemeente Waddinxveen is enthousiast over het plan en heeft ingestemd met een wijziging van het ISP. Het plan wordt verder uitgewerkt in overleg met de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De Glasparel is geselecteerd als een van de 32 projecten die een bijdrage krijgen uit de Innovatieregeling Mooi Nederland.