De centrale vraag: wat is de agenda van de Midden Zeeland Route (MZR)? BVR en Goudappel hebben tussen mei en augustus 2023 in ‘Atelier MZR’ een brede inventarisatie en analyse uitgevoerd en samen met stakeholders. De studie vanuit verschillende perspectieven en beleidsthema’s agendeert acht inhoudelijke bouwstenen voor het vervolgonderzoek.

Project:
Agenda Toekomstvisie Midden Zeeland Route
Periode:
2023
Team:

In opdracht van Rijkswaterstaat deden HKV en Wittenveen en Bos, ondersteund door BVR,  onderzoek naar de mogelijke systeemmaatregelen voor de Nederlandse rivieren. BVR maakte hiervoor de beeldenreeks. Het gaat om rivierkundige systeemmaatregelen. Dit zijn de ‘draaiknoppen’ waarmee de rivierbeheerder (samen met gebiedspartners) zorgt voor de gewenste vormgeving en stromingsomstandigheden van het rivierbed. BVR ontwikkelde met

Project:
Rivierbeelden: Integraal Rivieren Management
Periode:
2023
Team:

BVR is geselecteerd voor het ontwerpen van een gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug, in opdracht van de provincie Utrecht. Deze opdracht voert BVR ook mede namens gebiedspartijen uit: gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest en Zeist, het waterschap Vallei en Veluwe, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, het ministerie van Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf.

Project:
Gebiedskompas Oostflank Utrechtse Heuvelrug
Periode:
2023
Team:

Wat betekent een schaalsprong in verstedelijking met onder andere 165.000 nieuwe woningen voor de benodigde ruimte voor recreatie, klimaatadaptatie en natuur? Groen Groeit Mee is in Utrecht het hiervoor opgezette samenwerkings- en aanjaagprogramma. BVR deed ontwerpend onderzoek en maakte een catalogus vol kansen.

Project:
Groen Groeit Mee Catalogus
Periode:
2023
Team:

De Rijksoverheid ambieert met vele partners een circulaire economie die in 2030 de helft minder grondstoffen verbruikt. Wat is daarvan de ruimtelijke impact? BVR en Ecorys testten dit voornemen voor de economisch belangrijke Westas van de MRA, samen met de stakeholders. Zij willen de Westas ontwikkelen tot de internationale circulaire werkplaats van de MRA.

Project:
Circulaire west-as
Periode:
2016 - 2017
Team:

BVR werkt in opdracht van het ministerie van BZK aan het Programma NOVEX. Vanuit het perspectief ‘ordenende netwerken voor energie en economie’ doet BVR ontwerpend onderzoek naar de overeenkomsten en knelpunten tussen de nationale en provinciale ambities voor het landsdeel Zuidwest.

Project:
Ontwerpend onderzoek Programma NOVEX
Periode:
2022
Team:

De gemeente Dronten heeft een stevige groeiopgave en ambitie. De gewenste woningbouw zal zowel binnen bestaand bebouwd gebied als in het buitengebied ontwikkeld worden. BVR adviseert de gemeente met een integrale aanpak. De woningbouwopgave gaat niet alleen over het bouwen van woningen. Het bouwen van woningen betekent ook het bouwen van voorzieningen en het investeren

Project:
Onderzoek woningbouwopgave Dronten
Periode:
2022
Team:

BVR voerde ontwerpend onderzoek uit en ontwikkelde in een participatief traject 2 ruimtelijke modellen, een reeks bouwstenen en een voorkeursmodel. Voor het maken van de gebiedsvisie zijn ideeën opgehaald bij lokale ondernemers, bewoners en gebruikers van de gebieden. De verzamelde wensen bieden een rijkdom aan mogelijke ingrepen.

Project:
Gebiedsvisie Van Tuyllpark en bedrijventerreinen Zoetermeer
Periode:
2022-2023
Team:

In Utrechtse gebieden als Groene Hart, Metropoolregio Utrecht – Amersfoort, Gelderse Vallei / Foodvalley komen veel ruimtelijke kwaliteiten en opgaven van nationaal belang samen. Samen met de provincie Utrecht gaat BVR op zoek naar de essentie van het aanbod vanuit Utrecht aan Nederland en de vraag aan het Rijk om dit samen met de regionale partijen waar te maken.

Project:
Propositie Provincie Utrecht
Periode:
2022
Team: