Het Maasvalleiscenario

Leven met de Maas in de Maasvallei 2100: Hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit, met ruimte waar het kan en dijken waar het moet

Opdrachtgever: provincie Limburg
Jaar: 2016

Door klimaatverandering worden de waterstanden van de Maas hoger. Om de wettelijke hoogwaterveiligheid in Limburg te garanderen, moeten de huidige waterkeringen worden versterkt. Op veel plekken zijn ze namelijk te laag en te zwak voor de toekomst.

In plaats van het overal ophogen en versterken van dijken ziet Limburg vooral heil in rivierverruiming met bijvoorbeeld dijkverleggingen en gegraven hoogwatergeulen. De vraag is wat voor de 170 km lange Maasvallei tot 2100 de beste balans is tussen deze kostbare rivierverruiming en ingrijpende dijkverhogingen. Samen met HKV heeft BVR dit complexe vraagstuk voor alle partijen inzichtelijk gemaakt.

Limburg Deltaprogramma

Beeldende perspectieven als ‘Waterstad’, ‘Balkon op de Maas’ en ‘Maaspark’ passeerden de revue in Koploperproject Maas Venlo.

De kracht van onze aanpak is een combinatie van ruimtelijke strategische expertise (BVR) en waterhuishoudkundige expertise (HKV). De partijen kregen voor het eerst duidelijkheid over hoeveel elk dijkvak opgehoogd zou moeten worden, welke rivierverruimingen mogelijk en kansrijk zijn om die ophogingen te beperken en op welke wijze kan worden aangesloten op het DNA van het gebied met oog voor meekoppelkansen.

Het resulteerde in het ‘Maasvalleiscenario’. Dit is een combinatie van rivierverruimende maatregelen en dijkversterking die de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de regio niet alleen zoveel mogelijk behoudt, maar op bepaalde punten nog versterkt. Het scenario is input voor het landelijke project Ambitie Rivieren en een startpunt voor verdere uitwerking in de regio.

Voor meer informatie. Bekijk het artikel over het deltaprogramma op HKV.