BVR en het Deltaprogramma

Klimaatverandering is één van de grote opgaven voor de toekomst. Wij leggen in de projecten die gaan over water en klimaat altijd verbindingen tussen de techniek en ruimtelijke kwaliteit, beleving of bijvoorbeeld economie. Onderstaand twee Limburgse voorbeelden van BVR-projecten binnen het Deltaprogramma.

Het Maasvalleiscenario – ‘Leven met de Maas in de Maasvallei 2100: Hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, met ruimte waar het kan en dijken waar het moet

Opdrachtgever: provincie Limburg
Jaar: 2016

Door klimaatverandering worden de waterstanden van de Maas hoger. Om de wettelijke hoogwaterveiligheid in Limburg te garanderen, moeten de huidige waterkeringen worden versterkt. Op veel plekken zijn ze namelijk te laag en te zwak voor de toekomst.

In plaats van het overal ophogen en versterken van dijken ziet Limburg vooral heil in rivierverruiming met bijvoorbeeld dijkverleggingen en gegraven hoogwatergeulen. De vraag is wat voor de 170 km lange Maasvallei tot 2100 de beste balans is tussen deze kostbare rivierverruiming en ingrijpende dijkverhogingen. Samen met HKV heeft BVR dit complexe vraagstuk voor alle partijen inzichtelijk gemaakt.

Limburg Deltaprogramma

Beeldende perspectieven als ‘Waterstad’, ‘Balkon op de Maas’ en ‘Maaspark’ passeerden de revue in Koploperproject Maas Venlo.

De kracht van onze aanpak is een combinatie van ruimtelijke strategische expertise (BVR) en waterhuishoudkundige expertise (HKV). De partijen kregen voor het eerst duidelijkheid over hoeveel elk dijkvak opgehoogd zou moeten worden, welke rivierverruimingen mogelijk en kansrijk zijn om die ophogingen te beperken en op welke wijze kan worden aangesloten op het DNA van het gebied met oog voor meekoppelkansen.

Het resulteerde in het ‘Maasvalleiscenario’. Dit is een combinatie van rivierverruimende maatregelen en dijkversterking die de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de regio niet alleen zoveel mogelijk behoudt, maar op bepaalde punten nog versterkt. Het scenario is input voor het landelijke project Ambitie Rivieren en een startpunt voor verdere uitwerking in de regio.

Een voorbeeld van zo’n uitwerking is Koploperproject Maas Venlo.

Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Jaar: 2015

Zonder rivierverruiming moeten de dijken in Venlo met meer dan een meter worden verhoogd. Met benedenstroomse rivierverruiming kan dat worden beperkt. Bovendien ontstaan er meekoppelkansen voor stad en regio. Dit is door BVR met LievenseCSO in beeld gebracht tussen voorjaar 2015 en zomer 2016 in een traject van interactieve werksessies en expertbijeenkomsten met maatschappelijke partners en private gebiedspartijen. Het doel van de zoektocht: kansrijke combinaties van hoogwaterveiligheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Maasvallei bij Venlo.

BVR Deltaprogramma barge

Koploperproject Maas Venlo. Een grote kans blijkt de gecombineerde aanleg van hoogwatergeul Venlo-Velden en uitbreiding van de gemeentelijke bargeterminal door een verplaatsing van een jachthaven.

De beeldende en gebiedsgerichte aanpak van BVR leverde het integrale toekomstbeeld Leven met de Maas op, met aandacht voor meerlaagse veiligheid. De Maas wordt een innovatieve en duurzame bron voor stad, natuur en economie. In het najaar van 2016 werd het werk bekroond met de status MIRT Verkenning. Zo bouwt deze regio door aan Leven met de Maas.

Voor meer informatie. Bekijk het artikel over het deltaprogramma op HKV.

Zie ook: Ambitie 2050 Klimaatbestendige Stad, Maatregelenboek IJsselmeergebied, Proeftuin Vlissingen